รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดเกาะจันทาราม ปกติ
วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง          
วัดพนมพนาวาส          
วัดลาดบัว ปกติ          
วัดผาณิตาราม          
วัดคลองต้นหมัน ปกติ          
วัดกระทุ่ม ปกติ          
วัดอินทาราม          
วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)          
10  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม          
11  สกัด 40 ปกติ        
12  บ้านแขวงกลั่น ปกติ          
13  วัดดอนทราย ปกติ          
14  วัดบางผึ้ง ปกติ          
15  วัดหลวงแพ่ง ปกติ
16  จันทร์เจริญ ปกติ          
17  วัดลาดยาว ปกติ          
18  วัดอรัญญิการาม ปกติ          
19  วัดใหม่ประเวศ ปกติ          
20  บ้านบึงพระอาจารย์ ปกติ          
21  วัดสมานรัตนาราม ปกติ          
22  วัดตะพังคลี ปกติ          
23  บ้านคลองเจ้า ปกติ          
24  วัดบึงตาหอม ปกติ          
25  พระพิมลเสนี ปกติ          
26  บึงเทพยา ปกติ          
27  สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 ปกติ          
28  วัดแพรกนกเอี้ยง ปกติ          
29  วัดกลางราษฎร์บำรุง ปกติ          
30  วัดประศาสน์โสภณ ปกติ          
31  วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ ปกติ          
32  วัดคลองบ้านโพธิ์ ปกติ          
33  วัดเทพนิมิตร ปกติ          
34  วัดหนองกระสังสามัคคี ปกติ          
35  บ้านคลอง 21 ปกติ
36  สุเหร่าหลวงแพ่ง ปกติ          
37  ตลาดเปร็ง ปกติ          
38  วัดสามกอ ปกติ          
39  บ้านเกาะดอน ปกติ   24010008  24010008     
40  คลองพานทอง ปกติ  
41  บ้านบางข้าว ปกติ          
42  คลองขวาง ปกติ          
43  สุเหร่าสมอเอก ปกติ          
44  วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ ปกติ          
45  วัดบึงทองหลาง ปกติ          
46  สกัด 80 ปกติ          
47  วัดโพธาราม ปกติ          
48  วัดบางไทร ปกติ          
49  วัดรามัญ ปกติ          
50  วัดพุทธอุดมวิหาร ปกติ          
51  สิทธิสุนทรอุทิศ ปกติ