รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.สุรินทร์ เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านสวนหม่อน          
บ้านเมืองไผ่กระท่ม          
สนวนโคกเม็ก          
บ้านขุนไชยทอง          
บ้านยางขามเฒ่า          
บ้านบอน          
บ้านอาคุณ          
บ้านภูดิน ปกติ          
บ้านเหล่า ปกติ          
10  บ้านโพนขวาว          
11  บ้านหนองแวง          
12  บ้านบุผาง          
13  บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)          
14  บ้านไผ่ (วันครู 2503)          
15  บ้านสะทืด ปกติ          
16  บ้านหนองไม้งาม          
17  บ้านธรรมษา ปกติ          
18  บ้านปราสาท          
19  บ้านขี้เหล็ก ปกติ          
20  บ้านผือน้อย          
21  บ้านสี่เหลี่ยม ปกติ          
22  สามัคคีศึกษา ปกติ          
23  บ้านบัลลังก์พงสวาย ปกติ          
24  บ้านหนองบัวงาม          
25  บ้านกะทะ          
26  บ้านโนนจำปา ปกติ          
27  วัดบึงบ้านสนม          
28  บ้านม่วงหมาก ปกติ          
29  บ้านน้ำอ้อม          
30  บ้านโพนงอย          
31  บ้านหนองครก          
32  บ้านกุดมะโน          
33  บ้านสร้างแก้ว          
34  บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) ปกติ          
35  บ้านม่วงหวาน ปกติ          
36  บ้านโนนจาน ปกติ          
37  บ้านโนนระเวียง ปกติ          
38  บ้านกระเบื้องใหญ่ ปกติ          
39  บ้านทัพไทย ปกติ          
40  บ้านหนองแสง ปกติ   บ้านหนองแสง  32020085     
41  บ้านแคนน้อย ปกติ          
42  บ้านดงเค็ง ปกติ          
43  บ้านโนนตาลหนามแท่ง       บ้านไพรขลา  32020020 
44  บ้านตานบ          
45  บ้านน้ำสร้าง0นางเภา ปกติ          
46  บ้านม่วงหนองตาด ปกติ          
47  บ้านหัวพี ปกติ          
48  บ้านชายทุ่ง ปกติ          
49  บ้านบัว ปกติ          
50  บ้านนาอุดม ปกติ          
51  บ้านนางเข็ม ปกติ          
52  บ้านโคกสูง ปกติ  
53  บ้านหนองตอ0บัวเสียว ปกติ          
54  บ้านแคนดำ ปกติ      
55  บ้านม่วงมูล ปกติ          
56  บ้านขามโพนทัน ปกติ          
57  บ้านตลุง ปกติ  
58  บ้านทุ่งโก ปกติ     32020112     
59  ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม ปกติ          
60  บ้านนาวอง ปกติ          
61  บ้านหนองคู ปกติ          
62  บ้านแสนสุข ปกติ          
63  บ้านสาโรช ปกติ          
64  บ้านแข้ด่อน0หนองบัว ปกติ   32020146  32020146  32020146  32020146 
65  บ้านหนองกระทุงตากแดด ปกติ          
66  บ้านทิพย์เนตร ปกติ          
67  บ้านหนองผือ ปกติ          
68  "บ้านขี้เหล็ก ""คุรุราษฎร์บำรุง""" ปกติ     32020206     
69  บ้านเหล่าม่วงโนนตาล ปกติ          
70  บ้านม่วงน้อย ปกติ     32020043    32020043 
71  บ้านกาพระ ปกติ          
72  บ้านบุตาโสม ปกติ          
73  บ้านกระสัง ปกติ          
74  บ้านโนนทราย ปกติ   32020127  32020127     
75  บ้านโสกแดง ปกติ          
76  บ้านโนนสัง ปกติ          
77  บ้านหนองคูใหญ่ ปกติ          
78  บ้านตาเพชร ปกติ          
79  บ้านจันทร์งาม ปกติ          
80  บ้านศาลา ปกติ          
81  บ้านงิ้ว ปกติ   32020033       
82  บ้านตาทิตย์ ปกติ          
83  บ้านขุนหาญ ปกติ
84  บ้านสายสนอง ปกติ          
85  บ้านตากลาง ปกติ          
86  บ้านแต้ ปกติ          
87  บ้านโพนทา ปกติ     32020068    32020068 
88  บ้านโนนเซียง ปกติ          
89  บ้านโคกกุง ปกติ          
90  บ้านหนองหว้า ปกติ          
91  บ้านตั้งใจ ปกติ          
92  บ้านหนองพิมาน ปกติ          
93  บ้านหนองคูน้อย ปกติ   บ้านหนองคูน้อย  32020105