รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านต้นขาม เรียนร่วม บ้านแม่ตะมาน  บ้านแม่ตะมาน  50020002     
บ้านช้างใน ปกติ          
บ้านก๋ายน้อย          
บ้านผึ้ง ปกติ          
บ้านทับเดื่อ ปกติ          
บ้านสะลวงนอก          
วัดแม่เลย          
บ้านป่าไหน่          
บ้านท่ามะเกี๋ยง          
10  บ้านป่าเหมือด ปกติ          
11  บ้านหัวฝาย ปกติ          
12  บ้านแม่แต          
13  บ้านกิ่วเสือ          
14  บ้านหนองมะจับ ปกติ          
15  วัดบ้านป้อก ปกติ          
16  วัดปางเติม ปกติ          
17  บ้านศรีงาม ปกติ          
18  ประชาสามัคคีวิทยา ปกติ          
19  บ้านโป่ง ปกติ          
20  บ้านป่าก้าง ปกติ          
21  บ้านหลวง ปกติ          
22  บ้านโปง ปกติ
23  บ้านเมืองขอน ปกติ
24  บ้านขุนแจ๋ ปกติ          
25  บ้านนาหืก ยุบโรงเรียนแล้ว       ไม่ได้รับงบประมาณ   
26  ประดู่วิทยา ปกติ          
27  วัดแม่กะ ปกติ          
28  วัดหนองออน ปกติ          
29  บ้านแม่เลา ปกติ          
30  บ้านปางกว้าง ปกติ   50020061       
31  วัดปางมะกล้วย ปกติ          
32  วัดนาเม็ง ปกติ          
33  วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ ปกติ          
34  บ้านเป้าวิทยาคาร ปกติ          
35  บ้านดงเจริญชัย เรียนร่วม บ้านบวกเปา  โรงเรียนบ้านบวกเปา  50020236     
36  ชุมชนบ้านแม่สาบ ปกติ          
37  ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน เรียนร่วม ชุมชนบ้านแม่สาบ  คืนงบประมาณ       
38  บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง ปกติ          
39  บ้านสันป่าตอง เรียนร่วม ป่าจี้วังแดงวิทยา  ป่าจี้วังแดงวิทยา  50020062     
40  ชุมชนวัดช่อแล ปกติ          
41  บ้านสันป่าสัก เรียนร่วม ชุมชนวัดช่อแล  ชุมชนวัดช่อแล  50020011     
42  บ้านใหม่ เรียนร่วม ชุมชนวัดช่อแล  ชุมชนวัดช่อแล  50020011     
43  วัดช่อแลสาขาบ้านดง เรียนร่วม ชุมชนวัดช่อแล  ชุมชนวัดช่อแล  50020011     
44  บ้านแม่ย่อย ปกติ          
45  บ้านปง ปกติ          
46  บ้านผาหมอน ปกติ          
47  ภูดินวิทยา ปกติ          
48  บ้านห้วยน้ำจาง          
49  ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา เรียนร่วม บ้านเขื่อนผาก  ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา  50020151 
50  บ้านห้วยบง ปกติ          
51  หัวฝายวิทยาคาร ยุบโรงเรียนแล้ว          
52  บ้านแม่นาป้าก ยุบโรงเรียนแล้ว          
53  วัดแม่หอพระ ยุบโรงเรียนแล้ว          
54  วัดสันคะยอม ปกติ          
55  วัดทุ่งหลวง ปกติ          
56  บ้านแม่แสะ ปกติ          
57  บ้านเมืองก๊ะ ปกติ          
58  บ้านน้ำริน ปกติ          
59  บ้านแม่ไคร้ ปกติ          
60  บ้านสันปง ปกติ          
61  บ้านต้นรุง ปกติ          
62  บ้านแมตะละ สาขาบ้านห้วยเต่า ปกติ          
63  สันป่ายางวิทยาคาร ปกติ          
64  บ้านกองแหะ ปกติ          
65  สันป่าตึงวิทยาคาร เรียนร่วม สันป่ายางวิทยาคาร  สันป่ายางวิทยาคาร       
66  วัดงิ้วเฒ่า ปกติ          
67  บ้านปางฮ่าง ปกติ          
68  บ้านแม่แฝก ปกติ     50020212     
69  หนองหล่มวิทยาคาร ยุบโรงเรียนแล้ว       สันมหาพนวิทยา  50020059 
70  บ้านหนองบัวหลวง เรียนร่วม วัดท่าข้าม  วัดท่าข้าม  50020048 
71  วัดอมลอง ปกติ          
72  มูลนิธิมหาราช 5 ปกติ          
73  ชุมชนบ้านโป่ง ปกติ          
74  วัดห้วยไร่ ปกติ          
75  บ้านป่าฮิ้น ยุบโรงเรียนแล้ว       ชุมชนบ้านโป่ง  50020156 
76  บ้านนากู่ ปกติ          
77  บ้านแม่แมม ปกติ          
78  บ้านปางเปา เรียนร่วม ร่ำเปิงวิทยา  ร่ำเปิงวิทยา  50020007 
79  บ้านแม่ขะจาน เรียนร่วม ร่ำเปิงวิทยา  ร่ำเปิงวิทยา  50020007 
80  พร้าวบูรพา ปกติ          
81  บ้านหนองก๋าย เรียนร่วม ร.ร.สันป่ายางวิทยาคาร         
82  บ้านเขื่อนผาก เรียนร่วม ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา  ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา  50020151 
83  บ้านเอียก เรียนร่วม ร.ร.สันป่ายางวิทยาคาร         
84  บ้านปางขุม ปกติ  
85  บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก ปกติ          
86  บ้านปางไฮ ปกติ          
87  ป่าบงห้วยฮ่าง ยุบโรงเรียนแล้ว       สันมหาพนวทย  50020059 
88  บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม ปกติ          
89  บ้านปางฮ่างสาขาผาแตก ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านปางฮ่าง  50020046 
90  วัดทรายมูล ปกติ