รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านโสกก้านเหลือง ปกติ          
บ้านห้วยหามต่าง ปกติ          
บ้านตำแย เรียนร่วม บ้านนาวังเวิน  39010047  39010047     
บ้านนาวังเวิน          
บ้านสุขเกษม          
บ้านหนองบัวโซม          
บ้านเพ็กเฟื้อย          
บ้านหนองอุ          
บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง          
10  หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง          
11  บ้านห้วยหว้าวังทอง          
12  บ้านคอกวัว          
13  บ้านหนองคังคา          
14  บ้านหนองผำโคกสวรรค์ ปกติ  
15  บ้านนาอ่าง          
16  บ้านห้วยไร่          
17  บ้านหนองเม็ก ปกติ บ้านกุดคอเมย  บ้านหนองเม็ก  39010081     
18  บ้านทรายงาม          
19  บ้านโคกกลางโนนงาม          
20  นิคมสงเคราะห์ 2          
21  บ้านกองแป่มหนองสวรรค์          
22  บ้านหนองปลาขาว ปกติ          
23  บ้านดงบาก ปกติ          
24  บ้านหนองเล้าข้าว ปกติ          
25  บ้านโต่งโต้น ปกติ   บ้านโต่งโต้น   39010172 
26  บ้านนาแพง ปกติ          
27  บ้านกุดกวางสร้อย ปกติ          
28  บ้านนาทับควาย ปกติ          
29  บ้านโนนอุดม ปกติ          
30  บ้านหนองโน ปกติ          
31  บ้านโนนขมิ้น ปกติ          
32  บ้านโนนคูณ ปกติ          
33  นิคมวัฒนา 6 ปกติ          
34  บ้านโสกแดง เรียนร่วม บ้านหนองแวงงิ้วตาก  บ้านหนองแวงงิ้วตาก  39010113     
35  นิคมสงเคราะห์ 4 เรียนร่วม บ้านหนองแวงงิ้วตาก  บ้านหนองแวงงิ้วตาก  39010113     
36  โคกม่วงทองวิทยา ปกติ          
37  บ้านฝายหิน เรียนร่วม บ้านหนองแวงงิ้วตาก  บ้านฝายหิน  39010112     
38  ปรางค์กู่ ปกติ          
39  บ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย เรียนร่วม ข้องโป้  ข้านข้องโป้  39010031 
40  โนนข่าประชาสรรค์ ปกติ          
41  บ้านหนองบัวเงิน ปกติ     39010130    39010130 
42  บ้านกุดจิก ปกติ   กุดจิก  39010006  กุดจิด  39010006 
43  บ้านโนนม่วง เรียนร่วม บ้านโนนสวรรค์หนองแก  บ้านโนนม่วง  39010077     
44  บ้านโนนสะอาด ปกติ          
45  บ้านดอนหัน เรียนร่วม โนนสวรรค์หนองแก  บ้านดอนหัน  39010076     
46  บ้านโคกใหญ่ ปกติ          
47  บ้านโสกช้าง เรียนร่วม นิคมสงเคราะห์ 2  นิคมสงเคราะห์ 2  39010084     
48  บ้านตะเคียนทอง เรียนร่วม ฝายหินประชารักษ์  บ้านตะเคียนทอง  39010166     
49  บ้านโคกม่วย ปกติ          
50  บ้านห้วยทราย เรียนร่วม บ้านภูพานทอง  บ้านห้วยทราย    39010058   
51  บ้านภูพานทอง ปกติ          
52  บ้านภูพานคำ ปกติ   บ้านภูพานคำ       
53  บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ ปกติ          
54  บ้านหนองตานา ปกติ   39010095  39010095 
55  บ้านวังหมื่น ปกติ          
56  บ้านโนนหว้าทอง ปกติ          
57  บ้านโคกสนั่น ปกติ   บ้านโคกสนั่น  39010157     
58  บ้านหนองสะแบง ปกติ   39010096   
59  บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง ปกติ          
60  บ้านหนองแวงป่งสัง ปกติ          
61  บ้านดอนข่า ปกติ          
62  บ้านมอใต้ ปกติ          
63  บ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด เรียนร่วม บ้านดอนข่า  บ้านกุดหัวแฮด  39010149     
64  บ้านหนองอุสาขาเหล่านาดี เรียนร่วม บ้านดอนข่า  บ้านหนองอุสาขาเหล่านาดี  39010150     
65  บ้านกุดเต่า ปกติ
66  บ้านโปร่งแจ้ง เรียนร่วม เมืองใหม่วิทยา  บ้านโปร่งแจ้ง  39010217     
67  บ้านหนองกุง ปกติ          
68  พิศาลวิทยา ปกติ          
69  บ้านโนนเสถียร ปกติ          
70  ชุมชนบ้านนากอก ปกติ          
71  บ้านห้วยไผ่ ปกติ          
72  บ้านหนองทุ่ม ปกติ          
73  บ้านหนองผือท่าปากเป่ง เรียนร่วม บ้านโคกล่าม  บ้านหนองผือท่าปากเป่ง  39010158     
74  บ้านโสกแคนหนองหญ้าปล้อง ปกติ          
75  บ้านเสาเล้าโคกแก่นช้าง ปกติ          
76  บ้านกุดคอเมย เรียนร่วม บ้านหนองเม็ก  บ้านกุดคอเมย  39010085     
77  บ้านห้วยบง ปกติ          
78  นิคมโคกม่วงศรีสมพร ปกติ          
79  บ้านห้วยค้อ ปกติ          
80  บ้านวังมนสาขาชัยมงคล ปกติ          
81  บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง ปกติ          
82  บ้านห้วยกวางทอง เรียนร่วม เมืองใหม่วิทยา  บ้านห้วยกวางทอง  39010218     
83  บ้านศรีสุขนาล้อม ปกติ          
84  นิคมสงเคราะห์ 3 ปกติ          
85  บ้านสร้างเสี่ยน ปกติ          
86  บ้านโนนข่า(พอง) ปกติ          
87  บ้านหนองบัวน้อย ปกติ          
88  บ้านโสกจาน ปกติ          
89  บ้านหินสิ่ว ปกติ          
90  บ้านวังโปร่ง ปกติ          
91  บ้านกุดดุกสุขเกษม ปกติ          
92  บ้านข่าน้อย ปกติ          
93  บ้านหนองนกเขียน เรียนร่วม บ่านค้อ  บ้านหนองนกเขียน  39010118     
94  บ้านอ่างบูรพา ปกติ          
95  บ้านแกท่าวารี ปกติ          
96  บ้านหนองกุงคำไฮ ปกติ          
97  บ้านห้วยลึก ปกติ บ้านลำภู  บ้านห้วยลึก  39010046 
98  บ้านหนองลุมพุก ปกติ          
99  บ้านข้องโป้[ ปกติ          
100  บ้านวังคูณ ปกติ          
101  บ้านโคกกลาง ปกติ          
102  บ้านโนนสว่าง ปกติ รร.บ้านดินทรายอ่อน  บ้านโนนสว่าง  39010184     
103  บ้านห้วยบ่อทอง ปกติ          
104  บ้านผาสุก เรียนร่วม บ้านผาสวรรค์และผาเสด็จ  บ้านผาสุก  39010200  บ้านผาสุก  39010200 
105  บ้านผาเสด็จ เรียนร่วม บ้านผาสุก  บ้านผาสุก  39010200     
106  บ้านผาสุกสาขาผาสวรรค์ เรียนร่วม บ้านผาสุก  บ้านผาสุก สาขาผาสวรรค์  39010204     
107  บ้านบุ่งบก ปกติ  
108  บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา ปกติ          
109  บ้านโนนตาล ปกติ          
110  บ้านนาชุมแสง เรียนร่วม บ้านกุดแท่น  บ้านนาชุมแสง  39010143     
111  บ้านโนนเมือง ปกติ          
112  บ้านนาทม เรียนร่วม บ้านกุดแท่น  บ้านนาทม  39010142     
113  บ้านโคกล่าม เรียนร่วม บ้านหนองผือท่าปากเป่ง  บ้านโคกล่าม  760177     
114  บ้านวังไฮ ปกติ          
115  บ้านสันป่าพลวง เรียนร่วม บ้านดอนเกล็ด  บ้านสันป่าพลวง  39010188     
116  บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ เรียนร่วม บ้านข้องโป้  บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ  39010027     
117  บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) ปกติ          
118  บ้านกุดแท่น ปกติ          
119  บ้านสำราญสุข ปกติ          
120  บ้านโนนปอแดง ปกติ   บ้านโนนปอแดง  39010097     
121  บ้านท่าศิลา ปกติ          
122  บ้านนาสำราญรุ่งเรือง ปกติ          
123  บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย ปกติ          
124  บ้านกุดฉิม เรียนร่วม บ้านหนองทุ่ม  บ้านกุดฉิม  39010119     
125  บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ ปกติ          
126  บ้านคึมชาดห้วยบง เรียนร่วม ไทยรัฐวิทยา81 (บ้านหนองภัยศูนย์)  บ้านคึมชาดห้วยบง  39010048     
127  บ้านดอนนาดี ปกติ          
128  บ้านลำภู เรียนร่วม บ้านห้วยลึก  บ้านลำภู  39010050     
129  บ้านหินคูณ เรียนร่วม บ้านดอนนาดี  บ้านหินคูณ  39010026 
130  บ้านโนนสว่าง ปกติ   บ้านโนนสว่าง  39010005  บ้านโนนสว่าง  39010005 
131  บ้านกุดแห่ เรียนร่วม บ้านค้อ  บ้านกุดแห่  39010115     
132  บ้านโนนสว่าง ปกติ          
133  บ้านโคกม่วงชุม ปกติ          
134  บ้านหนองแตง ปกติ