รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านนาวัง          
บ้านนาสีนวล          
บ้านโพธิ์ใหญ่ ปกติ          
โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม ปกติ          
ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา          
บ้านหนองแหนดอนกู่          
บ้านหินลาด          
บ้านโนนขี้ตุ่น          
บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น          
10  บ้านฝาย          
11  ห้วยไร่วิทยานุกูล          
12  บ้านปากห้วยเดื่อ ปกติ          
13  บ้านหนองนกออกประชาสรรค์          
14  บ้านม่วงเงาะ          
15  บ้านหินกอง          
16  บ้านห้วยบงใต้          
17  บ้านโปร่งโก          
18  บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง ปกติ          
19  บ้านโนนสมบูรณ์ ปกติ          
20  บ้านโนนผักหวาน ปกติ          
21  บ้านโนนคูณ ปกติ          
22  ราษฎร์บำรุง ปกติ          
23  บ้านชีลองกลาง ปกติ          
24  บ้านต้อน ปกติ          
25  ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ ปกติ          
26  บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) ปกติ          
27  โนนหว้านไพล ปกติ          
28  บ้านโนนตาด ปกติ          
29  บ้านห้วยน้ำคำ ปกติ          
30  บ้านห้วยยาง ปกติ          
31  บ้านกุดละลม ปกติ          
32  บ้านซับพระไวย์ ปกติ          
33  โพนทองพิทยา ปกติ          
34  บ้านท่าฉาง เรียนร่วม บ้านยางหวาย  บ้านยางหวาย  36010167   
35  โนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านยางหวาย  36010167 
36  บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) ปกติ          
37  บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ปกติ          
38  บ้านกุดเวียน เรียนร่วม บ้านลาดใหญ่  บ้านกุดเวียน  36010080     
39  สหประชาสรร ปกติ          
40  บ้านซับม่วง ปกติ          
41  บ้านหนองหญ้ารังกา ปกติ          
42  บ้านภูนกเขียน เรียนร่วม บ้านโนนศรีทอง  บ้านโนนศรีทอง  36010203     
43  บ้านห้วยร่วม ปกติ          
44  บ้านห้วยข่าเฒ่า เรียนร่วม ศรีสว่างสามัคคี  ศรีสว่างสามัคคี  36010205     
45  บ้านเสี้ยวใหญ่ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านเล่าวิทยาคาร  36010053 
46  บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน ปกติ          
47  บ้านโนนศรีทอง ปกติ บ้านภูนกเขียน  บ้านโนนศรีทอง  36010208     
48  บ้านหนองโสมง ปกติ          
49  บ้านโนนลาน ปกติ          
50  บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ปกติ          
51  บ้านหนองไห ปกติ          
52  บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ ปกติ          
53  บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ปกติ          
54  บ้านสามแยกดงสวรรค์ ปกติ          
55  บ้านขี้เหล็กใหญ่ ปกติ          
56  บ้านโนนกอก ปกติ          
57  กุดเวียนวิทย์ผดุง ปกติ          
58  บ้านหนองไฮใต้ ปกติ          
59  บ้านดอนหันวิทยา ปกติ          
60  บ้านเจาเหนือ ปกติ          
61  บ้านลำชี ปกติ   36010161       
62  บ้านนาฮี ปกติ          
63  บ้านซับปลากั้ง ปกติ          
64  บ้านสงแคน ปกติ          
65  บ้านนาอุดม ปกติ          
66  บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง เรียนร่วม บ้านโนนตูม  บ้านโนนตูม  36010221     
67  บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) ปกติ          
68  ท่าแกวิทยากร ปกติ          
69  บ้านวังปลาฝา ปกติ          
70  บ้านโสกหว้า ปกติ          
71  บ้านผือวิทยายน ปกติ          
72  สระไข่น้ำขุนีวิทยา เรียนร่วม บ้านผือวิทยายน  สระไข่น้ำขุนีวิทยา  36010002   
73  บ้านหนองไผ่ล้อม เรียนร่วม โรงเรียนบ้านผือวิทยายน  บ้านหนองไผ่ล้อม  36010003     
74  บ้านห้วยม่วง ปกติ          
75  บ้านห้วยไผ่ใต้ ปกติ          
76  บ้านโชคอำนวย ปกติ          
77  บ้านซับสีทอง ปกติ          
78  บ้านหนองโง้ง เรียนร่วม บ้านกุดละลม  บ้านกุดละลม  36010081     
79  หนองเบ็นเจริญวิทย์ ปกติ          
80  บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา ปกติ          
81  บ้านป่ายาง ปกติ          
82  โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปกติ          
83  บ้านโสกรัง ปกติ          
84  บ้านสำราญ ปกติ          
85  บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว ปกติ          
86  โสกตลับราษฎร์อุทิศ ปกติ          
87  โคกสูงราษฎร์สามัคคี ยุบโรงเรียนแล้ว       โสกตลับราษฎร์อุทิศ  36010008 
88  บ้านนาอินทร์แต่ง ปกติ          
89  บ้านนาโจด ปกติ          
90  บ้านหนองแวง เรียนร่วม บ้านช่อระกา  บ้านช่อระกา  36010027     
91  โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา เรียนร่วม บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)  โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา  36010007     
92  บ้านนามน ปกติ          
93  บ้านห้วยหนองจันทิ ปกติ          
94  บ้านโสกหาด ยุบโรงเรียนแล้ว          
95  บ้านหนองแห้วพัฒนา ปกติ          
96  บ้านโสกมูลนาค ปกติ          
97  บ้านท่าวังย่างควาย ปกติ          
98  บ้านกุดขมิ้น ปกติ     36010028    36010028 
99  บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน ปกติ          
100  บ้านทรัพย์เจริญ ปกติ          
101  บ้านเสี้ยวน้อย ปกติ          
102  บ้านวังกำแพง ปกติ          
103  บ้านห้วยหวาย ปกติ          
104  บ้านลาดเหนือ ปกติ          
105  บ้านโนนโพธิ์ ปกติ          
106  บ้านนาเสียวหนองชาติ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านโนนโพธิ์  36010148 
107  บ้านนางเม้ง ปกติ          
108  ยางนาดีราษฎร์ดำรง ปกติ          
109  บ้านโนนโพธิ์ ปกติ          
110  บ้านหนองสะแก ปกติ          
111  บ้านค่ายหางเรียง ปกติ          
112  หนองบัวบานเย็นวิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านนามน  36010172 
113  ศรีสว่างสามัคคี ปกติ          
114  บ้านหลุบโพธิ์ ปกติ          
115  นาเสียวศึกษาคาร ปกติ          
116  บ้านขวาน้อย ปกติ          
117  หนองตาไก้วิทยากร ปกติ          
118  บ้านสะพุงเหนือ ปกติ   บ้านสะพุงเหนือ  36010242     
119  หนองสระสำราญราษฎร์ ปกติ          
120  หินเหิบซับภูทอง ปกติ          
121  บ้านคร้อห้วยชัน(แย้มมงคลสินธุ์) ปกติ          
122  บ้านหนองกุงบำรุง เรียนร่วม บ้านนาเจริญ  บ้านนาเจริญ  36010238     
123  บ้านโนนหมาว้อ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านโนนตาด  36010125 
124  บ้านหนองไผ่พัฒนา ปกติ          
125  บ้านดอนหัน ปกติ          
126  บ้านโนนถาวร ปกติ          
127  บ้านหนองโนน้อย ปกติ          
128  บ้านแจ้งน้อย ปกติ          
129  บ้านหนองไฮเหนือ ปกติ          
130  บ้านห้วยหมากแดง ปกติ          
131  บ้านวังกุ่ม ปกติ   36010141  36010141     
132  ยางบ่ารัฐประชามิตร ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านโสกตลับฯ  36010008 
133  บ้านหนองเขื่อง เรียนร่วม กุดตุ้มสามัคคี  กุดตุ้มสามัคคี  36010005     
134  บ้านคลองไผ่งาม ปกติ          
135  กะพี้ดอนขวางวิทยา ปกติ          
136  บ้านกุดยาง ปกติ          
137  บ้านกุดโง้ง ปกติ          
138  บ้านซับรวงไทร เรียนร่วม ไทรงามผดุงวิทย์      ไทรงามอุดมวิทย์  36010034 
139  บ้านสัมพันธ์ ปกติ          
140  บ้านหนองฉิม ปกติ          
141  บ้านห้วยตะแคง ปกติ          
142  บ้านห้วยยาง ปกติ          
143  บ้านโป่งคองเหนือ ปกติ          
144  วัดพุทโธวาท ปกติ          
145  ไทรงามผดุงวิทย์ ปกติ          
146  บ้านโคกสง่า ปกติ   36010243       
147  บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง ปกติ          
148  บ้านโนนพันชาติกุดโดน ปกติ          
149  บ้านดงเย็นมิตรภาพที่ 167 ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่  36010182 
150  ดงบังราษฎร์นุเคราะห์ ยุบโรงเรียนแล้ว บ้านลาดใหญ่      บ้านลาดใหญ่  36010375 
151  บ้านหัวนา ปกติ          
152  บ้านโนนพระคำ ยุบโรงเรียนแล้ว   บ้านคร้อห้วยชัน  36010090     
153  บ้านโป่งคองใต้ ยุบโรงเรียนแล้ว       ห้วยต้อนวิทยา  36010090 
154  บ้านห้วยผักหนาม ปกติ     36010269    36010269 
155  วัดสว่างอารมณ์ ยุบโรงเรียนแล้ว       อนุบาลชัยภูมิ  36010046 
156  หนองปลาโดผดุงราษฎร์ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านหนองบัวขาว  36010016 
157  บ้านโนนแดง ยุบโรงเรียนแล้ว       ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา  36010060 
158  บ้านกุดตะเคียน ยุบโรงเรียนแล้ว       ยางนาดีราษฏร์ดำรง  36010109 
159  บ้านหนองทอน ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านคอนสวรรค์  36010146 
160  บ้านห้วยหว้า ปกติ