รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.นครพนม เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านนางัว          
บ้านดงหนองบัว ปกติ     48020077     
บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) ปกติ          
บ้านอ้วน          
บ้านนาพระ ปกติ          
บ้านตาลปากน้ำ ปกติ   บ้านตาลปากน้ำ  48020002 
บ้านโคกยาว          
บ้านม่วงชี ปกติ          
บ้านดอนสะฝาง ปกติ          
10  บ้านนาดีหัวภู ปกติ          
11  บ้านนาเพียง          
12  บ้านนาผักปอด ปกติ          
13  บ้านดงขวาง ปกติ          
14  บ้านดอนพะธาย ปกติ          
15  บ้านน้อยนาเหนือ ปกติ          
16  บ้านท่าจำปา ปกติ          
17  บ้านโคกพะธาย ปกติ          
18  บ้านหนองบาท้าว ปกติ          
19  บ้านยางงอย ปกติ          
20  บ้านตาล ปกติ          
21  บ้านนาหนองบก ปกติ   บ้านนาหนองบก  48020004 
22  บ้านหนองหญ้าปล้อง ปกติ          
23  บ้านนาโพธิ์ ปกติ          
24  บ้านพืชผล ปกติ          
25  บ้านดอนบาก ปกติ          
26  บ้านดอนดู่ ปกติ          
27  บ้านนาเพียง เรียนร่วม ชุมชนบ้านไชยบุรี  ชุมชนบ้านไชยบุรี  48020001 
28  บ้านดอนติ้ว ปกติ          
29  บ้านท่าแต้ปุ่งแก ปกติ          
30  บ้านแค ปกติ     48020112    48020112 
31  บ้านโพนสว่าง ปกติ          
32  บ้านโคกสว่าง ปกติ          
33  บ้านโคกสายทอง ปกติ          
34  บ้านอุ่มไผ่ ปกติ          
35  บ้านศรีเวินชัย ปกติ   บ้านศรีเวินชัย  48020114     
36  บ้านปากทวย ปกติ          
37  บ้านคําสว่าง ปกติ          
38  บ้านเหล่า ปกติ          
39  บ้านเทพนิมิตร ปกติ          
40  บ้านดอนมะจ่าง ปกติ          
41  บ้านอ้อวังหมากเห็บ ปกติ          
42  บ้านหนองท่ม ปกติ          
43  บ้านกุดน้ำใส ปกติ          
44  บ้านขามเตี้ยน้อย ปกติ          
45  บ้านหัวหาด ปกติ          
46  บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี ปกติ          
47  บ้านเสียวสงคราม ปกติ          
48  บ้านดอนแดงดอนดู่ ปกติ          
49  บ้านนากะทืมโนนสะอาด ปกติ          
50  บ้านท่าพันโฮง ปกติ   บ้านท่าพันโฮง  48020180 
51  บ้านเหล่าศรีโหนโห่ ปกติ          
52  บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม ปกติ          
53  บ้านนาเดื่อ ปกติ          
54  บ้านโนนกุง ปกติ          
55  บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) ปกติ     48020113     
56  บ้านโคกศรี ปกติ          
57  บ้านเหล่าหนาด ปกติ          
58  บ้านไชยศรี ปกติ     48020073     
59  ประชาสนธิ์นุสรณ์ ปกติ          
60  บ้านนาโดโพธิ์ศรี ปกติ          
61  บ้านนากระแต้ ปกติ          
62  บ้านท่าเรือ ปกติ   48020174       
63  บ้านนานอ ปกติ          
64  บ้านแพงโคก เรียนร่วม อนุบาลบ้านแพง  อนุบาลบ้านแพง  48020055     
65  บ้านนายาง เรียนร่วม อนุบาลบ้านแพง  อนุบาลบ้านแพง  48020055     
66  บ้านแพงสะพัง ปกติ          
67  บ้านธาตุ ปกติ          
68  บ้านเชียงยืน ปกติ          
69  บ้านดอนแดง ปกติ          
70  บ้านโพนขาว ปกติ          
71  บ้านจอมศรี ปกติ          
72  บ้านโพนทอง ปกติ          
73  บ้านหนองบัว ปกติ          
74  บ้านนาข่าคำพอก ปกติ          
75  บ้านโพนงาม ปกติ          
76  บ้านโพนแดง ปกติ          
77  บ้านโพนตูมหนองแสง ปกติ          
78  บ้านวังโพธิ์ ปกติ          
79  บ้านนาผักหมนาหมากแงว ปกติ          
80  บ้านสามัคคี ปกติ          
81  บ้านดง ปกติ          
82  บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา ปกติ          
83  บ้านหนองสาหร่าย ปกติ   48020028       
84  บ้านนาดอกไม้ เรียนร่วม ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว  ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว  48020009     
85  บ้านเหล่าส้มป่อย ปกติ          
86  บ้านดอนแดง ปกติ     48020080