รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านซำขอนแก่น ปกติ          
บ้านโนนงาม ปกติ          
บ้านท่าอุทัย ปกติ          
โนนสง่าราษฎร์บำรุง ปกติ          
บ้านโนนตาล ปกติ          
บ้านนาส้มโฮง ปกติ          
บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยทสาขาบ้านซำภูทอง เรียนร่วม บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา  บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา  39020068     
บ้านผาเวียง ปกติ          
บ้านโคกสง่า เรียนร่วม บ้านผาวัง  บ้านผาวัง  39020098     
10  บ้านนาโมง ปกติ          
11  บ้านยางชุม ปกติ          
12  บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ ปกติ          
13  บ้านไทยนิยม ปกติ          
14  บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง ปกติ          
15  บ้านนาสุรินทร์ เรียนร่วม บ้านไทยนิยม  บ้านนาสุรินทร์  39020103     
16  บ้านสนามชัย ปกติ          
17  บ้านนาซำจวง ปกติ          
18  บ้านนาหนองทุ่ม เรียนร่วม บ้านฝั่งแดง  บ้านนาหนองทุ่ม  39020037     
19  บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ ปกติ          
20  นาโกทรายทองวิทยาคม ปกติ          
21  โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง ปกติ          
22  หนองด้วงวังประทุม ปกติ          
23  บ้านหนองเอี่ยน ปกติ          
24  บ้านห้วยหานประชาสรรค์ เรียนร่วม บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา  บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา  39020018     
25  บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา ปกติ          
26  บ้านอาบช้าง ปกติ          
27  บ้านหนองเหลือง ปกติ          
28  บ้านภูเขาวง ปกติ          
29  บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา ปกติ          
30  บ้านหนองแสง เรียนร่วม บ้านนาสมใจ  บ้านหนองแสง  39020014     
31  บ้านหนองแวงคำ ปกติ          
32  บ้านนาสมนึก ปกติ          
33  บ้านนาสมใจ เรียนร่วม บ้านหนองแสง  บ้านหนองแสง  39020014     
34  โนนอุดมศึกษา ปกติ          
35  บ้านสัมป่อยค่ายเมืองแสน ปกติ          
36  บ้านภูพระโนนผักหวานสาขามอเลี้ยว เรียนร่วม บ้านภูพระโนนผักหวาน  บ้านภูพระโนนผักหวาน  39020027     
37  บ้านต้อง ปกติ          
38  บ้านซำเสี้ยว ปกติ          
39  บ้านนาสี ปกติ          
40  บ้านโนนงาม ปกติ          
41  บ้านห้วยนาหลวง เรียนร่วม บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร  บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร  39020042     
42  ยูงทองวิทยา ปกติ          
43  บ้านต่างแคน ปกติ