รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.อุดรธานี เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านนางิ้ว ปกติ          
บ้านบ่อปัทม์          
บ้านดงวังพัง          
บ้านหนองนกทา ปกติ          
บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน          
บ้านหนองบัวน้อย ปกติ          
บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) ปกติ          
บ้านหนองงิ้ว ปกติ          
บ้านคำบอน          
10  บ้านจันทน์          
11  บ้านดงไพรวัลย์          
12  บ้านซำป่าหัน          
13  บ้านดอนสวรรค์          
14  บ้านหนองตาใกล้          
15  บ้านดงพัฒนา ปกติ          
16  บ้านนาปู0นากลาง ปกติ          
17  บ้านท่าช่วง ปกติ          
18  บ้านคำยาง ปกติ          
19  บ้านโคกคำไหล ปกติ          
20  บ้านไทย ปกติ          
21  บ้านหว้านใหญ่ประชาคม ปกติ          
22  บ้านกล้วย ปกติ          
23  บ้านดูนประชารัฐ ปกติ          
24  บ้านหนองแวงตาด ปกติ          
25  บ้านบ่อคํา ปกติ          
26  บ้านโนนสะอาด ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านหนองช้างคาวหนองบง  41030204 
27  บ้านเหล่าอุดม ปกติ          
28  บ้านหนองอิอู ปกติ          
29  บ้านหัวหนองยาง ปกติ          
30  บ้านค้อน้อย ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านหนองช้างคาวหนองบง  41030204 
31  บ้านชัย ปกติ          
32  บ้านหนองช้างคาว ปกติ          
33  บ้านดงโพนยอ ปกติ          
34  บ้านโนนทองอินทร์ ปกติ          
35  บ้านนามั่ง ปกติ          
36  บ้านโนนศรีทอง ปกติ          
37  บ้านหนองสะหนาย ปกติ          
38  บ้านม่วง ปกติ          
39  บ้านเรืองชัย ปกติ          
40  บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ ปกติ          
41  บ้านหนองหญ้ารังกา ปกติ   41030030  41030030 
42  บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย ปกติ          
43  บ้านถ่อนนาลับ เรียนร่วม บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย  บ้านถ่อนนาลับ  41030118     
44  บ้านนาเยีย ปกติ          
45  บ้านดงวัฒนา ปกติ          
46  บ้านสะคาม ปกติ          
47  บ้านนาโฮง ปกติ          
48  บ้านโพนสูง ปกติ          
49  บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปกติ          
50  บ้านโนนสมบูรณ์ ปกติ          
51  บ้านหัวดงยาง ปกติ   บ้านหัวดงยาง  41030124     
52  บ้านขาวัว ปกติ   บ้านขาวัว  41030023     
53  บ้านนาฮัง เรียนร่วม บ้านหนองกอบง  บ้านนาฮัง  41030019     
54  บ้านหนองกอบง เรียนร่วม บ้านนาฮัง  บ้านนาฮัง  41030019     
55  บ้านทุ่ง ปกติ          
56  บ้านโคกถาวร ปกติ   41030026  41030026 
57  บ้านโนนถั่วดิน ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านหนองช้างคาวหนองบง  41030204 
58  บ้านนาดี ปกติ          
59  บ้านโนนสมบูรณ์ ปกติ          
60  บ้านเชียงงาม ปกติ          
61  บ้านคำสง่าประชาสรรค์ ปกติ          
62  บ้านคำอ้อ ปกติ          
63  กำแมดคำเจริญ ปกติ     41030173     
64  บ้านท่าบ่อยาง ปกติ          
65  บ้านหนองไผ ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) ปกติ          
66  บ้านเมืองนาซำ ปกติ          
67  บ้านดงค้าพัฒนา ปกติ          
68  บ้านโนนนาสร้าง ปกติ          
69  บ้านหนองกล้า ปกติ          
70  บ้านหัวหนอง ปกติ          
71  บ้านคำแคนแก่นคูณ ปกติ          
72  บ้านดงดารา ปกติ   41030181  41030181     
73  บ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี ปกติ          
74  บ้านซำป่ารัง ปกติ     41030216     
75  นานกหงส์เสรีมีชัย ปกติ          
76  บ้านไพจาน ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านไพจาน  41030207 
77  บ้านโยธา เรียนร่วม บ้านค้อดอนแคน      บ้านโยธา  41030209 
78  บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ ปกติ          
79  บ้านวังแข้ ปกติ          
80  บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์) ปกติ          
81  บ้านโพธิ์ ปกติ   บ้านโพธิ์  41030197     
82  บ้านดงยาง ปกติ   41030142       
83  บ้านดอนนางคำ ปกติ          
84  กมลศิลป์สามัคคี ปกติ          
85  บ้านหนองผือ ปกติ          
86  บ้านดอนม่วง ปกติ          
87  บ้านคำม่วง ปกติ          
88  บ้านนาอุดม ปกติ          
89  บ้านโพธิ์ท่าเมือง ปกติ          
90  บ้านหงษาวดี ปกติ          
91  บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ ปกติ          
92  บ้านเมืองไพร ปกติ          
93  บ้านสมวิไล ปกติ  
94  บ้านยา ปกติ          
95  บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว ปกติ          
96  บ้านคำบอนโนนสมโภชน์ ปกติ          
97  บ้านโนนชัยศิลป์ ปกติ          
98  บ้านดงเย็น เรียนร่วม บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)  บ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด)  41030008     
99  บ้านโนนสมบูรณ์ ปกติ          
100  บ้านตาดโนนทองหลาง ปกติ          
101  บ้านนาสีนวล ปกติ          
102  ธาตุน้อยก่อสำราญ ปกติ          
103  บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) ปกติ   72000  41680508     
104  บ้านดงยางพรพิบูลย์ ปกติ