รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านห้วยทรายขาว ปกติ
บ้านห้วยปู ปกติ          
บ้านฮ่างต่ำ ปกติ          
บ้านหนองเต็ง ยุบโรงเรียนแล้ว       50030135  50030135 
บ้านหนองบัว ปกติ          
บ้านวังมะริว ปกติ          
บ้านต้นส้าน ปกติ          
บ้านแม่งอนกลาง ปกติ          
วัดอรัญญวาสี ปกติ          
10  บ้านปงตำ ปกติ          
11  บ้านดงป่าลัน ปกติ          
12  ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 ปกติ   ตชด.ไลออนส์มหาจักร๘  50030114     
13  ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 ปกติ          
14  ดอยสามหมื่น ปกติ          
15  บ้านสันม่วง ปกติ          
16  บ้านห้วยบอน ปกติ          
17  บ้านหัวฝาย ปกติ          
18  บ้านโป่งน้ำร้อน ปกติ          
19  บ้านห้วยบง ปกติ          
20  บ้านม่วงชุม สาขาบ้านสวนชา ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านม่วงชุม  50030055 
21  บ้านใหม่ ปกติ          
22  บ้านสันทราย ปกติ   บ้านสันทราย  50030106     
23  บ้านผาแดง ปกติ          
24  บ้านดอนชัย ปกติ          
25  บ้านสันต้นเปา ปกติ          
26  บ้านหนองตุ้ม ปกติ          
27  บ้านป่างิ้ว ปกติ          
28  บ้านป่าบง ปกติ          
29  บ้านสันปอธง ปกติ          
30  บ้านป่าบง ปกติ          
31  บ้านแม่ขิ ปกติ          
32  บ้านสบคาบ ปกติ          
33  บ้านถ้ำตับเตา ปกติ          
34  บ้านหนองขวาง ปกติ          
35  บ้านศรีดอนชัย ปกติ          
36  บ้านแม่ใจ ปกติ          
37  บ้านห้วยห้อม ปกติ          
38  บ้านห้วยต้นตอง ปกติ          
39  บ้านหัวฝาย สาขาบ้านศรีค้ำ ปกติ          
40  บ้านดอน ปกติ          
41  บ้านทุ่งละคร ปกติ          
42  บ้านถ้ำ ปกติ          
43  บ้านออน ปกติ          
44  วัดจอมคีรี ปกติ          
45  บ้านสันป่าเกี๊ยะ ปกติ          
46  วัดปางมะโอ ปกติ          
47  บ้านทุ่งหลุก ปกติ   50030004       
48  บ้านสบคาบ สาขาแก่งปันเต๊า ยุบโรงเรียนแล้ว       50030046  50030046 
49  ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ปกติ ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง  ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง  50030091