รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ขอนแก่น เขต 5

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านโนนดู่ ปกติ          
บ้านขนวนนคร ปกติ          
บ้านกุดฉิมพิทยาคาร ปกติ          
บ้านโนนหนองแวง          
บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ ปกติ          
โพธิ์ตากวิทยา ปกติ          
บ้านนาหว้า ปกติ          
บ้านดอนหันสระบัว ปกติ          
บ้านโนนทองหลาง          
10  บ้านไชยสอ          
11  บ้านหนองใส          
12  บ้านหนองหว้าโพนศิลา          
13  บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา          
14  บ้านอาจสามารถ ปกติ          
15  บ้านโนนอุดม ปกติ          
16  บ้านนาคำน้อย          
17  บ้านโป่งแห้ง          
18  บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ปกติ          
19  บ้านยอดห้วย          
20  หนองหว้าวิทยา          
21  บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ ปกติ          
22  บ้านห้วยทรายขาว          
23  บ้านโคกม่วง ปกติ
24  บ้านไคร่นุ่น ปกติ          
25  บ้านโนนสำราญ ปกติ          
26  บ้านแดง ปกติ          
27  บ้านโคกสง่า ปกติ          
28  บ้านหนองบัว ปกติ          
29  บ้านถ้ำแข้ ปกติ          
30  บ้านหว้าทอง ปกติ          
31  บ้านนาน้ำซำ          
32  บ้านหนองหอย          
33  บ้านโนนลาน          
34  บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา          
35  บ้านสวนสวรรค์          
36  บ้านหนองขาม          
37  บ้านหนองหว้าประชารัฐ          
38  ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา ปกติ          
39  บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์          
40  บ้านหนองแสงสามัคคี          
41  บ้านหนองสังข์ ปกติ          
42  หนองไฮประชารัฐ          
43  วังหินลาดวังเจริญ ปกติ          
44  บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ เรียนร่วม โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม  บ้านเหล่าประชานุเคราะห์  40050065     
45  บ้านห้วยชัน ปกติ  
46  บ้านสงเปือย ปกติ   บ้านสงเปือย  40050235     
47  บ้านสว่างโนนสูง ปกติ          
48  บ้านหนองโนประชาสรรค์ ปกติ          
49  บ้านโนนงาม ปกติ          
50  บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี ปกติ          
51  บ้านปากห้วยฝาง ปกติ          
52  บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ ปกติ     40050161     
53  ชุมชนบ้านไผ่กุดหิน0ท่าเดื่อ ปกติ          
54  บ้านขามป้อม ปกติ          
55  บ้านหนองโพงโพด ปกติ          
56  บ้านซำภูทอง ปกติ          
57  บ้านโคกนาฝาย ปกติ          
58  บ้านสุขสมบูรณ์ ปกติ          
59  บ้านหนองเขื่อนช้าง ปกติ          
60  บ้านหนองหนามแท่ง เรียนร่วม บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205  บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205  40050116     
61  บ้านหนองพลวง ปกติ          
62  บ้านโป่งเอียด ปกติ          
63  บ้านห้วยบง ปกติ          
64  บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ ปกติ          
65  บ้านนางิ้ว ปกติ          
66  บ้านร่องแซง ปกติ          
67  บ้านโนนชาติ เรียนร่วม บ้านร่องแซง  บ้านร่องแซง  40050103     
68  บ้านหนองพู่วังหินซา ปกติ          
69  บ้านสารจอดร่องกลอง ปกติ          
70  บ้านหาด ปกติ          
71  หนองกุงประชารัฐบำรุง ปกติ   บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง  40050063     
72  บ้านสะอาด ปกติ   สะอาดประชาสรรค์  40050066     
73  บ้านโคกสูงวิทยานุกูล ปกติ          
74  บ้านกุดกว้าง ปกติ          
75  บ้านโนนแหลมทอง เรียนร่วม ชุมชนหนองคะเน  ชุมชนหนองคะเน  40050120     
76  เหมือดแอ่หนองบัว ปกติ          
77  บ้านคึมชาติประชาสรรค์ ปกติ          
78  โคกสูงสำราญ ปกติ          
79  บ้านพงษ์ ปกติ          
80  บ้านโนนทองหลางประชาสรรค์ ปกติ          
81  บ้านศาลาดิน ปกติ          
82  บ้านหนองศาลา ปกติ          
83  บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ ปกติ          
84  บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ ปกติ          
85  บ้านสระพังข่า ปกติ          
86  บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ปกติ          
87  บ้านกุดแคน ปกติ          
88  บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ ปกติ          
89  บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง ปกติ          
90  ท่ากุญชร ปกติ   40050145       
91  บ้านโคกไร่ ปกติ
92  บ้านนาเพียง ปกติ     40050088     
93  บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ปกติ          
94  บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม เรียนร่วม บ้านโนนโก  บ้านโนนโก  40050095     
95  บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง ปกติ          
96  บ้านสะแกเครือ ปกติ          
97  บ้านเขาวง ปกติ          
98  หนองกระบือวิทยาคม ปกติ          
99  บ้านหัวฝาย ปกติ   บ้านหัวฝาย  40050606     
100  บ้านวังสวาบ ปกติ          
101  สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ปกติ          
102  บ้านนาเปือย ปกติ          
103  บ้านฝางน้อย ปกติ          
104  บ้านหนองสระ ปกติ   บ้านหนองสระ  40050038     
105  บ้านสองคอน ปกติ          
106  บ้านร่องสมอ ปกติ          
107  บ้านหนองกุงมนศึกษา ปกติ          
108  บ้านดอนหันโนนหินแห่ ปกติ          
109  บ้านเรือ ปกติ          
110  บ้านหนองไฮ ปกติ          
111  โนนศิลาโนนม่วงวิทยา ปกติ          
112  บ้านโพนเพ็กพิทยา ปกติ          
113  บ้านค้อ ปกติ          
114  บ้านหนองกุงคชสาร เรียนร่วม บ้านหนองนาคำ  บ้านหนองนาคำ  40050282     
115  บ้านนาหว้า ปกติ          
116  บ้านท่าช้าง ปกติ          
117  บ้านทุ่งชมพู ปกติ          
118  บ้านนาสีนวน ปกติ          
119  บ้านป่าเสี้ยว ปกติ          
120  บ้านคำใหญ่ ปกติ          
121  บ้านเลิงแสง เรียนร่วม บ้านค้อ(เคนราษฎร์บำรุง)  บ้านค้อ(เคนราษฎร์บำรุง)  40050189     
122  บ้านโนนกระเดา ปกติ          
123  บ้านหนองปลาซิว ปกติ          
124  บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า ปกติ          
125  บ้านบริบูรณ์ ปกติ          
126  บ้านห้วยม่วง ปกติ          
127  บ้านพระบาท ปกติ          
128  บ้านหัน ปกติ          
129  บ้านหัวบึงสว่าง ปกติ   40050014       
130  โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ปกติ          
131  บ้านโนนบุรุษ ปกติ          
132  บ้านสันติสุข ปกติ          
133  บ้านนาอุดม ปกติ          
134  บ้านโคกกลางหนองแปน ปกติ          
135  บ้านโคกกลางวิทยา ปกติ          
136  บ้านผาน้ำเที่ยง ปกติ     40050148     
137  บ้านห้วยอรุณหินลาด ปกติ   บ้านห้วยอรุณหินลาด  40050023     
138  บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ปกติ          
139  แสงบัวทอง ปกติ     40050142     
140  บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ปกติ          
141  บ้านโนนโพธิ์ ปกติ          
142  บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ปกติ          
143  บ้านป่าน ปกติ   บ้านป่าน  40050175     
144  บ้านภูมูลเบ้า ปกติ     40050019     
145  บ้านหัวภู ปกติ          
146  หนองโพนนาหม่อ ปกติ  
147  บ้านสว่างดอนช้าง ปกติ          
148  บ้านท่าศาลาคุรุราษฎร์วิทยา ปกติ          
149  บ้านกุดน้ำใส ปกติ          
150  บ้านห้วยทรายทอง ปกติ          
151  บ้านหนองโก ปกติ   บ้านหนองโก  40050183 
152  บ้านโสกจานนาดี ปกติ          
153  บ้านวังขอนแดง ปกติ