รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ตาก เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
กลาโหมราชเสนา ปกติ          
บ้านน้ำดิบ          
บ้านขุนห้วยนกแล ปกติ          
บ้านปูแป้ ปกติ          
บ้านทุ่งมะขามป้อม ปกติ          
บ้านแม่กลองเก่า ปกติ          
บ้านห้วยไม้แป้น ปกติ          
บ้านจกปก ปกติ          
ชุมชนบ้านแม่กุน้อย ปกติ          
10  บ้านพะละ ปกติ          
11  บ้านห้วยผาลาด ยุบโรงเรียนแล้ว       ชุมชนบ้านแม่กุน้อย  63020071 
12  บ้านแม่ตาวใต้ ปกติ          
13  บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ ปกติ          
14  บ้านต้นผึ้ง ปกติ          
15  บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ ปกติ          
16  บ้านขุนห้วยแม่ต้าน ปกติ          
17  บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี ปกติ          
18  บ้านห้วยโป่ง ปกติ          
19  บ้านแม่กุหลวง ปกติ          
20  วัดสว่างอารมณ์ ปกติ          
21  บ้านทีกะเป่อ ปกติ          
22  บ้านแม่ระมาดน้อยสาขาบ้านห้วยปูลิง เรียนร่วม บ้านแม่ระมาดน้อย  บ้านแม่ระมาดน้อย  63020002  บ้านแม่ระมาดน้อย  63020002 
23  บ้านแม่ระมาดน้อยสาขาบ้านแพะ ยุบโรงเรียนแล้ว   บ้านแม่ระมาดน้อย  63020002  บ้านแม่ระมาดน้อย  63020002