รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านแปะ ปกติ          
วัดพระบาท          
บ้านห้วยน้ำดิบ ปกติ          
บ้านโรงวัว          
บ้านพุย สาขาพุยใต้ ปกติ          
บ้านเมืองอาง ปกติ          
บ้านสบแปะ ปกติ          
บ้านแม่สอย ปกติ          
บ้านทุ่งยาว ปกติ          
10  บ้านต่อเรือ ปกติ          
11  บ้านสบวาก ปกติ          
12  บ้านแม่วาก ปกติ          
13  บ้านแม่มะลอ ปกติ          
14  บ้านแม่แฮใต้          
15  บ้านหนองคัน ปกติ          
16  บ้านขุนแม่นาย ปกติ          
17  วัดพุทธนิมิตร ปกติ          
18  บ้านแม่แดดน้อย ปกติ          
19  บ้านหาดนาค ปกติ          
20  บ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น ปกติ          
21  บ้านแปะสามัคคี ปกติ          
22  บ้านเมืองกลาง ปกติ          
23  ป่ากล้วยพัฒนา ปกติ          
24  บ้านแม่ตะละเหนือ ปกติ          
25  บ้านห้วยม่วง ปกติ          
26  บ้านสามสบ ปกติ          
27  บ้านเฮาะวิทยา ปกติ          
28  บ้านแม่หอย ปกติ          
29  บ้านขุนแตะ ปกติ          
30  บ้านวังน้ำหยาด ปกติ          
31  บ้านขุนยะ ปกติ          
32  บ้านสองธาร ปกติ          
33  บ้านน้ำตกแม่กลาง ปกติ          
34  บ้านทัพ ปกติ          
35  บ้านแม่ปาน ปกติ          
36  บ้านอมขูด ปกติ          
37  บ้านใหม่สารภี ปกติ          
38  บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน ปกติ          
39  บ้านห้วยปู ปกติ          
40  บ้านห้วยปูสาขาแม่ตะละใต้ ปกติ          
41  บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด ปกติ          
42  บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย ปกติ          
43  บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ ปกติ          
44  บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร ปกติ          
45  บ้านอมเม็ง ปกติ          
46  บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย ปกติ   50050023  50050023     
47  บ้านผาละปิ ปกติ          
48  บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ ปกติ          
49  บ้านห้วยสะแพด ปกติ          
50  บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อป ปกติ          
51  บ้านข่วงเปาใต้ ปกติ     50050004     
52  บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ปกติ     50050008     
53  บ้านแม่มุ ปกติ          
54  บ้านผานัง ปกติ          
55  บ้านสบแม่รวม ปกติ          
56  บ้านเนินวิทยา ปกติ     50050068     
57  บ้านทุ่งแก สาขาแก้วกลางดอย ปกติ          
58  บ้านห้วยผา ปกติ          
59  บ้านบนนา ปกติ          
60  บ้านขุนแม่หยอด ปกติ          
61  บ้านนากลาง ปกติ          
62  บ้านท่าหลุก ปกติ          
63  บ้านแม่ตูม ปกติ          
64  บ้านทุ่งหมากหนุ่ม ยุบโรงเรียนแล้ว       ส่งเงินคืนสพฐ.ไม่ได้จัดซื้ออุปกรณ์  คืนเงิน