รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านผึ้งโดม ปกติ          
บ้านทุ่งเพียง ปกติ          
บ้านโนนสัง ปกติ
บ้านหนองหิน ปกติ
บ้านดอนม่วง ปกติ
หนองมังโนนกลางห่องแดง ปกติ
บ้านโนนเกษม ปกติ          
บ้านทางสาย ปกติ          
บ้านหนองสองห้องงสองห้อง ปกติ          
10  บ้านแฮหนามแท่ง ปกติ          
11  บ้านนาประชุม ปกติ
12  บ้านหนองหัวงัว ปกติ          
13  บ้านแก้งยาง ปกติ
14  บ้านบอน ปกติ          
15  บ้านผำ ปกติ          
16  บ้านค้อบอน ปกติ          
17  บ้านสว่าง ปกติ          
18  บ้านหาดสวนยา ปกติ          
19  บ้านนานวล ปกติ          
20  บ้านอาเลา ปกติ          
21  บ้านสำโรงน้อย ปกติ          
22  บ้านกะแอกน้อย ปกติ          
23  บ้านคำเจริญ ปกติ          
24  บ้านคำสมิง ปกติ          
25  บ้านเปือย ปกติ          
26  บ้านสร้างแก้ว ปกติ   บ้านสร้างแก้ว  34040067     
27  บ้านป่าข่า ปกติ          
28  บ้านม่วงคำ ปกติ          
29  บ้านนาโหนนน้อย ปกติ          
30  บ้านนาแก ปกติ          
31  บ้านหินลาด ปกติ          
32  บ้านหนองตาปู่ ปกติ          
33  บ้านคอนสาย ปกติ          
34  บ้านบัวเทิง เรียนร่วม บ้านบัวท่า  บ้านบัวเทิง  34040139     
35  บ้านผับแล้ง ปกติ          
36  บ้านโนนสมบูรณ์ ปกติ          
37  บ้านหนองกระบือ ปกติ บ้านหนองกระบือ 
38  บ้านท่าข้องเหล็ก ปกติ          
39  บ้านห่องชัน ปกติ          
40  บ้านคำนางรวย ปกติ  
41  บ้านท่าบ้งมั่ง(ทหารอากาศอเมริกันสงเคราะห์) เรียนร่วม บ้านหาดสวนยา  บ้านหาดสวนยา  34040040     
42  บ้านแกนาคำ ปกติ          
43  บ้านโนนแคน ปกติ          
44  บ้านโปร่ง ปกติ          
45  บ้านหนองสองห้อง ปกติ          
46  บ้านท่างอย ปกติ          
47  บ้านวังคก ปกติ          
48  บ้านก่อ(ก่อวิทยาคาร) ปกติ          
49  บ้านโพนงาม ปกติ          
50  บ้านห่องขอน ปกติ          
51  บ้านห่องยูง ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านห่องยูง  34040104 
52  บ้านนางาม ปกติ          
53  บ้านธาตุ ปกติ          
54  บ้านกุดปลาขาว ปกติ          
55  บ้านบัววัด ปกติ          
56  บ้านดอนชาด ปกติ          
57  บ้านโนนงาม ปกติ          
58  บ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) ปกติ          
59  บ้านแก่งโดม ปกติ   34040132       
60  บ้านนาสะแบง เรียนร่วม บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า  โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า  34040006     
61  บ้านคำข่า ปกติ          
62  บ้านกุดชุม ปกติ          
63  บ้านหินแห่ ปกติ          
64  บ้านจั่น ปกติ          
65  บ้านโนนยาง ปกติ          
66  บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร(สาขาบ้านหนองแวง) ปกติ          
67  บ้านบัวท่า เรียนร่วม บ้านบัวเทิง  บ้านบัวท่า  34040138     
68  บ้านนาดี ปกติ          
69  วัดบ้านค้อหวาง ปกติ          
70  บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) ปกติ          
71  ชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) ปกติ          
72  บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า เรียนร่วม บ้านนาสะแบง  บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า  34040006     
73  บ้านคูสว่าง ปกติ          
74  บ้านคำหมากอ่อน ปกติ   34040133       
75  บ้านโนนชาดผดุงวิทย์ ปกติ   โนนชาดผดุงวิทย์  34040037  โนนชาดผดุงวิทย์  34040037 
76  บ้านหนองบัวแดนเกษม ปกติ          
77  บ้านน้ำเที่ยง ปกติ          
78  บ้านน้ำเกลี้ยง ปกติ          
79  บ้านดอนผอุง ปกติ          
80  บ้านขี้เหล็ก ปกติ          
81  บ้านเกษตรพัฒนา ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านคำขวาง  34040002 
82  บ้านโคกสมบูรณ์ ปกติ          
83  บ้านหนองผือโปร่งคำ ปกติ          
84  บ้านทรายทอง ปกติ          
85  บ้านปากกุดหวาย ปกติ          
86  บ้านหนองฝาง(บัวค้ำวิทยา) ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านหนองฝาง(บัวค้ำวิทยา)  34040034 
87  บ้านโนนสูงดอนพิกุล ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)  34040081 
88  บ้านคำสว่าง ปกติ