รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.สุรินทร์ เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านก็วล          
บ้านราวนคร ปกติ          
บ้านโพธิ์          
บ้านจังเอิล          
บ้านไทยนิยมพัฒนา ยุบโรงเรียนแล้ว   บ้านไทยนิยมพัฒนา  32030206  บ้านอุโลก  32030207 
บ้านพนม ปกติ          
นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 ปกติ          
บ้านจีกแดก ปกติ          
บ้านพะเนาว์ ปกติ          
10  บ้านเจริญสุข ปกติ          
11  บ้านโคลด ปกติ          
12  บ้านลำดวนพัฒนา ปกติ          
13  บ้านไทยสันติสุข ปกติ          
14  บ้านตราด ปกติ          
15  หวลถวิลวิทยา ปกติ          
16  บ้านตะคร้อ ปกติ          
17  บ้านศรีสวาย ปกติ          
18  บ้านหนองยาว ปกติ          
19  บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) ปกติ          
20  บ้านโคกสมอง ปกติ          
21  สุวรรณาคารสงเคราะห์ ปกติ   โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์  32030066     
22  บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) ปกติ          
23  บ้านห้วยสิงห์ ปกติ          
24  สุขพรหมมีศรัทธาญาติ ปกติ          
25  บ้านเตาแดก ปกติ          
26  บ้านหนองใหญ่ ปกติ          
27  แสงทองสมบูรณ์วิทยา ปกติ   แสงทองสมบูรณ์วิทยา  32030093 
28  บ้านหนองจูบ ปกติ      
29  บ้านสมุด ปกติ 32030067  32030067 
30  สตรีวิทยาสมาคม ปกติ          
31  บ้านจบก ปกติ          
32  บ้านภูมินิยมพัฒนา ปกติ          
33  บ้านศาลา ปกติ อนุบาลถึง ป.6         
34  ไพลศึกษาคาร ปกติ          
35  บ้านสวาท ปกติ          
36  บ้านขยูงทองยางภิรมย์ ปกติ          
37  บ้านกระวัน ปกติ   บ้านกระวัน  32030075     
38  บ้านโคกกลางสามัคคี ปกติ   เพียงหลวง ๘  32030079     
39  จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ ปกติ          
40  บ้านนา ปกติ          
41  บ้านปราสาท ปกติ          
42  บ้านกะปู ปกติ          
43  บ้านคะนา ปกติ          
44  บ้านลำพุก ปกติ          
45  รัฐราษฎร์พัฒนา ปกติ          
46  บ้านจบก ปกติ          
47  บ้านบุอันโนง ปกติ          
48  บ้านสีโค ปกติ          
49  บ้านอาวอก ปกติ          
50  บ้านโพนชาย ปกติ          
51  บ้านนาครอง ปกติ          
52  บ้านมหาชัย ปกติ     32030216     
53  บ้านสะพานหัน ปกติ          
54  บ้านถนน ปกติ          
55  บ้านห้วยปูน ปกติ          
56  บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) ปกติ          
57  บ้านศรีมงคล ปกติ          
58  บ้านจรูกแขวะ ปกติ          
59  บ้านตายัวะ ปกติ          
60  บ้านออดราษฎร์สามัคคี ปกติ          
61  บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) ปกติ          
62  บ้านตาเตียว ปกติ