รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดคุ้งยาง ปกติ          
บ้านบ่อพระ          
วัดศรีธาราม          
บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) ปกติ          
สามัคยาราม          
ราษฎร์อุปถัมภ์สาขาหนองน้ำเขียว          
ราษฎร์อุปถัมภ์          
บ้านน้ำไคร้          
ราษฎร์ดําริ เรียนร่วม ประชาชนอุทิศ  ประชาชนอุทิศ  53010039     
10  วัดช่องลม          
11  บ้านปากคลอง          
12  บ้านคลองละวาน          
13  บ้านหัวค่าย          
14  บ้านดารา          
15  บ้านดินแดง          
16  ไร่อ้อย          
17  วัดวังผักรุง          
18  นาน้อยวิทยา          
19  บ้านป่าแต้ว ปกติ          
20  บ้านไผ่ล้อมสามัคคี          
21  วัดดงสระแก้ว          
22  วัดไผ่ล้อม          
23  บ้านเด่นด่าน          
24  วัดทุ่งเศรษฐี          
25  บ้านซ่านสามัคคี ปกติ          
26  ร้องประดู่(หนุนเภา0ประชาสงเคราะห์)          
27  หมู่สี่พัฒนา          
28  บ้านท่าเดื่อ ปกติ          
29  วัดดอนสัก ปกติ          
30  วัดใหม่ ปกติ          
31  สามัคคีวิทยา ปกติ          
32  วัดดอย ปกติ          
33  วัดคุ้งวารี เรียนร่วม บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)  บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)  53010027     
34  วัดบ้านใหม่ ปกติ     53010086     
35  วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) ปกติ          
36  บ้านขอม ปกติ          
37  บ้านหัวดุม เรียนร่วม ไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)  ไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)  53010160     
38  บ้านวังสะโม ปกติ          
39  ราษฎร์อํานวย ปกติ          
40  บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) ปกติ          
41  บ้านทุ่งป่ากระถิน ปกติ          
42  บ้านท่าช้าง ปกติ          
43  บ้านท่ามะปราง ปกติ          
44  บ้านฟากบึง ปกติ     53010120     
45  บ้านคลองละมุง เรียนร่วม วัดไร่อ้อย  บ้านคลองละมุง  53010144     
46  บ้านท้ายน้ำ ปกติ          
47  บ้านไชยมงคล ปกติ          
48  บ้านนาคะนึง เรียนร่วม บ้านนายาง  บ้านนาคะนึง  53010118 
49  บ้านคลองกะพั้ว ปกติ          
50  ม่อนดินแดงวิทยาคม ปกติ          
51  บ้านวังโป่ง ปกติ          
52  บ้านชําผักหนาม ปกติ          
53  บ้านห้วยทราย ปกติ          
54  บ้านคุ้งตะเภา ปกติ          
55  บ้านห้วยปลาดุก ปกติ          
56  บ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) ปกติ          
57  ป่ากล้วยเสริมวิทยา ปกติ          
58  หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) ปกติ          
59  บ้านหาดเสือเต้น ปกติ          
60  มิตรภาพ 39(ส.ท.ถนอม อุประอนุสรณ์) เรียนร่วม พิชัยดาบหัก ๑  พิชัยดาบหัก ๑  53010019     
61  บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 ปกติ          
62  พงสะตือ(รัฐ0ประชาสรรค์) ปกติ          
63  บ้านบึงท่ายวน ปกติ          
64  วัดห้องสูง ปกติ          
65  วัดโรงม้า ปกติ          
66  บ้านเต่าไหเหนือ ปกติ          
67  วัดดอกไม้ ปกติ          
68  บ้านวังสําโม เรียนร่วม วัดบ้านเกาะ  บ้านวังสำโม  53010133     
69  วัดน้ำใส ปกติ          
70  วัดนาทะเล ปกติ          
71  วัดวังหมู(นิมมานโกวิท) ปกติ          
72  บ้านดงช้างดี ปกติ          
73  บ้านคลองเรียงงาม ปกติ          
74  บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) ปกติ          
75  บ้านหนองกวาง ปกติ          
76  แหลมนกแก้ว ปกติ          
77  บ้านชําหนึ่ง ปกติ          
78  ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) ปกติ          
79  บ้านน้ำไผ่ เรียนร่วม ชุมชนเมืองปากฝาง  ชุมชนเมืองปากฝาง  53010010     
80  บ้านห้วยใต้ ปกติ          
81  บ้านปางหมิ่น ปกติ          
82  วัดโพธิ์ทอง เรียนร่วม ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา  ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา  53010169     
83  ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา ปกติ          
84  บ้านนาป่าคาย ปกติ          
85  วัดสว่าง เรียนร่วม ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา  ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา  53010169     
86  บ้านหน้าพระธาตุ ปกติ   บ้านหน้าพระธาตุ  53010122     
87  บ้านไร่ห้วยพี้ เรียนร่วม บ้านนาป่าคาย  บ้านนาป่าคาย  53010190  บ้านนาป่าคาย  53010190 
88  บ้านนาลับแลง เรียนร่วม บ้านนาป่าคาย  บ้านนาป่าคาย  53010190  บ้านนาป่าคาย  53010190 
89  บ้านชําทอง ปกติ          
90  บ้านวังแดง ปกติ          
91  บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) ปกติ          
92  วัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโศภณ) เรียนร่วม อนุบาลชุมชนหัวดง  อนุบาลชุมชนหัวดง  53010176     
93  บ้านน้ำหมีใหญ่ ปกติ          
94  บ้านผักขวง ปกติ          
95  หนองนาเกลือวิทยา เรียนร่วม อนุบาลชุมชนหัวดง  อนุบาลชุมชนหัวดง  53010176     
96  บ้านข่อยสูง ปกติ          
97  วัดเจดีย์ ยุบโรงเรียนแล้ว อนุบาลชุมชนหัวดง      อนุบาลชุมชนหัวดง  53010176 
98  บ้านงิ้วงาม ปกติ          
99  ประชาชนอุทิศ เรียนร่วม ราษฎร์ดำริ , ปางต้นผึ้ง  ประชาชนอุทิศ  53010039     
100  บ้านหาดงิ้ว ปกติ          
101  ปางต้นผึ้ง เรียนร่วม ประชาชนอุทิศ  ประชาชนอุทิศ  53001039     
102  บ้านท่าอวน ปกติ          
103  บ้านหัวหาด ปกติ          
104  วังโป่งดํารงวิทย์ ปกติ          
105  บ้านชําตก ปกติ     53010111     
106  ศรีอุทิศ ปกติ          
107  วัดคลองนาพง ปกติ          
108  บ้านหนองหิน เรียนร่วม บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214  โรงเรียนบ้านหนองหืน  53010180     
109  บ้านหนองป่าไร่ เรียนร่วม วัดวังยาง 
110  บ้านหัวดาน ยุบโรงเรียนแล้ว       โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  53010089 
111  บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) ปกติ   53010087  53010087     
112  บ้านคลองกะชี ปกติ          
113  บ้านหาดทับยา ปกติ          
114  บ้านห้วยขมิ้น ยุบโรงเรียนแล้ว       ไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)  53010160 
115  วัดผาจักร เรียนร่วม วัดคลองนาพง  วัดคลองนาพง  53010049     
116  เลอเดชประชานุสรณ์ เรียนร่วม บ้านแสนขัน  บ้านแสนขัน  53010181 
117  ศิลปศาสตร์วิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว       ชุมชนวัดบรมธาตุ  53010162 
118  ฤาษีพหลวิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว       ชุมชนวัดบรมธาตุ  53010162 
119  บ้านเขาสัก ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านร้องลึก  53010195 
120  บ้านห้วยฉลอง ปกติ          
121  บ้านเด่นสําโรง ปกติ