รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.อำนาจเจริญ

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านหนองเม็ก          
บ้านนาคำ          
บ้านหัวภู          
บ้านดอนเมย          
บ้านนาเยีย ปกติ          
บ้านโคกช้างฮ้าย          
บ้านดงสวาง          
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว ปกติ   37010038       
นาวังกุดตากล้า          
10  บ้านหนองเรือ ปกติ          
11  บ้านดงบังพัฒนา ปกติ          
12  บ้านคำสร้างบ่อ          
13  บ้านดอนดู่          
14  บ้านโนนโพธิ์ ปกติ          
15  นาห้วยยางสองคอน ปกติ          
16  บ้านดอนแดง          
17  สร้างนกทาดอนหวาย          
18  บ้านบาก ปกติ          
19  บ้านดงสีโท          
20  ห้วยไร่หาดทรายมูล          
21  บ้านโคกจักจั่น ปกติ          
22  ดงแสนแก้วดงสำราญ          
23  บ้านนางาม          
24  บ้านโสกกระแต้          
25  บ้านหินขัน ปกติ          
26  นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1          
27  บ้านโค้งอร่าม ปกติ          
28  บ้านคำย่านาง ปกติ          
29  บ้านห้วยงูเหลือม ปกติ          
30  บ้านหนองสะโน          
31  บ้านผึ้ง          
32  บ้านดอนแดงนาโนน          
33  บ้านศรีคุณ          
34  อุ่มยางหนองดั่ง          
35  บ้านโพนเมือง ปกติ          
36  บ้านถ่อนดอนม่วง ปกติ          
37  บ้านนายูง          
38  บ้านบก          
39  บ้านขุมเหล็ก          
40  บ้านชะแงะ ปกติ          
41  บ้านหนองแสง          
42  บ้านคำข่า          
43  บ้านคำน้อย          
44  บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)          
45  บ้านโนนค้อ          
46  บ้านคำเจริญ          
47  บ้านหนองขอน          
48  บ้านจอก          
49  บ้านฟ้าห่วน          
50  โคกศรีหนองคลอง          
51  ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม          
52  บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ          
53  บ้านโนนหนามแท่ง          
54  บ้านสามัคคี ปกติ          
55  นาแวงหนองหัวลิง ปกติ   บ้านนาแวงหนองหัวลิง  37010154     
56  บ้านดอนไร่          
57  บ้านแยหนองแคน          
58  บ้านยางช้า ปกติ          
59  บ้านหนองไผ่          
60  บ้านดอนหมู          
61  คำมะเบื่อแสงเพชร          
62  บ้านนาคำสามัคคี ปกติ          
63  บ้านคันสูง          
64  บ้านโนนหนามแท่ง          
65  บ้านก่อนาดี          
66  บ้านโพนขวาว          
67  บ้านชูชาติ          
68  โนนทุ่งดอนชาด          
69  บ้านเกษมสุข          
70  บ้านโคกก่ง          
71  บ้านโนนจาน          
72  บ้านหินกองสามัคคี ปกติ          
73  หัวดงหนองคลอง          
74  บ้านดอนชาด          
75  บ้านตาด ปกติ   37010139  37010139     
76  ไม้กลอนดอนหวาย ปกติ          
77  บ้านคึมใหญ่ ปกติ   บ้านคึมใหญ่  37010012     
78  บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ ปกติ          
79  บ้านหนองโนสวนโคก ปกติ   บ้านหนองโนสวนโคก  37010177     
80  บ้านโนนหวางโนนกุง ปกติ          
81  บ้านเหล่าหนาด ปกติ          
82  บ้านทวีผล ปกติ          
83  บ้านดอนดู่ ปกติ          
84  บ้านโคกสูง ปกติ          
85  บ้านเหล่าขวาว ปกติ          
86  โคกชาดกลางท่าโพธิ์ ปกติ          
87  บ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) ปกติ          
88  บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) ปกติ          
89  บ้านหินสิ่ว ปกติ          
90  บ้านจิก ปกติ          
91  บ้านม่วงสวาสดิ์ ปกติ          
92  บ้านทับเมย ปกติ          
93  บ้านนาเวียง ปกติ          
94  บ้านโนนแคน ปกติ          
95  ขามนาเพียงโคกยาว ปกติ          
96  บ้านไร่สมบูรณ์ ปกติ          
97  สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา ปกติ          
98  บ้านโนนสมบูรณ์ ปกติ          
99  บ้านชาด ปกติ   บ้านชาด  37010204     
100  หนองไหลคึมน้อยวิทยา ปกติ          
101  บ้านโนนค้อทุ่ง ปกติ          
102  บ้านเหล่าเลิง ปกติ          
103  บ้านนาอุดม ปกติ          
104  บ้านนาดอกไม้ ปกติ          
105  บ้านเป้า ปกติ          
106  บ้านเวียงหลวง ปกติ          
107  หนองแห่โนนสมบูรณ์ ปกติ          
108  บ้านนาสะแบง ปกติ          
109  บ้านหนองแก้ว ปกติ          
110  นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 ปกติ          
111  บ้านท่ายางชุม ปกติ          
112  คุรุประชาสรรค์ ปกติ          
113  บ้านโคกกลางเหนือ ปกติ          
114  โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง ปกติ   37010028  37010028     
115  บ้านโนนเมือง ปกติ          
116  บ้านดู่พัฒนา ปกติ          
117  บ้านนาเรือง ปกติ          
118  บ้านโคกเลาะ ปกติ          
119  บ้านหนองเทา ปกติ          
120  บ้านนาเมือง ปกติ          
121  บ้านคำกลาง ปกติ          
122  บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี ปกติ          
123  บ้านโป่งหิน ปกติ          
124  บ้านน้ำซับ ปกติ          
125  บ้านแก้งกฐิน ปกติ          
126  บ้านศรีราชา ปกติ          
127  ไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น) ปกติ          
128  บ้านนาสะอาด ปกติ          
129  บ้านเสียว ปกติ          
130  บ้านโนนงาม ปกติ          
131  บ้านบ่อชะเนง ปกติ          
132  บ้านโสกท่าวังหิน ปกติ          
133  บ้านโนนผักหวาน ปกติ          
134  บ้านกุดสิม ปกติ          
135  บ้านสามัคคีพัฒนา ปกติ          
136  โนนสูงโคกกลาง ปกติ          
137  บ้านห่องเตย ปกติ          
138  บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา ปกติ          
139  บ้านหนองปลิง ปกติ          
140  บ้านหนองแสง ปกติ          
141  หนองนาเทิงโนนผึ้ง ปกติ วังไกลกังวล         
142  บ้านโคกก่องนคร ปกติ          
143  บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) ปกติ          
144  นิคมชานุมานสงเคราะห์ 2 ปกติ          
145  บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) ปกติ          
146  บ้านใหม่พัฒนา ปกติ   บ้านใหม่พัฒนา  37010227 
147  บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด ปกติ          
148  บ้านเชือก ปกติ          
149  บ้านนาสีนวน ปกติ          
150  หนองยอดู่ในวิทยา ปกติ          
151  บ้านโนนสูง ปกติ          
152  บ้านโนนสำราญ ปกติ  
153  บ้านหินกอง(บ้านนามน) ปกติ          
154  บ้านถ่อนใหญ่ ปกติ          
155  บ้านทุ่งสว่าง โอนไปสังกัดอื่น          
156  โพธิ์ศิลานาหว้า ปกติ          
157  บ้านแสนสุข ปกติ   บ้านแสนสุข  37010132     
158  บ้านนาโพธิ์ ปกติ          
159  บ้านวังแคน ปกติ   37010002       
160  บ้านโคกค่าย ปกติ          
161  บ้านหนองยาง ปกติ          
162  บ้านเหล่าฝ้าย ปกติ          
163  บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า ปกติ          
164  บ้านเจริญสามัคคี ปกติ   บ้านเจริญสามัคคี  37010057