รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.นครราชสีมา เขต 4

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านเขาจันทน์หอม ปกติ          
บ้านห้วยตะคร้อ ปกติ          
บ้านกุดหัวช้าง          
บ้านหนองไม้ตาย ปกติ          
แหลมทองวิทยานุสรณ์ ปกติ          
บ้านน้อยกุดคล้า ปกติ          
บ้านโนนเสลา ปกติ          
บ้านหนองขาม ปกติ          
บ้านห้วยตะแคง          
10  บุญบันดาลวิทยานุสรณ์          
11  บ้านเขาแก้ว ปกติ          
12  เที่ยงธรรมวิทยา ปกติ          
13  โนนค่าวิทยา          
14  บ้านนาดีศรีสะอาด          
15  บ้านซับหวาย ปกติ          
16  บ้านท่ามะนาว ปกติ          
17  บ้านโป่ง ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์)  30040046 
18  บ้านใหม่สันติ ปกติ          
19  บ้านกุดขมิ้น ปกติ          
20  บ้านสายชนวน ปกติ          
21  บ้านปางโก ปกติ          
22  วัดกุดเวียน ปกติ          
23  บ้านนาตะโครก ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านนาตะโครก  30040006 
24  ห้วยทรายวิทยาคม ปกติ          
25  บ้านโคกสว่าง ยุบโรงเรียนแล้ว       ชินวงศ์อุปถัมภ์  30040030 
26  บ้านหนองพยอม ปกติ          
27  บ้านมะเกลือเก่า ปกติ          
28  บ้านไร่โคกสูง ปกติ          
29  บ้านหนองอีเหลอ ปกติ          
30  บ้านโป่งวัวแดง ปกติ          
31  บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร)บ ปกติ          
32  บ้านบุใหญ่ ปกติ          
33  บ้านหนองคุ้มวิทยา ปกติ          
34  บ้านหนองตอ ปกติ          
35  บ้านซับน้ำเย็น[ ปกติ          
36  บ้านซับชุมพล ปกติ          
37  บ้านหนองโอง ปกติ          
38  จตุรคามสามัคคี ปกติ          
39  บ้านโนนรัง ปกติ          
40  บ้านหนองตะไก้ ปกติ      
41  บ้านหนองบอน ปกติ          
42  สันติวิทยา ปกติ          
43  บ้านวังกะทะ ปกติ          
44  บ้านบุ่งเตย ปกติ          
45  วัดบันไดม้า ปกติ          
46  บ้านวังสีสด ปกติ   30040135  30040135     
47  กิริวัฒนศักดิ์ ปกติ          
48  สันติพัฒนา ปกติ          
49  บ้านคลองเสือ ปกติ          
50  ประชารัฐวิทยา ปกติ          
51  บ้านหนองเลา ปกติ          
52  นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 ปกติ          
53  ถนนมิตรภาพ ปกติ          
54  บ้านหนองกก ปกติ          
55  เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 ปกติ          
56  เสมาวิทยา ปกติ     30040042     
57  บ้านหนองไม้ตาย ปกติ          
58  บ้านวังกระสวย ปกติ          
59  บ้านห้วยลุง ปกติ          
60  คลองแจ้งวิทยา ปกติ          
61  บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ ปกติ          
62  บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) ปกติ   บ้านทะเล (เสมาประชาสรรค์)  30040046 
63  บ้านส้มกบงาม ปกติ          
64  บ้านโป่งตาลอง ปกติ          
65  บ้านบ่อทอง ปกติ   บ้านบ่อทง  30040187 
66  บ้านโศกน้อย ปกติ          
67  บ้านคลองมะค่าหิน ปกติ          
68  บ้านป่าไผ่ ปกติ          
69  บ้านโนนประดู่ ปกติ   บ้านโนนประดู่  30040094     
70  บ้านวังราง ปกติ          
71  บ้านหนองจอก ปกติ          
72  สระน้ำใสวิทยา ปกติ          
73  บ้านคลองเดื่อ ปกติ
74  วัดขนงพระเหนือ ปกติ          
75  นิคมชลประทานสงเคราะห์ ปกติ          
76  บ้านหนองสลักได ปกติ          
77  บ้านห้วยตะแคงใต้ ปกติ          
78  บ้านลำทองหลาง ปกติ          
79  ผ่านศึกสงเคราะห์ ปกติ          
80  บ้านโคกหินเหล็กไฟ[ ปกติ          
81  บ้านห้วยไผ่ ปกติ          
82  บ้านโสกแจ้ง ปกติ          
83  บ้านกุดน้อย ปกติ     30040060     
84  บ้านซับศรีจันทร์ ปกติ          
85  รามวิทยาประชานุสรณ์ ปกติ   30040074  30040074     
86  นาหว้าไตรประชาคม ปกติ          
87  บ้านคลองตะแบก ปกติ          
88  บ้านหนองบัว ปกติ          
89  บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) ปกติ          
90  บ้านซับใต้ ปกติ          
91  บ้านป่ากล้วย ปกติ          
92  บ้านกุดโง้ง ปกติ