รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.นครพนม เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านดอนม่วง ปกติ          
บ้านหนองหญ้าไซ ปกติ          
บ้านนาราชควายน้อย ปกติ          
บ้านท่าลาด ปกติ          
บ้านพิมานท่า ปกติ          
บ้านหนองบัวคำ ปกติ          
บ้านหัวขัวใต้ ปกติ          
บ้านนาม่วง ปกติ          
บ้านสร้างหิน ปกติ          
10  บ้านหนองห้าง ปกติ          
11  บ้านนาบัว ปกติ          
12  บ้านหนองกุง ปกติ          
13  บ้านหนองแซง ปกติ          
14  บ้านนาทราย ปกติ          
15  บ้านนาคำโนนขาม ปกติ          
16  บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน ปกติ          
17  บ้านสุขเกษม ปกติ          
18  บ้านกลางมูลอ้น ปกติ          
19  บ้านนางาม ปกติ          
20  บ้านวังไฮหนองกุง ปกติ  
21  บ้านชาติพัฒนาสันติสุข ปกติ          
22  บ้านนาป่งคอง ปกติ          
23  บ้านหนองบัวด่านเก่า ปกติ          
24  บ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ ปกติ          
25  บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง ปกติ          
26  บ้านหนองยาว ปกติ          
27  บ้านดงโชค ปกติ
28  บ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ ปกติ          
29  บ้านโพนทา ปกติ          
30  บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 ปกติ          
31  บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 ปกติ          
32  บ้านหนองบึง ปกติ          
33  บ้านนาป่ง ปกติ          
34  บ้านเนินสะอาด ปกติ          
35  บ้านดงขวาง เรียนร่วม บ้านแสนพันหมันหย่อน  บ้านแสนพันหมันหย่อน  48010155     
36  บ้านนาบั่ว ปกติ          
37  บ้านคำผาสุก ปกติ          
38  บ้านโพนสาวเอ้ เรียนร่วม บ้านโนนสังข์  บ้านโพนสาวเอ้  48010189     
39  บ้านทรายมูลคำผักแพว ปกติ          
40  บ้านนาคำ ปกติ          
41  บ้านจรุกเตย ปกติ          
42  บ้านวังโพธิ์ ปกติ          
43  บ้านแก่งโพธิ์ ปกติ          
44  บ้านดอนข้าวหลาม ปกติ          
45  บ้านหนองกกคูณ ปกติ          
46  บ้านสามแยกหัวภูธร ปกติ        
47  บ้านโพนสวาง ปกติ          
48  บ้านโนนสวรรค์ ปกติ          
49  บ้านจำปา ปกติ          
50  บ้านจอมมณี ปกติ          
51  นาถ่อนท่าวิทยาคาร เรียนร่วม ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์  นาถ่อนท่าวิทยาคาร  48010126     
52  บ้านนาสะเดา ปกติ          
53  บ้านคำเม็ก ปกติ          
54  บ้านหนองยอโพนแพง ปกติ          
55  บ้านดอนกลาง ปกติ          
56  บ้านหนองโพธิ์วังโน ปกติ    
57  บ้านนาขาม ปกติ          
58  บ้านเหล่าสำราญ ปกติ          
59  บ้านปลาปากน้อย ปกติ          
60  บ้านวังยาง ปกติ          
61  บ้านดงมะเอก ปกติ          
62  บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง ปกติ          
63  บ้านห้วยไหล่ ปกติ          
64  บ้านโนนหอม ปกติ          
65  บ้านสร้างแป้น ปกติ          
66  บ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) ปกติ          
67  บ้านหนองจันทน์ ปกติ          
68  บ้านน้อยใต้ ปกติ          
69  บ้านนางเลิศ ปกติ          
70  บ้านปากบัง ปกติ          
71  ชุมชนบ้านพิมาน ปกติ          
72  บ้านบ่อสะอาด เรียนร่วม เรณูวิทยาคาร  บ้านบ่อสะอาด  48010192     
73  บ้านหนองสะโน ปกติ          
74  บ้านนาหัวบ่อ ปกติ          
75  บ้านโพนทัน ปกติ          
76  บ้านหนองแคน ปกติ          
77  บ้านดอนแดง ปกติ          
78  บ้านห้วยทราย ปกติ          
79  บ้านนาหลวง ปกติ          
80  ลาดสว่างวิทยา ปกติ          
81  บ้านไทยสามัคคี ปกติ          
82  บ้านยอดชาดวิทยา ปกติ          
83  บ้านดงป่ายูง ปกติ          
84  บ้านนาสีนวล ปกติ          
85  บ้านวังสิม ปกติ          
86  บ้านนาขามส้มป่อย ปกติ          
87  บ้านนาขาม ปกติ          
88  บ้านเหิบ ปกติ          
89  บ้านหนองลาดควาย เรียนร่วม ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น  ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น  48010195     
90  ชุมชนบ้านพุ่มแก ปกติ 48010235    48010235 
91  บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ ปกติ          
92  บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง ปกติ          
93  บ้านหนองบัว ปกติ          
94  บ้านหนองหมากแก้ว เรียนร่วม ปลาปากราษฎร์บำรุง  ปลาปากราษฎร์บำรุง  48010088     
95  ดอนนางหงส์สงเคราะห์ ปกติ          
96  บ้านคับพวง ปกติ          
97  บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร ปกติ          
98  บ้านนาหนาด ปกติ          
99  บ้านคำเกิ้ม เรียนร่วม สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)  สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)  48010036     
100  บ้านนายอน้อย ปกติ          
101  บ้านกอก ปกติ          
102  บ้านสร้างเม็ก ปกติ          
103  บ้านพระซองเหนือ ปกติ          
104  นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี ปกติ          
105  ชายแดนอนุสรณ์ เรียนร่วม นางามวิทยาคาร  ชายแดนอนุสรณ์  48010174     
106  บ้านวังกะเบา ปกติ          
107  บ้านวังม่วง ปกติ          
108  บ้านดงก้อม ปกติ          
109  บ้านดงหมู เรียนร่วม บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)  บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)  48010023     
110  บ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา) เรียนร่วม บ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)  บ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)  48010123     
111  บ้านนาทาม เรียนร่วม บ้านแสนพันหมันหย่อน  บ้านแสนพันหมันหย่อน  48010155     
112  บ้านวังยาง เรียนร่วม บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)  บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)  48010167     
113  บ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ เรียนร่วม บ้านนาคู่  บ้านนาคู่  48010209     
114  บ้านโนนสังข์ เรียนร่วม บ้านโพนสาวเอ้  บ้านโนนสังข์  48010188     
115  บ้านนาโดนเก่า ปกติ          
116  บ้านขอนกองโพนทอง ปกติ          
117  บ้านโคกสว่าง ปกติ          
118  บ้านกลางน้อย ปกติ          
119  บ้านโคกก่อง ปกติ          
120  บ้านหนองดินแดง ปกติ          
121  บ้านวังม่วง ปกติ          
122  บ้านโชคอํานวย ปกติ          
123  บ้านตับเต่าโนนจันทร์ ปกติ          
124  มรุกขนคร ปกติ          
125  บ้านดงดู่งาม ปกติ          
126  บ้านดอนยานาง เรียนร่วม บ้านนาทราย บ้านนาคำโนนขาม         
127  บ้านใหม่วังเซือม ปกติ          
128  บ้านดงยอ ปกติ          
129  บ้านกล้วย ปกติ          
130  บ้านวังยาง ปกติ          
131  บ้านขามเฒ่า ปกติ          
132  บ้านนาดี ปกติ          
133  บ้านดอนสวรรค์ ปกติ          
134  บ้านหนองญาติ ปกติ          
135  บ้านหนองนางด่อน ปกติ          
136  บ้านบ่อดอกซ้อน ปกติ          
137  บ้านหนองสะโน ปกติ          
138  นาเหนือทุ่งทองวิทยา ปกติ          
139  บ้านโพนป่าหว้าน ปกติ          
140  บ้านคำชะอี ปกติ          
141  บ้านเหล่าทุ่ง ปกติ          
142  บ้านสุขเจริญ ปกติ          
143  บ้านน้ำบ่อ เรียนร่วม บ้านแขนนาง  บ้านน้ำบ่อ  48010211     
144  บ้านทุ่งสว่าง ปกติ          
145  บ้านโคกกลาง ปกติ          
146  บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) ปกติ          
147  บ้านนามนดงติ้ววิทยา ปกติ          
148  บ้านขอนขว้าง ปกติ          
149  บ้านสว่างสำราญ ปกติ          
150  บ้านไผ่ล้อม ปกติ          
151  บ้านกกไฮ ปกติ          
152  บ้านหนองคอง ปกติ          
153  บ้านนาโดนใหม่ ปกติ          
154  บ้านต้นแหน(ราษฎร์ต้นแหนฯ) ปกติ          
155  บ้านนาเชือก ปกติ        
156  บ้านหนองหญ้าม้า ปกติ          
157  บ้านแขนนาง เรียนร่วม บ้านน้ำบ่อ  บ้านแขนนาง  48010210     
158  บ้านนาโสก ปกติ          
159  บ้านโพธิ์ศรี ปกติ          
160  บ้านหนองกุดแคน ปกติ          
161  บ้านหนองกุง ปกติ          
162  พระซองวิทยาคาร ปกติ