รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านสำโรงโคก ปกติ          
บ้านสำโรงทุ่ง          
กันกงบ้านลี่สามัคคี ปกติ          
บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) ปกติ          
บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) ปกติ          
บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) ปกติ          
บ้านตาล          
วังกะอาม ปกติ          
บ้านหนองอีหล่อ ปกติ          
10  บ้านกลอยสามัคคี          
11  หนองกกสามัคคี          
12  บ้านตะลอมไผ่          
13  บ้านหนองจาน          
14  บ้านหนองกองแก้ว ปกติ          
15  บ้านโคกสะอาด          
16  ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) ปกติ          
17  วังโพธิ์สว่างศิลป์          
18  บ้านบุ่งเวียนวิทยา          
19  บ้านดงลาน          
20  บ้านหนองจะบก          
21  บ้านซับเจริญสุข          
22  บ้านวังพง ปกติ          
23  บ้านเขื่อนลั่น          
24  บ้านหนองนกเขียน ปกติ          
25  บ้านวังกุง ปกติ          
26  บ้านโป่งเกต          
27  บ้านห้วยบง ปกติ          
28  บ้านห้วยยางดี          
29  บ้านร่วมมิตร ปกติ          
30  บ้านเสลาประชารัฐ          
31  บ้านโคกกระเบื้องไห ปกติ          
32  บ้านหนองตะครอง ปกติ          
33  บ้านหนองตอ          
34  โคกสำราญราษฎร์อำนวย ปกติ          
35  โคกหินตั้งศึกษาศิลป์          
36  บ้านห้วยเกตุ          
37  บ้านวังมน          
38  บ้านร้านหญ้า ปกติ          
39  บ้านโนนฝาย ปกติ          
40  บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) ปกติ          
41  บ้านหนองไผ่ล้อม          
42  บ้านใหม่นาดี          
43  บ้านขามราษฎร์นุกูล          
44  บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านหลังสัน          
45  บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ ปกติ          
46  บ้านปากค่ายช่องแมว ปกติ          
47  ดอนเปล้าศึกษา ปกติ          
48  บ้านวังตาเทพ ปกติ          
49  เขาดินพิทยารักษ์ ปกติ          
50  บ้านหนองดง ปกติ          
51  บ้านห้วย ปกติ          
52  บ้านไทรงาม ปกติ          
53  บ้านกุดแคนสามัคคี       บ้านตาล  36030072 
54  บ้านหนองลูกช้าง ปกติ          
55  บ้านโคกไค ปกติ          
56  บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย ปกติ          
57  บ้านซับหมี ปกติ          
58  บ้านหนองโดน ปกติ          
59  บ้านยางเครือ ปกติ     36030034     
60  ซับถาวรพัฒนา ปกติ          
61  บ้านซับยาง ปกติ          
62  บ้านห้วยยาง ปกติ          
63  บ้านหัวหนอง ปกติ          
64  บ้านทามจาน ปกติ          
65  บ้านดอนกอก ปกติ          
66  บ้านโนนสวรรค์ ปกติ          
67  บ้านเดื่อ ปกติ  
68  บ้านท่าศิลา ปกติ          
69  บ้านใหม่สามัคคี ปกติ          
70  บ้านสามหลักพัฒนา ปกติ          
71  บ้านโกรกกุลา ปกติ          
72  บ้านท่าแตง ปกติ          
73  บ้านโนนสะอาด ปกติ          
74  ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ปกติ          
75  บ้านโปร่งมีชัย ปกติ          
76  บ้านประดู่งาม ปกติ          
77  บ้านโคกแสว ปกติ          
78  หนองประดู่วิทยา ปกติ          
79  บ้านโนนมะกอกงาม ปกติ          
80  บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ปกติ          
81  บ้านวังขอนสัก ปกติ          
82  บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ปกติ          
83  บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ เรียนร่วม บ้านวังขอนสัก  บ้านวังขอนสัก  36030204     
84  บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) ปกติ          
85  บ้านโนนสำราญ ปกติ          
86  บ้านสระสี่เหลี่ยม ปกติ          
87  บ้านโสกรวกหนองซึก ปกติ          
88  บ้านดอนละนาม ปกติ          
89  บ้านช่องสำราญ ปกติ          
90  บ้านละหานค่าย ปกติ          
91  บ้านหนองหญ้าข้าวนก ปกติ          
92  บ้านห้วยไฮ ปกติ          
93  บ้านหลุบงิ้ว ปกติ          
94  บ้านหนองแขม ปกติ          
95  จอมแก้ววิทยา ปกติ          
96  บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ ปกติ
97  บ้านโคกสะอาด ปกติ          
98  บ้านกุดตาลาด ปกติ          
99  บ้านโสกคร้อ ปกติ          
100  บ้านหนองโจด ปกติ          
101  บ้านหนองผักแว่น ปกติ   36030081  36030081     
102  บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน ปกติ          
103  บ้านบะเสียว ปกติ          
104  บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) ปกติ          
105  บ้านซับไทร ปกติ          
106  บ้านทองคำพิงวิทยา ปกติ          
107  บ้านทุ่งสว่างวัฒนา ปกติ          
108  บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) ปกติ          
109  บ้านท่าชวน เรียนร่วม บ้านท่ากูบ  บ้านท่าชวน  36030205     
110  บ้านหนองขาม ปกติ          
111  บ้านแจ้งใหญ่ ปกติ          
112  บ้านนา ปกติ          
113  บ้านโคกแฝกดอนทะยิง ปกติ          
114  หินตั้งพิทยากร ปกติ   36030068       
115  บ้านหนองใหญ่ ปกติ          
116  บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาวังบายศรี เรียนร่วม บ้านวังตาลาดสมบูรณ์  บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ (วังบายศรี)  36030170     
117  บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง ปกติ
118  บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม ปกติ          
119  บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี ปกติ          
120  บ้านหลักศิลา ยุบโรงเรียนแล้ว          
121  บ้านหนองม่วง ยุบโรงเรียนแล้ว          
122  บ้านห้วยฝรั่ง ยุบโรงเรียนแล้ว