รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.นครราชสีมา เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านโกรกสำโรง          
วัดมกุฎไทยาราม          
บ้านดอน(สหรัฐ0ราษฎร์อุทิศ)          
วัดโพนทราย          
วังวารีวนราษฎร์วัฒนา ปกติ
บ้านหนองตาด ปกติ          
บ้านวังหิน ปกติ          
บ้านน้ำซับ ปกติ          
บ้านคลองทราย ปกติ          
10  บ้านคลองบง ปกติ          
11  บ้านคลองกุ่ม ปกติ          
12  วัดม่วง ปกติ          
13  วัดทุ่งจาน ปกติ          
14  บ้านคลองสาริกา ปกติ          
15  บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ ปกติ          
16  บ้านซับสะเดา ปกติ          
17  บ้านโคกใบบัว ปกติ          
18  บ้านพันธ์สงวน ปกติ          
19  สวนหมากสงเคราะห์ เรียนร่วม วัดพรหมราช  วัดพรหมราช  30030115 
20  วัดโคกสระน้อย ปกติ          
21  บ้านคลองเตย ปกติ          
22  บ้านวังน้ำเขียว ปกติ          
23  บ้านท่าเยี่ยม ปกติ          
24  บ้านวังตะเคียน ปกติ          
25  บ้านพัดทะเล ปกติ          
26  บ้านคลองซับน้อยสามัคคี ปกติ          
27  บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด ปกติ          
28  บ้านราษฎร์สามัคคี ปกติ          
29  บ้านหนองต้อ ปกติ          
30  บ้านอังโกน0ห้วยทราย ปกติ          
31  หนองชุมแสงศรัทธาคาร ปกติ          
32  บ้านพุปลาไหล ปกติ          
33  วัดโพธิ์เมืองสามัคคี ปกติ
34  บ้านหนองเมา ปกติ          
35  วัดหงษ์ ปกติ          
36  บ้านโคกโจด ปกติ          
37  บ้านตะกุดโนนระเวียง ปกติ          
38  บ้านหนองหญ้าขาว ปกติ          
39  บ้านซับเต่า ปกติ          
40  บ้านบุยายแลบ ปกติ          
41  บ้านหลุมเงิน ปกติ          
42  บ้านหนองโดน ปกติ          
43  บ้านหนองไผ่ใหญ่ ปกติ          
44  บ้านนางเหริญ ปกติ          
45  บ้านน้อย ปกติ          
46  วัดโพธินิมิตร ปกติ          
47  บ้านโป่งสามัคคี ปกติ          
48  รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) ปกติ          
49  บ้านประชาสันต์ ปกติ          
50  บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) ปกติ          
51  บ้านหนองโสมง ปกติ          
52  บ้านหนองกก ปกติ          
53  บ้านโนนแดง เรียนร่วม หนองนกเขียนสามัคคี  บ้านโนนแดง  30030131     
54  บ้านกลาง ปกติ          
55  บ้านสระผักโพด ปกติ          
56  บ้านหนองโสน ปกติ          
57  บ้านคลองหินร่อง เรียนร่วม บ้านหนองไม้สัก  บ้านคลองหินร่อง       
58  บ้านโคกสะอาด ปกติ          
59  บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร ปกติ          
60  บ้านบุหัวช้าง ปกติ          
61  บ้านห้วยน้ำเค็ม ปกติ          
62  บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) ปกติ          
63  บ้านขี้เหล็ก ปกติ          
64  หนองไผ่วิทยา ปกติ          
65  บ้านโกรกหว้า ปกติ          
66  บ้านโคกเกษม(สหรัฐ0ราษฎร์สามัคคี) ปกติ          
67  บ้านหนองหลักศิลา ปกติ          
68  วัดบ้านส่อง เรียนร่วม จตุคามวิทยาคม  วัดบ้านส่อง  30030095     
69  บ้านหนองนมนาง ปกติ          
70  บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ปกติ          
71  สกัดนาควิทยา ปกติ          
72  บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) ปกติ          
73  แหลมรวกบำรุง ปกติ          
74  วัดบ้านพร้าว ปกติ          
75  วัดศีรษะกระบือ ปกติ          
76  บ้านลำไซกง ปกติ          
77  บ้านหนองผักไร ปกติ   30030097       
78  บ้านปางไม้ ปกติ          
79  บ้านหน้ากลองวิทยา ปกติ          
80  บ้านดอนแขวนประชานุกูล ปกติ          
81  บ้านโคกสันติสุข ปกติ          
82  หนองประดู่ เรียนร่วม วัดใหม่สำโรง  วัดใหม่สำโรง  30030150     
83  วัดไม้เสี่ยว ปกติ          
84  บ้านดอนกรูด ปกติ          
85  บ้านโปร่งสนวน เรียนร่วม บ้านหนองแคทราย  บ้านหนองแคทราย  30030043     
86  บ้านไร่แหลมทอง เรียนร่วม บ้านหนองแคทราย  บ้านหนองแคทราย  30030043     
87  บ้านไผ่ ปกติ          
88  บ้านบุหว้าสามัคคี ปกติ          
89  บ้านบ่อปลา ปกติ          
90  บ้านคลองใบพัด ปกติ          
91  บ้านหนองกระทุ่ม ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านหนองกระทุ่ม  30030133 
92  บ้านหนองหว้าประชาอาสา เรียนร่วม บ้านซับก้านเหลือง  บ้านซับก้านเหลือง  30030008