รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านกองวะ ปกติ          
บ้านแปลง 2          
บ้านฉิมพลี ปกติ          
บ้านโปงทุ่ง ปกติ          
บ้านยางแก้ว ปกติ          
บ้านถิ่นสำราญ ปกติ          
บ้านใบหนา ปกติ          
บ้านห่างหลวง ปกติ   บ้านห่างหลวง  50050191     
บ้านแอ่นใหม่ ปกติ          
10  ตรีมิตรวิทยา ปกติ          
11  บ้านขุน ปกติ          
12  บ้านแม่สะนาม ปกติ          
13  บ้านดอกแดง ปกติ          
14  บ้านทุ่ง ปกติ          
15  ศูนย์อพยพแปลง 8 ปกติ          
16  บ้านหางดง ปกติ          
17  บ้านงิ้วสูง ปกติ          
18  บ้านนาไคร้ ปกติ          
19  บ้านผีปานเหนือ ปกติ          
20  บ้านผาแตน ปกติ          
21  บ้านโค้งงาม ปกติ          
22  บ้านกิ่วลม ปกติ          
23  บ้านแม่บวน ปกติ          
24  บ้านแม่สะเต ปกติ          
25  บ้านแม่ตื่น ปกติ          
26  บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง ปกติ          
27  บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง เรียนร่วม บ้านไร่  บ้านไร่  50050166     
28  บ้านห้วยปูลิง          
29  บ้านไร่ ปกติ          
30  ชุมชนบ้านแม่ทัง ปกติ          
31  ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด ปกติ   50050227  50050227     
32  บ้านดงดำ ปกติ          
33  บ้านแปลง 5 ปกติ          
34  บ้านดอยคำ ปกติ          
35  บ้านสันติสุข ปกติ          
36  บ้านเด่นวิทยา ปกติ     50050124     
37  บ้านวังหลวง ปกติ          
38  บ้านแม่อมลอง ปกติ          
39  บ้านแม่โขง ปกติ          
40  บ้านแม่ลอง ปกติ          
41  บ้านนาคอเรือ ปกติ          
42  บ้านวังหม้อ ปกติ          
43  บ้านวังกอง ปกติ          
44  บ้านห้วยฝาง ปกติ          
45  บ้านบ่อสลี ปกติ          
46  บ้านบ่อสลี สาขาแม่แวน เรียนร่วม โรงเรียนบ้านบ่อสลี  โรงเรียนบ้านบ่อสลี  50050133     
47  บ้านตีนตก ปกติ          
48  บ้านตาลใต้ ปกติ          
49  บ้านหนองผักบุ้ง ปกติ          
50  บ้านผาจุก ปกติ          
51  บ้านกองหิน ปกติ          
52  บ้านหลังท่อ ยุบโรงเรียนแล้ว          
53  บ้านหนองบัวคำ ปกติ