รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ชลบุรี เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านนอก          
บ้านทางตรง ปกติ   บ้านทางตรง  20030051     
บ้านระเวิง ปกติ          
วัดเวฬุวนาราม ปกติ          
บ้านมาบประชัน ปกติ          
บ้านเนินตอง ปกติ          
เกล็ดแก้ว ปกติ   เกล็ดแก้ว  20030077