รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านนาห้วยแคน          
บ้านหนองบัว ปกติ          
บ้านราษฎร์สามัคคี          
บ้านป่าไร่          
บ้านแก้งยาง ปกติ          
บ้านอุดมชาติ ปกติ          
บ้านเก่ากลาง ปกติ          
บ้านหนองขี้เห็น ปกติ          
บ้านโนนกอย ปกติ          
10  บ้านห่องคำ          
11  บ้านโชคชัย ปกติ          
12  บ้านหนองบัว ปกติ          
13  บ้านแก้งขอ          
14  อุดมสามัคคี ปกติ          
15  บ้านหม้อทอง ปกติ          
16  บ้านโนนหุ่ง ปกติ          
17  บ้านหนองบัวอารี ปกติ          
18  บ้านบัวเจริญ ปกติ          
19  บ้านนาเลิง ปกติ          
20  บ้านแสนถาวร ปกติ          
21  บ้านหนองบัวหลวง ปกติ   บ้านหนองบัวหลวง  34050092     
22  ประชานุเคราะห์ศึกษา เรียนร่วม ไกลกังวล  ประชานุเคราะห์ศึกษา  34050072 
23  บ้านหนองยู ปกติ   บ้านหนองยู  34050178     
24  บ้านห่องเตย ปกติ          
25  บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) ปกติ     34050116    34050116 
26  บ้านโนนคูณแสนสุข ปกติ  
27  บ้านนาสมบูรณ์ ปกติ          
28  บ้านดอนยาว ปกติ          
29  บ้านคำสำราญ ปกติ          
30  บ้านป่าสน ปกติ          
31  บ้านบัวเทียม ปกติ          
32  บ้านม่วง ปกติ
33  นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ ปกติ          
34  บ้านทองสวัสดิ์ ปกติ          
35  บ้านดอนโจด ปกติ          
36  พิชัยศึกษา ปกติ          
37  บ้านโนนสวรรค์ ปกติ          
38  บ้านโนนแฝก ปกติ   บ้านโนนแฝก  34050071     
39  บ้านหนองโด ปกติ   บ้านหนองโด  34050256     
40  บ้านคำกลาง ปกติ     34050131     
41  บ้านโนนใหญ่ ปกติ   บ้านโนนใหญ่  34050226     
42  บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว ปกติ     34050221     
43  บ้านหนองไฮ ปกติ          
44  ดำรงสินสงเคราะห์ ปกติ          
45  ตชด.เกษตรสมบูรณ์ ปกติ          
46  บ้านอุดมสุข ปกติ          
47  บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า ปกติ          
48  บ้านนาอุดม ปกติ          
49  บ้านห่องปอ ปกติ          
50  บ้านโนนสว่าง ปกติ          
51  บ้านโนนสนาม ปกติ          
52  บ้านวารีอุดม ปกติ          
53  บ้านห้วยสำราญ ปกติ          
54  บ้านคุ้มแสนชะนี ปกติ          
55  บ้านโพนทอง ปกติ          
56  บ้านห้วยแก้ว ปกติ          
57  บ้านดวน ปกติ          
58  บ้านหนองคู ปกติ          
59  บ้านโพนแอวขัน ปกติ          
60  บ้านโนนรังหนองบัวดง ปกติ          
61  บ้านโนนจานหนองสีขา ปกติ          
62  บ้านแก้งขี้เหล็ก ปกติ          
63  บ้านนาแก ปกติ          
64  บ้านโนนหลี่ ปกติ          
65  บ้านโนนสวาง ปกติ          
66  บ้านหนองถาวร ปกติ          
67  บ้านโนนแก้ง ปกติ          
68  บ้านสองคอน ปกติ          
69  บ้านโนนน้อย ปกติ          
70  บ้านโนนบก ปกติ   34050106       
71  บ้านแข้ด่อน ปกติ          
72  บ้านไพบูลย์ ปกติ          
73  บ้านป่าเตี้ย ปกติ          
74  บ้านกระเบื้อง ปกติ          
75  บ้านหนองสำราญ ปกติ          
76  บ้านเปือย ปกติ          
77  บ้านนาห่อม ปกติ          
78  บ้านป่าตาว ปกติ          
79  บ้านห้วยเสลา ปกติ          
80  บ้านหนองขอน ปกติ          
81  บ้านโพธิ์ไทร ปกติ          
82  บ้านดอนชัยชนะ ปกติ          
83  บ้านนาประดู่ ปกติ     34050023     
84  บ้านโนนจิก ปกติ   ใช่  34050204     
85  บ้านบัวทอง ปกติ          
86  บ้านป่าพอก ปกติ          
87  บ้านป่าหวาย ปกติ          
88  บ้านคำม่วง ปกติ          
89  บ้านกวางดีด ปกติ          
90  ผอบ ณ นคร 2 ปกติ   34050098       
91  บ้านดอนม่วย ปกติ          
92  บ้านห้วยยาง ปกติ     34050245     
93  บ้านคำกลางวังม่วง ปกติ          
94  บ้านโนนหมากเดือย ปกติ
95  บ้านทุ่งช้าง ปกติ          
96  บ้านโนนสวาง ปกติ          
97  บ้านแก้งสว่าง ปกติ          
98  บ้านกรุงเจริญ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านโนนเลียง  34050201 
99  อิสานเศรษฐกิจ ปกติ          
100  บ้านหนองคู ปกติ          
101  แก้งบ้านหนองสนม ปกติ          
102  บ้านสุขสมบูรณ์ ปกติ          
103  บ้านโนนสว่าง ปกติ          
104  บ้านยางกลาง ปกติ          
105  บ้านทับไฮ ปกติ          
106  บ้านหนองบัวแดง ปกติ          
107  บ้านดอนงัว ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านหาดทรายคูณ  34050188 
108  บ้านนาโดม ปกติ