รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.อุทัยธานี เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านเนินสาธารณ์ ปกติ          
วัดห้วยพระจันทร์ ปกติ          
บ้านงิ้วงาม ปกติ          
วัดสะนำ          
บ้านหนองไม้แก่น ปกติ          
บ้านหินงามสามัคคี ปกติ          
บ้านลานคา ปกติ          
บ้านทุ่งนาสวน          
บ้านทัพยายปอน ปกติ          
10  บ้านหนองม่วง ปกติ          
11  บ้านเพชรน้ำผึ้ง          
12  วัดเขาผาแรต ปกติ          
13  บ้านนาไร่เดียว ปกติ          
14  บ้านซับสุราษฎร์ ปกติ     61010208     
15  บ้านพุต่อ ปกติ          
16  บ้านห้วยโศก ปกติ          
17  บ้านห้วยบง ปกติ          
18  บ้านพุบอน ปกติ   บ้านพุบอน  61010174     
19  วัดห้วยขานาง เรียนร่วม วัดหนองบัว         
20  วัดทัพหลวง ปกติ          
21  บ้านใหม่คลองเคียน ปกติ          
22  วัดทัพหลวง สาขาบ้านป่าอูสามัคคี เรียนร่วม วัดทัพหลวง  วัดทัพหลวง  61010167     
23  บ้านเขาน้ำโจน ปกติ          
24  ชุมชนบ้านหนองงาแซง ปกติ          
25  วัดหนองมะกอก ปกติ          
26  บ้านหน้าฝายบึงตาโพ ปกติ          
27  วัดเทพนิมิต ปกติ          
28  บ้านทุ่งน้อย ปกติ          
29  บ้านล่อมเสือโฮก ปกติ          
30  บ้านใหม่หนองแก ปกติ          
31  บ้านหนองจิกยาว ปกติ          
32  บ้านร่องมะดูก ปกติ          
33  บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง ปกติ          
34  บ้านใหม่ร่มเย็น ปกติ   บ้านใหม่ร่มเย็น  61010163  บ้านบุ่ง  61010161 
35  วัดปทุมทอง ปกติ          
36  บ้านห้วยทราย ปกติ
37  บ้านวังผาลาด ปกติ          
38  บ้านป่าเลา ปกติ          
39  วัดป่าช้า (สิริราษฎร์วิทยาคาร) เรียนร่วม วัดห้วยพระจันทร์  วัดป่าช้า  61010115     
40  บ้านทุ่งใหญ่ ปกติ          
41  บ้านบุ่งฝาง ปกติ          
42  บ้านคลองตะขาบ ปกติ          
43  บ้านดงประดาพระ ปกติ          
44  บ้านนาทุ่งเชือก ปกติ          
45  บ้านบ่อทับใต้ ยุบโรงเรียนแล้ว อนุบาลวัดหนองขุนชาติ  อนุบาลวัดหนองขุนชาติ  61010129     
46  สง่ารวมราษฎร์ ปกติ          
47  บ้านน้ำวิ่ง ปกติ          
48  บ้านวังพง ปกติ          
49  บ้านคลองโป่ง ปกติ          
50  บ้านหินตุ้ม ปกติ          
51  วัดหนองยาง ปกติ          
52  บ้านวังตอสามัคคี ปกติ          
53  บ้านโป่งข่อย ปกติ          
54  บ้านจัน ปกติ          
55  บ้านตะกรุด ปกติ          
56  ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต ปกติ          
57  บ้านห้วยพลู ปกติ          
58  บ้านหนองแกเชียงราย ปกติ          
59  บ้านห้วยไผ่ขุย ปกติ          
60  บ้านบุ่งกะเซอร์ ปกติ          
61  วัดทุ่งโพ ปกติ          
62  บ้านเนินพยอม ปกติ          
63  บ้านหนองอาสา ปกติ          
64  บ้านเขากวางทอง ปกติ          
65  บ้านเขาน้อย ปกติ          
66  บ้านบุ่ง ปกติ   61010161 
67  บ้านหนองผักแพว ปกติ          
68  วัดทุ่งหลวง ปกติ          
69  บ้านห้วยป่าปก ปกติ          
70  บ้านศาลาคลอง ปกติ          
71  วัดหัวเมือง ปกติ          
72  ทุ่งโพวิทยา สาขาบ้านทุ่งสบาย ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านดงประดาพระ  61010101 
73  วัดมะพร้าวสูง ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดหนองเต่า  61010134 
74  บ้านทุ่งหมัน ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านวังหิน  61010192 
75  บ้านหนองเจ๊กกวย ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านโกรกลึก  61010215 
76  บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง สาขาบ้านหนองสี่เหลี่ยม ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านหนองลันราษฏร์บำรุง  61010248