รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.อุดรธานี เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านนาเยีย          
บ้านหนองนาเจริญ          
บ้านศรีบุญเรือง ปกติ          
บ้านสังซาวังน้ำขาว          
นิคมสร้างตนเอง          
บ้านแพงศรี ปกติ          
บ้านโนนชัยศรี ปกติ          
บ้านเก่าน้อย          
บ้านหนองตะไก้          
10  บ้านนาสมบูรณ์          
11  บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ          
12  บ้านห้วยไร่ ปกติ          
13  บ้านศรีเชียงใหม่บ้านศรีเชียงใหม่          
14  บ้านโนนสวาง          
15  บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง          
16  นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 ปกติ  
17  บ้านหม้อ          
18  บ้านโสกน้ำขาว          
19  บ้านหนองโอนหนองฮาง          
20  บ้านนาทาม          
21  บ้านโคกสว่าง          
22  บ้านเซประชาอุทิศ ปกติ     41010082     
23  บ้านคอนเลียบ ปกติ          
24  บ้านเสาเล้า ปกติ          
25  บ้านศรีสว่าง เรียนร่วม บ้านดงมะกรูดทรายทอง  บ้านดงมะกรูดทรายทอง  41010105  บ้านดงมะกรูดทรายทอง  41010105 
26  บ้านหนองคอนแสน ปกติ  
27  บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา ปกติ          
28  บ้านอีหลุ่ง ปกติ          
29  บ้านแมด ปกติ   บ้านแมด  41010076  บ้านแมด  41010076 
30  บ้านดอนหวาย ปกติ          
31  บ้านหว้าน ปกติ          
32  บ้านโนนเดื่อ ปกติ          
33  บ้านดอนหาด ปกติ          
34  บ้านยามกาใหญ่ ปกติ          
35  บ้านไชยฟอง ปกติ          
36  บ้านเหล่าดอนแตง ปกติ          
37  บ้านหนองบ่อ ปกติ          
38  บ้านป่อง ปกติ          
39  บ้านนาแอง ปกติ     41010041     
40  บ้านดงปอ ปกติ   41010211  41010211     
41  บ้านนาพัง ปกติ          
42  บ้านนาสะอาด ปกติ   41010222       
43  บ้านหนองแวงเดิด ปกติ          
44  บ้านงอย ปกติ   บ้านงอยเลิงทอง  41010036     
45  บ้านโนนสวรรค์ ปกติ          
46  บ้านเลี่ยมพิลึก ปกติ          
47  บ้านน้ำเที่ยง ปกติ          
48  บ้านนาดี ปกติ          
49  บ้านเม่น ปกติ          
50  บ้านด่าน ปกติ          
51  บ้านโนนสำราญ ปกติ          
52  บ้านโนนยาง ปกติ          
53  บ้านพรสวรรค์ ปกติ          
54  บ้านนาทราย ปกติ          
55  บ้านดอนแก้ว ปกติ          
56  บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) ปกติ          
57  บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ ปกติ          
58  บ้านยางซอง ปกติ   บ้านยางซอง  41010173     
59  บ้านขมิ้นบ่อโคลน ปกติ          
60  บ้านโคกก่องหนองแวงยาว ปกติ          
61  บ้านศรีบุญเรือง ปกติ          
62  บ้านโคกสว่าง ปกติ   บ้านโคกสว่าง  41010196     
63  บ้านเลา ปกติ   บ้านเลา  41010125     
64  บ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปกติ          
65  กุดลิงง้อหนองแก ปกติ          
66  บ้านจอมศรี ปกติ          
67  บ้านดงขันทอง ปกติ          
68  บ้านหนองน้ำเค็ม ปกติ          
69  บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) ปกติ          
70  *บ้านยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) สาขาบ้านนาพระ เรียนร่วม บ้านยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)  บ้านยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)  41010195  บ้านยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)  41010195 
71  บ้านนาพูนทรัพย์ ปกติ          
72  บ้านหนองเม็กห้วยทราย ปกติ          
73  บ้านดงศรีสําราญ ปกติ          
74  บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ ปกติ          
75  บ้านห้วยวังโตน ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านดงยาง  41010217 
76  บ้านดอนบาก ปกติ          
77  นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 เรียนร่วม สิริปุณโณ  นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1  41010132     
78  บ้านสุขสมบูรณ์ ปกติ          
79  บ้านหนองหัวหมู ปกติ          
80  บ้านหลุบหวายป่าขาม ปกติ          
81  บ้านนาหยาด ยุบโรงเรียนแล้ว ชุมชนสามพร้าว  ชุมชนสามพร้าว  41010074  ชุมชนสามพร้าว  41010074 
82  บ้านหนองผง ปกติ          
83  บ้านป่าก้าวดอนแดง ปกติ          
84  บ้านดงผักเทียม ปกติ          
85  บ้านหนองบั่ว ปกติ          
86  เจ ซี บ้านอินทร์แปลง ปกติ          
87  บ้านนาคลอง ปกติ บ้านนาคลอง  41010016 
88  บ้านดงบัง ปกติ          
89  ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ปกติ     41010118     
90  บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) ปกติ  
91  บ้านเดื่อ ปกติ          
92  บ้านจำปา ปกติ          
93  บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน ปกติ          
94  บ้านศรีชุมชื่นบุญชิตวิทยา ปกติ          
95  สิริปุณโณ เรียนร่วม นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1  นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ1  41010132     
96  บ้านจำปาวิทยา เรียนร่วม บ้านหนองสวรรค์(ไชยเชียงพิณ)  บ้านจำปาวิทยา  41010014     
97  บ้านแม่นนท์ ปกติ   41010095  41010095     
98  บ้านข้าวสาร ปกติ          
99  บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) ปกติ          
100  บ้านใหม่ ปกติ          
101  บ้านขาว ปกติ          
102  บ้านโคกหนองแซง ปกติ          
103  บ้านหนองบัวเงิน ปกติ          
104  ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 ปกติ          
105  บ้านยางบึง ปกติ          
106  บ้านถ่อน ปกติ          
107  บ้านท่าหนาด ปกติ    
108  บ้านหนองตูม ปกติ          
109  บ้านหนองบัวบาน ปกติ          
110  บ้านหนองแก ปกติ          
111  บ้านหนองอ้อน้อย ปกติ  
112  บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) ปกติ          
113  บ้านหนองไผ่หนองหิน ปกติ