รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านดอนแก้ว โอนไปสังกัดอื่น