รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.เชียงราย เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านสันติวัน          
บ้านโป่ง ปกติ          
บ้านแม่ผง ปกติ          
ริมวัง ๒ ปกติ          
บ้านห้วยม่วง          
บ้านสันต้นดู่ ปกติ          
บ้านป่าแดงงาม ปกติ          
บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) ปกติ          
บ้านแม่อ้อนอก ปกติ          
10  โป่งทะลายใหม่เจริญ เรียนร่วม รร.บ้านแม่แก้วเด่นชัย,รร.บ้านจำผักกูดทรายทอง,รร.บ้านแม่แก้วใต้  โป่งทะลายใหม่เจริญ  57020050     
11  บ้านแม่แก้วเด่นชัย เรียนร่วม รร.โป่งทะลายใหม่เจริญ,รร.บ้านแม่แก้วใต้,รร.บ้านจำผักกูดทรายทอง  บ้านแม่แก้วเด่นชัย  57020051     
12  บ้านสันก้างปลา ปกติ          
13  บ้านแม่แก้ว ปกติ          
14  บ้านปอเรียง เรียนร่วม บ้านแม่แก้ว,บ้านแม่แก้วเหนือ,บ้านแม่อ้อ  57020055  57020055     
15  บ้านแม่อ้อ เรียนร่วม บ้านแม่แก้ว,บ้านแม่แก้วเหนือ,บ้านปอเรียง  57020057  57020057     
16  ปางมะกาดวิทยา ปกติ          
17  บ้านต้นง้าว ปกติ          
18  บ้านม่วงคำ ปกติ          
19  บ้านเจริญเมือง ปกติ          
20  บ้านสันผักแค เรียนร่วม บ้านม่วงคำ  บ้านม่วงคำ  57020034     
21  บ้านแม่ตาแมว ปกติ          
22  ริมวัง ๑ ปกติ          
23  บ้านปางเกาะทราย ปกติ          
24  บ้านฝั่งตื้น ปกติ          
25  บ้านสิบสอง ปกติ          
26  บ้านป่าส้าน ปกติ          
27  บ้านเหมืองง่า ปกติ          
28  บ้านปางอ้อย ปกติ          
29  บ้านจำผักกูด ปกติ          
30  บ้านดงเวียง เรียนร่วม โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจิรญ) และโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)  โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจิรญ)  57020017 
31  บ้านร่องคตสันปูเลย ปกติ          
32  ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง0ดงเจริญ) ปกติ          
33  บ้านขุนลาว ปกติ          
34  บ้านปางหลวง ปกติ          
35  บ้านปางหก ปกติ          
36  บ้านจำคาวตอง ปกติ          
37  บ้านโป่งมอญ ปกติ          
38  บ้านป่าแงะ ปกติ          
39  บัวสลีวิทยา ปกติ          
40  บ้านปางอ่ายห้วยชมภู ปกติ          
41  บ้านสันมะแฟน เรียนร่วม ธารทองวิทยา(ป่ารวก)  ธารทองวิทยา(ป่ารวก)  57020021     
42  บ้านป่าสัก ปกติ          
43  บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก ปกติ          
44  บ้านมังกาล่า ปกติ          
45  บ้านแม่แก้วเหนือ เรียนร่วม บ้านปอเรียง,รร.บ้านแม่แก้ว,รร.บ้านแม่อ้อ  บ้านแม่แก้วเหนือ  57020052     
46  บ้านห้วยหินลาดใน ปกติ  
47  บ้านแม่เจดีย์ เรียนร่วม บ้านโฮ่ง  บ้านโฮ่ง  57020179     
48  บ้านสักพัฒนา ปกติ          
49  บ้านห้วยหมอเฒ่า ปกติ          
50  บ้านถ้ำ ปกติ          
51  บ้านใหม่ใต้ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านใหม่ใต้  57020087 
52  บ้านหนองเก้าห้อง ปกติ          
53  บ้านท่ามะโอ ปกติ          
54  บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) ปกติ          
55  ชุมชนบ้านสันมะค่า ปกติ          
56  บ้านป่าตึง ปกติ          
57  บ้านร้องบง ปกติ          
58  เจริญเมืองวิทยา ปกติ          
59  บ้านหนองฮ่างสันหลวง เรียนร่วม ป่าแดงวิทยา  ป่าแดงวิทยา  57020080     
60  บ้านป่าตึง ปกติ          
61  ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) ปกติ          
62  บ้านหนองยาว ปกติ          
63  บ้านดินดำ ปกติ   บ้านดินดำ  57020103     
64  บ้านป่าสัก ปกติ          
65  บ้านสัน ปกติ          
66  บ้านหม้อ ยุบโรงเรียนแล้ว       ป่างิ้ววิทยา  57020164 
67  บ้านแม่โมงเย้า ปกติ          
68  บ้านแสนเจริญ ปกติ          
69  บ้านโป่งปูเฟือง ปกติ          
70  บ้านป่าตึงงาม ปกติ          
71  บ้านศาลา ปกติ          
72  บ้านป่าหัดป่าแขม ปกติ          
73  ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด ปกติ          
74  บ้านต้นยาง ปกติ          
75  ดอยเวียงวิทยา ปกติ          
76  สันหนองควาย ปกติ          
77  บ้านห้วยโป่ง ปกติ          
78  บ้านสันสลี ปกติ          
79  บ้านหนองผำ ปกติ          
80  อนุบาลจอมหมอกแก้ว ปกติ          
81  บ้านทุ่งยาว ปกติ          
82  บ้านปางมะขามป้อม ปกติ          
83  บ้านสันต้นผึ้ง ปกติ          
84  บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ ปกติ          
85  บ้านลังกา ปกติ          
86  บ้านห้วยกล้า ปกติ          
87  บ้านป่าจั่น ปกติ          
88  บ้านขุนสรวย ปกติ  
89  บ้านแม่ตาช้าง ปกติ          
90  บ้านหนองบัว ปกติ          
91  ชุมชนสันมะเค็ด ปกติ          
92  บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) ปกติ          
93  สันกลางวิทยา ปกติ          
94  บ้านแม่คาวหลวง เรียนร่วม สันกลางวิทยา  สันกลางวิทยา  57020062     
95  บ้านแม่แก้วใต้ ปกติ          
96  บ้านห้วยขี้เหล็ก ปกติ          
97  บ้านดง เรียนร่วม ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)  ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)  57020044     
98  บ้านป่าคา ปกติ          
99  บ้านสันต้นแหน เรียนร่วม ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)  ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)  57020044     
100  บ้านแม่พุง ปกติ          
101  บ้านห้วยทรายขาว ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านโป่งแดง  57020013 
102  บ้านใหม่พัฒนา เรียนร่วม บ้านป่าแงะ    57020082     
103  บ้านป่าเส้า เรียนร่วม บ้านป่าแงะ    57020082