รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.หนองคาย เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านกุดแคนโนนมันปลา ปกติ          
บ้านนาเมย          
บ้านโพนแพง ปกติ          
นิคมเจริญชัย          
บ้านนาทับไฮ ปกติ          
บ้านพระบาทนาหงส์ สาขา โนนภูทอง เรียนร่วม บ้านนาทับไฮ  บ้านนาทับไฮ สาขาโนนภูทอง  43020147     
บ้านห้วยเปลวเงือก ปกติ          
บ้านหนองคอน เรียนร่วม โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง  บ้านหนองคอน  43020158     
ชุมชนบ้านโนน0โนนสวรรค์ ปกติ          
10  บ้านกุดแกลบ ปกติ          
11  บ้านโคกกลาง ปกติ          
12  บ้านดงดาล ปกติ          
13  บ้านนาเพียงน้อย ปกติ          
14  เตชะไพบูลย์ 1 ปกติ          
15  บ้านกลุ่มพัฒนา ปกติ          
16  บ้านห้วยน้ำเย็น ปกติ          
17  สนธิราษฎร์บำรุง ปกติ          
18  บ้านหนองกุ้ง ปกติ          
19  บ้านนาคำมูลชมภูพร ปกติ          
20  บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี ปกติ          
21  บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขา ชมภูพร ปกติ          
22  บ้านโพนทัน เรียนร่วม บ้านโนนหนามแท่ง  บ้านโพนทัน  43020021     
23  บ้านหนองแอก ปกติ          
24  บ้านหนองแคน0ดอนสนุก เรียนร่วม บ้านเหล่าโพธิ์ศรี  บ้านหนองแคนดอนสนุก  43020027     
25  บ้านคำตอยูง ปกติ          
26  บ้านหนองยาง ปกติ          
27  บ้านจับไม้ ปกติ          
28  บ้านน้ำเป ปกติ          
29  บ้านหาดสั่ง ปกติ          
30  บ้านโคกหัวภู ปกติ          
31  บ้านโนนหนามแท่ง ปกติ          
32  บ้านต้อนเหนือ เรียนร่วม บ้านดงสระพัง  บ้านต้อนเหนือ  43020038     
33  บ้านนิคมดงบัง ปกติ          
34  บ้านคำจำปา ปกติ          
35  บ้านหนองวัวชุม ปกติ          
36  ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี ปกติ          
37  บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน เรียนร่วม บ้านทุ่งหลวงนาขาม  บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน  43020029     
38  บ้านเหล่าโพธิ์ศรี ปกติ          
39  บ้านโปร่งสำราญ ปกติ          
40  บ้านหนองแหวน ปกติ          
41  บ้านสามัคคีชัย ปกติ          
42  บ้านสร้างนางขาว ปกติ          
43  บ้านนาชุมช้าง ปกติ          
44  บ้านใหม่ ปกติ          
45  บ้านโพนทอง ปกติ          
46  บ้านนาสิงห์ ปกติ          
47  ป่าไม้อุทิศ 8 ปกติ          
48  บ้านหนองเค็ม ปกติ          
49  บ้านนาตาลเหนือ เรียนร่วม บ้านทุ่งหลวงนาขาม  บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท  43020031     
50  บ้านตาลชุม ปกติ          
51  บ้านกุดบง ปกติ          
52  บ้านหนองแก้ว ปกติ          
53  บ้านทุ่งหลวงนาขาม ปกติ          
54  บ้านนาตาล ปกติ          
55  ยูเนสโกสัมมนา ปกติ          
56  บ้านดอนเหมือด ปกติ          
57  บ้านปักหมู ปกติ          
58  บ้านโคกกลาง สาขา คำอินแปลง เรียนร่วม บ้านผือ  บ้านผือ  43020042