รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านสร้างถ่อ          
บ้านม่วงฮี          
บ้านดอนโด่โคกเลียบ ปกติ          
บ้านวังแคน          
บ้านถิ่นสำราญ          
บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)          
บ้านปากบุ่ง ปกติ          
บ้านคำเขื่อนแก้ว          
บ้านไฮหย่อง          
10  บ้านคำเตย          
11  บ้านหนองโน ปกติ          
12  บ้านวังพอก          
13  บ้านคำเตย          
14  บ้านจุการ ปกติ          
15  บ้านขัวแคน ปกติ          
16  บ้านคำไหล ปกติ          
17  บ้านราษฎร์เจริญ          
18  บ้านหนองคูณ          
19  บ้านแขมเหนือ ปกติ          
20  บ้านอ่างหินน้อย          
21  บ้านหนองผักแพว ปกติ          
22  บ้านดอนน้ำคำ ปกติ     34030010    34030010 
23  บ้านสระคำ          
24  บ้านคำบง ปกติ          
25  บ้านโนน ปกติ          
26  บ้านนาโป่งโพน          
27  บ้านห้วยหมากใต้          
28  บ้านห้วยดู่ ปกติ   บ้านห้วนดู่  34030162     
29  บ้านทุ่งหนองบัว ปกติ          
30  บ้านชาด ปกติ          
31  บ้านลาดควาย ปกติ
32  บ้านเม็ก ปกติ          
33  บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) ปกติ          
34  บ้านดอนพันชาด ปกติ          
35  บ้านดูกอึ่ง ปกติ          
36  บ้านหุ่งหลวง ปกติ          
37  บ้านดอนขวาง ปกติ          
38  บ้านดอนชี ปกติ          
39  บ้านบัวทอง ปกติ          
40  บ้านเดื่อสะพานโดม ปกติ          
41  บ้านผักหย่า ปกติ          
42  บ้านลาดวารี ปกติ          
43  บ้านสงยาง ปกติ     34030040     
44  บ้านคำเม็กห้วยไผ่ ปกติ          
45  บ้านโพนแพง ปกติ  
46  บ้านบุ่งคำ ปกติ          
47  บ้านหนองสองห้อง ปกติ          
48  บ้านคันท่าเกวียน ปกติ     34030061     
49  บ้านดงบาก ปกติ          
50  บ้านหนองแสงใหญ่ ปกติ          
51  บ้านสัน ปกติ          
52  บ้านห้วยสะคาม ปกติ
53  บ้านห้วยน้ำใส ปกติ          
54  บ้านหนองกุงน้อย ปกติ          
55  บ้านคำผ่าน ปกติ          
56  บ้านดอนโพธิ์ ปกติ          
57  บ้านหนองหอย ปกติ          
58  บ้านงิ้ว ปกติ   บ้านงิ้ว  34030052     
59  บ้านหนองไผ่ ปกติ     34030037     
60  บ้านคันเปือย ปกติ          
61  บ้านสะพือท่าค้อ ปกติ          
62  บ้านสะพือใต้ ปกติ          
63  บ้านนาทม ปกติ          
64  บ้านนาทอย ปกติ          
65  บ้านห้วยเดื่อ ปกติ          
66  ไมตรีจิตไทย0อเมริกัน ปกติ          
67  บ้านโหง่นขาม ปกติ   34030050  34030050   
68  บ้านดงนา ปกติ   34030051  34030051 
69  บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่ ปกติ          
70  บ้านกุดเรือคำ ปกติ  
71  บ้านภูมะหรี่ ปกติ          
72  นิคมสร้างตนเอง 3 ปกติ          
73  บ้านแก่งกอก ปกติ          
74  บ้านนาแก ปกติ          
75  บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล) ปกติ          
76  บ้านแหลมทอง ปกติ          
77  บ้านเหล่าคำ ปกติ          
78  บ้านแก่งเจริญ ปกติ          
79  บ้านเวินบึก ปกติ     34030057     
80  บ้านแก่งยาง ปกติ          
81  บ้านฝางคำสามัคคี ปกติ          
82  บ้านดงมะไฟ ปกติ          
83  บ้านบัวแดง ปกติ          
84  บ้านยอดดอนชี ปกติ          
85  บ้านหนองกอก ปกติ          
86  บ้านแก่งกบ ปกติ          
87  นิคมสร้างตนเอง 6 ปกติ          
88  บ้านป่าเลา ปกติ          
89  บ้านห้วยไฮ ปกติ          
90  บ้านซะซอม ปกติ          
91  บ้านสิม ปกติ          
92  บ้านคำหมาไน ปกติ   34030024  34030024     
93  บ้านโป่ง ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านโป่ง  34030042 
94  บ้านไทรงาม ปกติ          
95  บ้านหนองชาด ปกติ          
96  บ้านนาดี ปกติ          
97  บ้านตามุย ปกติ          
98  บ้านนาแค ปกติ          
99  บ้านท่าล้ง ปกติ          
100  บ้านบากชุม ปกติ          
101  บ้านโนนกุง ปกติ          
102  บ้านโนนจิก ปกติ          
103  บ้านกุดก่วยโนนเจริญ ปกติ          
104  บ้านโนนจันทน์ ปกติ          
105  บ้านปากโดม ยุบโรงเรียนแล้ว       อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร