รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 ปกติ          
จริมอนุสรณ์ 2 ปกติ          
ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 ปกติ          
เจริญราษฎร์อุปถัมภ์ เรียนร่วม ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร  ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร  53020036     
ชุมชนวัดมหาธาตุ ปกติ          
วัดปากไพร ปกติ          
วัดวังกอง ปกติ          
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 ปกติ          
บ้านวังหัวดอย ปกติ          
10  ท่าแฝกอนุสรณ์ 2 ปกติ          
11  บ้านนาต้นโพธิ์ ปกติ          
12  บ้านต้นม่วง ยุบโรงเรียนแล้ว บ้านเด่นเหล็ก      บ้านเด่นเหล็ก  53020048 
13  บ้านหนองแห้ว ปกติ          
14  บ้านห้วยก้านเหลือง ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านนาไพร  53020084 
15  นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 ยุบโรงเรียนแล้ว       นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1  53020044 
16  บ้านน้ำแพ ปกติ          
17  บ้านห้วยหูด ยุบโรงเรียนแล้ว       ชุมชนไกรลาสวิทยาคม  53020072 
18  ชุมชนไกรลาสฯสาขาวัดศรีสะอาดโพธิ์ชัย ยุบโรงเรียนแล้ว       ชุมชนไกรลาสวิทยาคม  53020072 
19  สมพงษ์วิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว       ชุมชนไกรลาสวิทยาคม  53020072 
20  นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 ปกติ          
21  บ้านนาผักฮาด ปกติ          
22  บ้านห้วยเดื่อ ปกติ          
23  บ้านใหม่ เรียนร่วม ชุมชนไกรลาสวิทยาคม  บ้านใหม่  53020068     
24  บ้านปางเกลือ ปกติ          
25  บ้านห้วยแมง ปกติ          
26  บ้านห้วยครั่ง ปกติ          
27  บ้านเด่นชาติ ปกติ          
28  บ้านสุมข้าม ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านม่วงชุม  53020100 
29  บ้านม่วงชุม ปกติ          
30  บ้านม่วง ปกติ  
31  น้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) ปกติ          
32  บ้านเดิ่น ปกติ          
33  บ้านน้ำไคร้ ปกติ          
34  บ้านนาหน่ำ ปกติ          
35  วัดโพธิ์ชัย ปกติ          
36  ผาเต่าพัฒนา ยุบโรงเรียนแล้ว       ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร  53020036 
37  บ้านปากห้วยฉลอง ยุบโรงเรียนแล้ว       ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร  53020036 
38  บ้านท่าโพธิ์ เรียนร่วม บ้านเด่นเหล็ก  บ้านเด่นเหล็ก  53020048     
39  บ้านห้วยสีเสียด ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านปากปาด  53020070 
40  บ้านทรายขาว ปกติ          
41  บ้านห้วยไคร้ ปกติ          
42  บ้านซําบ้อ ปกติ          
43  บ้านย่านดู่ ปกติ          
44  คุรุประชาสรรค์ศึกษา ปกติ          
45  วัดนาขุม ปกติ          
46  ไผ่งามวิทยา ปกติ          
47  ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 ปกติ          
48  บ้านน้ำลัดสามัคคี ปกติ          
49  สว่างวิทย์ เรียนร่วม ท่าปลาอนุสรณ์1  ท่าปลาอนุสรณ์1  5302008     
50  บ้านปางคอม ปกติ          
51  บ้านโป่งปุ้น ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านห้วยมุ่น  53020075 
52  บ้านโป่งพาน เรียนร่วม บ้านห้วยมุ่น  บ้านโป่งพาน  53020078     
53  บ้านไร่ตีนตก ปกติ          
54  บ้านท่าเรือ ยุบโรงเรียนแล้ว       ท่าปลาอนุสรณ์ 1  53020008 
55  บ้านงอมมด ปกติ   53020017  53020017     
56  บ้านกิ่วเคียน ปกติ          
57  บ้านม่วงสาขาบ้านชำบุ่น ยุบโรงเรียนแล้ว       สิงห์คอมพิทยา  53020011 
58  บ้านน้ำลี ปกติ          
59  บ้านนาไร่เดียว ปกติ          
60  จริมอนุสรณ์1 ปกติ          
61  บ้านห้วยต้าวิทยา ปกติ  
62  บ้านห้วยยศ ยุบโรงเรียนแล้ว   วัดจอมแจ้ง  53020110  วัดจอมแจ้ง  53020110 
63  วัดวังสัมพันธ์ ปกติ          
64  บ้านนาแซง ปกติ          
65  บ้านชําบอน เรียนร่วม   บ้านชำบอน  53020095     
66  วัดหนองหิน ยุบโรงเรียนแล้ว   วัดหนองหิน  53020094     
67  ท่าแฝกอนุสรณ์ 1 ปกติ          
68  บ้านห้วยโป่ง ปกติ     53020076    53020076 
69  บ้านทรายงามวิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว       จริมอนุสรณ์ 1  53020028 
70  อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) ปกติ          
71  ประชานิคมวิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว       นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 3  53020041 
72  บ้านห้วยเนียม ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านห้วยคอม  53020057 
73  บ้านห้วยคอมสาขาบ้านเพีย ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านห้วยคอม  53020057 
74  บ้านน้ำต๊ะ ปกติ