รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.เชียงราย เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) ปกติ          
บ้านป่าตึง (วิทยประสาท) ปกติ          
บ้านหนองแว่น          
บ้านสันธาตุ เรียนร่วม บ้านสันถนน  บ้านสันถนน  57030121     
บ้านทุ่งเกลี้ยง เรียนร่วม บ้านสันถนน  บ้านสันถนน  57030121     
ราษฎร์พัฒนา          
บ้านป่าซางงาม          
บ้านสันต้นเปา ปกติ          
ตำรวจตะเวนชายแดนศรีสมวงศ์ ปกติ          
10  บ้านท่าข้าวเปลือก ปกติ  
11  บ้านทุ่งกวาง ปกติ          
12  บ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง ปกติ          
13  อนุบาลจันจว้าใต้(บ้านกิ่วพร้าว) ปกติ          
14  บ้านป่าลัน ปกติ          
15  ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) ปกติ          
16  บ้านผาเดื่อ ปกติ          
17  บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) ปกติ      
18  บ้านแม่ลากเนินทอง ปกติ          
19  บ้านสันบุญเรือง ปกติ          
20  บ้านไทรทอง ปกติ          
21  ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ ปกติ          
22  ผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ ปกติ          
23  บ้านป่าตึง (วิทยประสาท) ปกติ          
24  บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) ปกติ   บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา)  57030009     
25  บ้านเวียงแก้ว ปกติ          
26  บ้านฮ่องแฮ่ ปกติ          
27  บ้านห้วยไร่ ปกติ          
28  บ้านศรีดอนมูล ปกติ          
29  บ้านดอยจัน ปกติ          
30  บ้านวังลาว ปกติ          
31  บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม ปกติ          
32  บ้านศรีป่าแดง ปกติ          
33  บ้านม่วงคำ ปกติ          
34  บ้านห้วยหก ปกติ          
35  บ้านสันโค้ง ปกติ          
36  บ้านปงของ ปกติ          
37  บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) ปกติ          
38  บ้านเหมืองแดงน้อย ปกติ          
39  บ้านแม่เต๋อ ปกติ          
40  บ้านป่าเปา0ป่าซางน้อย ปกติ          
41  บ้านแม่คำ ปกติ          
42  บ้านศรีกองงาม ปกติ          
43  บ้านสันมะเค็ด ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์)  57030062 
44  บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี ปกติ          
45  บ้านแม่แพง ปกติ          
46  อนุบาลศรีค้ำ ปกติ          
47  บ้านใหม่สามัคคี ปกติ บ้านใหม่สามัคคี  57030021 
48  บ้านแม่สลองใน ปกติ   บ้านแม่สลองใน  57030019     
49  บ้านแม่คี0หนองอ้อ ปกติ          
50  บ้านสันธาตุ ปกติ          
51  บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม ปกติ     57030072     
52  บ้านหนองป่าก่อ ปกติ          
53  บ้านผาจี ปกติ          
54  บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น ปกติ          
55  บ้านร่องบง ปกติ          
56  บ้านห้วยกว๊าน ปกติ          
57  บ้านดอยสะโง๊ะ ปกติ          
58  เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ปกติ          
59  บ้านทับกุมารทอง ปกติ          
60  บ้านสันยาวสันลิดไม้ ปกติ          
61  บ้านหนองแหย่ง ปกติ          
62  ชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป ปกติ          
63  บ้านป่าก๋อย เรียนร่วม บ้านศรีดอนมูล  บ้านศรีดอนมูล  57030086     
64  บ้านสันต้นธง เรียนร่วม บ้านศรีดอนมูล  บ้านศรีดอนมูล  57030086     
65  บ้านสันธาตุ ยุบโรงเรียนแล้ว บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ      บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ  57030037 
66  บ้านสันนา เรียนร่วม บ้านสันถนน  บ้านสันถนน  57030121     
67  บ้านหนองปลาสะเด็ด เรียนร่วม บ้านศรีดอนมูล  บ้านศรีดอนมูล  57030086     
68  บ้านแม่มะ เรียนร่วม บ้านศรีดอนมูล  บ้านศรีดอนมูล  57030086     
69  บ้านแหลว ปกติ          
70  บ้านแม่ลัว ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านแม่ลากเนินทอง  57030017