รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.อุดรธานี เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) ปกติ     41020004     
บ้านโนนเชียงค้ำ ปกติ          
บ้านโคกสีวังแสง ปกติ          
บ้านหนองกุง          
บ้านหนองหว้า เรียนร่วม   บ้านหนองหว้า  ุ680742     
บ้านโคกน้อย ปกติ          
บ้านดอนสวรรค์ ปกติ          
บ้านป่าไร่ ปกติ          
บ้านดอนแก้ว ปกติ          
10  บ้านโนนสิมมา ปกติ          
11  บ้านสามขา ปกติ          
12  บ้านปอ ปกติ          
13  บ้านท่าเปลือย(บุญเกิื้ออุปถัมภ์) ปกติ          
14  บ้านผือ ปกติ          
15  บ้านทับไฮ ปกติ          
16  บ้านท่าม่วงเวียงคํา ปกติ          
17  บ้านเมืองพรึก ปกติ          
18  บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง ปกติ          
19  บ้านห้วยกองสี ปกติ          
20  บ้านโนนจำปา ปกติ          
21  บ้านโคกศรี ปกติ          
22  *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง ปกติ          
23  บ้านหินเหลิ่ง ปกติ          
24  บ้านห้วยบงดงมะไฟ ปกติ          
25  บ้านโสกรังโนนสว่าง ปกติ          
26  บ้านเกิ้งน้อย ปกติ          
27  บ้านโนนสูง ปกติ          
28  บ้านเชียงกรม ปกติ          
29  บ้านดูนเลา ปกติ          
30  บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย ปกติ   บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย  41020016     
31  บ้านสมดี ปกติ          
32  บ้านสามเหลี่ยม ปกติ          
33  บ้านโคกเล้า ปกติ          
34  บ้านเซียบ ปกติ          
35  บ้านโนนมะข่า ปกติ          
36  บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ ปกติ          
37  บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ ปกติ          
38  บ้านโคกกลาง ปกติ บ้านโคกกลาง  บ้านโคกกลาง  41020136     
39  บ้านหนองแวง ปกติ          
40  บ้านโนนอำนวย ปกติ          
41  บ้านพันดอน ปกติ   บ้านพันดอน  41020041     
42  บ้านโนนเห็นวังชัย ปกติ          
43  บ้านคำไผ่ ปกติ          
44  บ้านหัวฝาย ปกติ          
45  คำบอนประชาสรรค์ ปกติ          
46  บ้านนกขะบา ปกติ          
47  บ้านสวนมอนคำ ปกติ          
48  บ้านคำม่วง ปกติ          
49  บ้านคำเต้าแก้วหินลาด ปกติ          
50  บ้านหนองแดง ปกติ          
51  บ้านหนองบัว ปกติ          
52  บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก ปกติ          
53  บ้านคำบอน ปกติ          
54  บ้านหาดสถาพร ปกติ          
55  บ้านโนนสำราญ ปกติ          
56  บ้านตาดโตนไร่เดชา เรียนร่วม บ้านคำเต้าแก้วหินลาด         
57  บ้านหนองแสงแสงแก้ว ปกติ          
58  บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ ปกติ          
59  บ้านหนองศรีเจริญ0หนองผึ้ง ปกติ          
60  บ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย ปกติ          
61  บ้านค้อน้อย ปกติ          
62  บ้านม่วงเฒ่า ปกติ          
63  บ้านหนองแวงเหนือ ปกติ          
64  บ้านาเพ็ญ ปกติ          
65  บ้านท่าแร่ ปกติ          
66  บ้านโนนเขวา ยุบโรงเรียนแล้ว   สีออสว่างราษฎร์สามคัคคี  41020056  สีออสว่างราษฎร์สามคัคคี  41020056 
67  บ้านหนองโก ปกติ          
68  บ้านคำเจริญ ปกติ          
69  บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ปกติ          
70  บ้านโนนแสวง ปกติ          
71  บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง ปกติ          
72  บ้านโคกผักหวานโนนรังษี ปกติ          
73  บ้านป่าหวาย ปกติ          
74  บ้านโนนสวาง ปกติ          
75  บ้านโคกสะอาด ปกติ      
76  บ้านคำจวง ปกติ   41020156  41020156     
77  บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร ปกติ          
78  บ้านคำดอกไม้ เรียนร่วม บ้านนายูง  บ้านคำดอกไม้  41020120  บ้านคำดอกไม้  41020120 
79  บ้านดงเรือง ปกติ          
80  บ้านท่าสัง ปกติ          
81  บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ ปกติ          
82  บ้านทองอินทร์สวนมอญ ปกติ          
83  บ้านโนนจำปา ปกติ  
84  บ้านโนนทรายฟอง ปกติ          
85  บ้านวังทอง ปกติ          
86  บ้านหนองนกเขียน ปกติ          
87  บ้านเดียม ปกติ          
88  บ้านห้วยวังปลา ปกติ          
89  บ้านนาม่วง ปกติ          
90  บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน ปกติ          
91  บ้านดอนเงิน ปกติ   680160       
92  บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม ปกติ   680158       
93  บ้านบะยาว ปกติ          
94  บ้านหนองหว้า ปกติ          
95  บ้านท่าลาด ปกติ          
96  หนองไผ่พรเจริญ ปกติ          
97  บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ปกติ          
98  บ้านผาทอง ปกติ          
99  ดานใหญ่พิทยาคาร ปกติ          
100  บ้านวาปี ปกติ          
101  บ้านดงแคน เรียนร่วม อนุบาลกุมภวาปี  บ้านดงแคน  41020043     
102  บ้านหนองกวาง เรียนร่วม บ้านสีออสว่างราษฏร์สามัคคี  บ้านสีออสว่างราษฏร์สามัคคี  41020056     
103  บ้านท่าสี โอนไปสังกัดอื่น          
104  บ้านหนองจาน เรียนร่วม อนุบาลโนนสะอาด  บ้านหนองจาน  41020090     
105  บ้านโคกล่าม เรียนร่วม ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว  บ้านโคกล่าม  41020094     
106  บ้านโนนสงเปลือย เรียนร่วม ชุมชนจำปี  บ้านโนนสงเปลือย  41020110     
107  บ้านโคกหนองแวง ปกติ          
108  บ้านโคกสง่า ปกติ          
109  บ้านหนองท่มคำเจริญ ปกติ          
110  บ้านนาแบก ปกติ          
111  บ้านกงพาน ปกติ