รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.อุดรธานี เขต 4

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านดงบัง ปกติ          
บ้านโคกวิชัย          
บ้านหนองฆ้องนาสีนวล          
บ้านหนองสร้างไพร          
ปะโคสามัคคีวิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านหนองสร้างไพร  41040022 
บ้านโนนสะอาด          
บ้านแดง เรียนร่วม บ้านโนนสว่าง  บ้านแดง  41040067     
บ้านนาอ่าง          
บ้านลาน          
10  บ้านม่วง ปกติ          
11  บ้านภูดิน          
12  บ้านเชียงเพ็ง          
13  โนนสูงวิทยา          
14  ชุมชนสงเคราะห์ ปกติ  
15  บ้านนาล้อม ปกติ          
16  บ้านโสกแกคำเจริญ ปกติ          
17  บ้านนางาม ปกติ          
18  บ้านสระคลองพัฒนา ปกติ          
19  บ้านนาคำ ปกติ          
20  บ้านโนนดู่ ปกติ          
21  บ้านโนนฐานะ ปกติ          
22  บ้านโพธิ์โนนแดง ปกติ          
23  บ้านนาคูณ          
24  บ้านน้ำทรง ปกติ          
25  บ้านโคกสว่าง ปกติ          
26  บ้านโคกสะอาด ปกติ          
27  บ้านหายโศก ปกติ          
28  บ้านโคกสีแก้ว ปกติ
29  บ้านโพธิ์ ปกติ          
30  บ้านลำภู ปกติ          
31  บ้านหนองบอนเวียงชัย ปกติ   บ้านหนองบอนเวียงชัย  41040098     
32  บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม ปกติ          
33  บ้านหันเทาผักกาดย่า ปกติ          
34  บ้านกุดเม็ก ปกติ          
35  บ้านผากลางนา ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านสามัคคี  41040130 
36  อุดรวัฒนานุสรณ์ ปกติ          
37  บ้านวังสวย ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านโนนสว่าง  41040065 
38  บ้านจำปาโมง ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านโนนสว่าง  41040065 
39  บ้านดงหมูชัยเจริญ ปกติ          
40  บ้านขัวล้อ ปกติ          
41  บ้านโนนม่วง เรียนร่วม บ้านโคกสว่าง  41040021     
42  นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 เรียนร่วม บ้านหนองทุ่ม  บ้านหนองทุ่ม  41040036 
43  บ้านนารายณ์ ปกติ          
44  บ้านดงน้อย ปกติ          
45  ราษฎร์จุฬาสามัคคี ปกติ          
46  บ้านดงหวาย ปกติ 41040003  41040003 
47  ชายแดนประชาสรรค์ ปกติ          
48  บ้านนาคำ ปกติ          
49  เตชะไพบูลย์ (2) ปกติ     41040136     
50  บ้านเทพประทาน ปกติ          
51  บ้านจำปาทอง ปกติ          
52  บ้านกุดจับ ปกติ          
53  บ้านวังแข้ ปกติ          
54  บ้านแหลมทองพัฒนา ปกติ          
55  บ้านนางิ้ว ปกติ          
56  บ้านโนนแดง ปกติ          
57  บ้านทุ่งทอง ปกติ          
58  บ้านโนนทอง ยุบโรงเรียนแล้ว       ชุมชนบ้านสร้างแป้นประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)  41040014 
59  บ้านวังบง ปกติ          
60  บ้านเขือน้ำ ปกติ          
61  บ้านถิ่น ปกติ          
62  บ้านเจริญสุข ปกติ          
63  บ้านลาดหอคำ ปกติ          
64  บ้านตาดน้ำพุ ปกติ          
65  จอมศรีโคกก่องวิทยา ปกติ          
66  บ้านดงเย็นพัฒนา เรียนร่วม บ้านดงหมูชัยเจริญ  บ้านดงหมูชัยเจริญ  41040060     
67  บ้านโนนสมบูรณ์ ยุบโรงเรียนแล้ว          
68  บ้านเหล่าตำแย ปกติ          
69  บ้านหนองนกเขียน ปกติ          
70  บ้านนาตูม ปกติ          
71  บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ ปกติ          
72  กลางน้อยเหล่ามะแงว ยุบโรงเรียนแล้ว   บ้านโนนสว่าง  41040065 
73  บ้านหินตั้ง ปกติ          
74  บ้านนาไฮ ปกติ          
75  บ้านนาหลวง ปกติ   บ้านนาหลวง  41040056     
76  บ้านหนองกบ ปกติ          
77  บ้านนาแคทุ่งขวาง ยุบโรงเรียนแล้ว       ชุมชนบ้านสร้างแป้นประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)  41040014 
78  บ้านโนนอุดม เรียนร่วม บ้านธาตุประชานุกูล  บ้านโนนอุดม,บ้านธาตุประชานุกูล       
79  บ้านค้อ (ธัญญวิทยาคาร) ยุบโรงเรียนแล้ว       อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ  41040084 
80  บ้านติ้ว ปกติ          
81  บ้านสมประสงค์ ปกติ          
82  โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา ปกติ          
83  บ้านโนนสะอาด ปกติ          
84  บ้านโพน ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านโพน  41040077