รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ชลบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านหมื่นจิต ปกติ          
บ้านบึงกระโดน          
บ้านท่าจาม ปกติ          
บ้านห้วยมะระ ปกติ          
บ้านห้วยมะไฟ ปกติ          
วัดธรรมนิมิตต์ ปกติ          
บ้านหนองผักหนาม ปกติ          
บ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) ปกติ          
บ้านมาบคล้า ปกติ          
10  บ้านเกาะไม้แหลม ปกติ          
11  วัดคลองใหญ่ ปกติ          
12  วัดอรุณรังษี ปกติ          
13  บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) ปกติ          
14  บ้านเขาแรต ปกติ          
15  วัดหนองบอนแดง ปกติ