รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านขามป้อม          
บ้านหัวโสก          
บ้านหนองสองห้อง ปกติ          
บ้านพรมใต้พิทยาคาร ปกติ          
บ้านนาดี          
บ้านดงขีสะเดาหวาน          
บ้านดงใต้ ปกติ          
บ้านโนนข่า ปกติ          
บ้านกุดหัวช้าง ปกติ          
10  หนองเบนประภากร          
11  บ้านกุดแดง ปกติ          
12  บ้านหนองไรไก่ ปกติ          
13  บ้านโนนสาวเอ้ ปกติ          
14  บ้านน้ำทิพย์ ปกติ          
15  บ้านโนนสลวย ปกติ          
16  บ้านหนองแต้ ปกติ          
17  บ้านโนนงาม ปกติ          
18  บ้านนาหนองทุ่ม ปกติ          
19  บ้านโนนงิ้ว ปกติ          
20  บ้านเขวา ปกติ          
21  บ้านหนองสามขา ปกติ          
22  บ้านตาดรินทอง ปกติ          
23  บ้านโปร่ง ปกติ          
24  บ้านสระแต้ ปกติ          
25  กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) ปกติ          
26  บ้านหัวหนอง ปกติ          
27  บ้านดอนหัน ปกติ          
28  บ้านโนนทอง ปกติ          
29  บ้านโนนชาด ปกติ          
30  บ้านโป่งดินดำ ปกติ          
31  หนองแต้วรวิทย์ ปกติ          
32  บ้านหนองโพนงาม ปกติ          
33  บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ ปกติ          
34  บ้านเหล่ากาดย่า ปกติ          
35  บ้านดอนอุดม ปกติ          
36  บ้านหนองหญ้าปล้อง ปกติ          
37  บ้านดงพอง เรียนร่วม บ้านหนองไผ่ล้อม  บ้านหนองไผ่ล้อม  36020210     
38  บ้านหนองบัวพรม ปกติ          
39  บ้านกุดโคลน ปกติ          
40  บ้านนกเขาทอง ปกติ          
41  บ้านหนองพอก ปกติ          
42  บ้านดอนเค็ง ปกติ บ้านดอนเค็ง  บ้านดอนเค็ง  36020179  บ้านดอนเค็ง  36020179 
43  หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ ปกติ หนองมะเกลือบำรุงวิทย์  หนองมะเกลือบำรุงวิทย์  36020178  หนองมะเกลือบำรุงวิทย์  36020178 
44  บ้านจมื่น ปกติ          
45  บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) ปกติ          
46  บ้านดอนไก่เถื่อน ปกติ          
47  บ้านโนนสาทร ปกติ          
48  บ้านกุดจอก ปกติ          
49  ม่วงราษฎร์สามัคคี ปกติ     36020084    36020084 
50  บ้านหนองขาม ปกติ          
51  บ้านน้ำพุปางวัว ปกติ          
52  บ้านดอนเตาเหล็ก ปกติ          
53  บ้านนาหัวแรด ปกติ          
54  บ้านโนนหินแร่ ปกติ          
55  บ้านโนนหัวนา ปกติ          
56  บ้านห้วยไห ปกติ          
57  บ้านทิกแล้ง ปกติ          
58  บ้านกลาง ปกติ          
59  บ้านห้วยแก้ว ปกติ          
60  บ้านห้วยทรายทอง ปกติ          
61  บ้านดงเมย ปกติ          
62  บ้านถนนกลาง ปกติ          
63  บ้านมอญ ปกติ          
64  บ้านวังหิน ปกติ          
65  บ้านท่าคร้อ ปกติ   บ้านท่าคร้อโนนศิลา  36020058     
66  บ้านนาบัว ปกติ          
67  หัวนานคร ปกติ          
68  บ้านหนองปลามันหนองไร่ ปกติ          
69  บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี ปกติ          
70  บ้านโนนเห็ดไคล ปกติ          
71  บ้านพรมห้วยข่าวิทยา ปกติ          
72  ชุมชนบ้านหัน ปกติ          
73  โคกม่วงศึกษา ปกติ          
74  บ้านพีพวย ปกติ          
75  บ้านเหมือดแอ่หนองโดน ปกติ          
76  บ้านท่าเริงรมย์ ปกติ          
77  บ้านคลองบอน ปกติ          
78  บ้านห้วยพลวง ปกติ          
79  บ้านโคกนกทา ปกติ          
80  บ้านแก้งตาดไซ ปกติ     36020021    36020021 
81  บ้านโนนคูณ ปกติ          
82  บ้านสะเดาหนองไผ่ ปกติ          
83  บ้านหนองดินดำ ปกติ          
84  บ้านหินรอยเมย ปกติ          
85  บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา ปกติ          
86  บ้านสีปลาด ปกติ          
87  บ้านโป่งโพธิ์ ปกติ          
88  บ้านหนองรวก ปกติ          
89  บ้านโคกงาม ปกติ          
90  บ้านทุ่งคำหลวง ปกติ          
91  บ้านสวนอ้อย ปกติ     36020073     
92  บ้านหนองขาม ปกติ          
93  บ้านหินลาด ปกติ          
94  บึงมะนาววิทยา ปกติ          
95  บ้านนาล้อม เรียนร่วม บ้านหนองกุง  บ้านนาล้อม  36020080     
96  บ้านโสกมะตูม ปกติ          
97  บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย ปกติ          
98  บ้านหนองแดงกุดจิก ปกติ          
99  บ้านกุดหมากเห็บ ปกติ          
100  บ้านโนนโจด ปกติ          
101  บุปผาราม ปกติ          
102  บ้านนาสมบูรณ์ ปกติ          
103  บ้านโปร่งสังข์ ปกติ   บ้านโปร่งสังข์  36020191     
104  บ้านหนองงูเหลือม ปกติ          
105  บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ ปกติ          
106  บ้านเมืองคง ปกติ          
107  เพชรราษฎร์สามัคคี ปกติ          
108  หนองเมยสามัคคี ปกติ          
109  บ้านดอนหันนาสวรรค์ ปกติ          
110  บ้านหลุบค่าย ปกติ          
111  บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา ปกติ          
112  บ้านหนองแฝก ปกติ          
113  บ้านโนนสะอาด ปกติ          
114  บ้านหินลาดพัฒนา ปกติ     36020150     
115  บ้านตลุกหิน ปกติ     36020189     
116  บ้านท่าศาลา ปกติ          
117  บ้านหนองตากล้า ปกติ   36020249       
118  บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) ปกติ          
119  บ้านมูลกระบือ ปกติ          
120  บ้านหนองไฮ ปกติ          
121  บ้านดงบัง ปกติ     36020254     
122  บ้านหนองช้างเอก ปกติ          
123  บ้านหนองเชียงรอด ปกติ          
124  บ้านหนองหญ้าโก้ง ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านหนองเชียงรอด  36020272 
125  บ้านโนนดินแดง ปกติ          
126  ออป.19 (ส่วนป่าคอนสาร) ปกติ          
127  ฉิมพลีมา ปกติ          
128  บ้านน้ำพุหินลาด ปกติ          
129  บ้านน้ำอุ่น ปกติ          
130  บ้านท่าทางเกวียน ปกติ          
131  กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ ปกติ          
132  บ้านกุดขอนแก่น ปกติ          
133  บ้านกุดแคน ปกติ          
134  บ้านฉนวน ปกติ          
135  บ้านดอนดู่ ปกติ          
136  บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ ปกติ          
137  บ้านป่าว่าน ปกติ          
138  บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก เรียนร่วม บ้านป่าว่าน  บ้านป่าว่าน  36020282     
139  บ้านยางคำวิทยา ปกติ          
140  บ้านระหัด ปกติ          
141  บ้านหนองคูวิทยาคม ปกติ          
142  บ้านหนองบัว ปกติ          
143  บ้านหนองปอแดง ปกติ          
144  บ้านหนองม่วงบำรุง ปกติ          
145  บ้านหลุบคา ปกติ          
146  บ้านห้วยยางดำ ปกติ          
147  บ้านห้างสูง ปกติ          
148  บ้านเลิงทุ่ม ปกติ          
149  บ้านโคกล่าม ปกติ          
150  บ้านโคกสง่า ปกติ          
151  บ้านโคกไพรวัน ปกติ          
152  บ้านโจดกลาง ปกติ          
153  บ้านโนนคูณ ปกติ          
154  บ้านโนนสง่า ปกติ          
155  บ้านโนนสะอาด ปกติ          
156  บ้านโนนหนองไฮ ปกติ          
157  บ้านโสกคลอง ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า  36020044 
158  สาลิกาวิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า  36020044 
159  สระโพนทอง ปกติ          
160  หว้านไพรสามัคคี ปกติ          
161  โคกสะอาดศึกษา ปกติ          
162  โนนศิลาเหล่าเกษตร ปกติ          
163  โนนเสลาประสาทวิทย์ สาขาประชาสามัคคี ยุบโรงเรียนแล้ว       โนนเสลาประสาทวิทย์  36020144