รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.นครราชสีมา เขต 7

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดบ้านหนองเดิ่น ปกติ     30070006     
ดอนใหญ่พัฒนา          
บ้านฝาผนัง ปกติ          
บ้านหนองคอกควาย(คุรุประชานุสรณ์) เรียนร่วม รวมมิตรพัฒนา  บ้านหนองคอกควา  30070030     
คมเพชรวิทยาคาร ปกติ          
บ้านดอนหวาย          
บ้านหนองโสน          
สองห้องแวงน้อยวิทยา          
บ้านลุงประดู่          
10  บ้านหนองตะคลอง ปกติ          
11  หนองปรือแก้ว          
12  บ้านโคกหินช้าง          
13  หนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ)          
14  บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์          
15  โนนขุยสามัคคี ปกติ   โนนขุยสามัคคี  30070171     
16  บ้านโกรกสำโรง          
17  บ้านหนองบง ปกติ   30070179  30070179     
18  วัดบ้านตะเภาหนุน ปกติ          
19  วัดบ้านทุ่งรี ปกติ          
20  บ้านฝาง          
21  บ้านโสกดู่          
22  บ้านดอนลำดวน ปกติ          
23  บ้านโนนสมบูรณ์          
24  บ้านหนองแวง ปกติ          
25  บ้านหนองม่วง          
26  บ้านละเลิงหิน          
27  บ้านสะแกงาม ปกติ          
28  นิคมสร้างตนเองพิมาย 6          
29  บ้านศาลา ปกติ          
30  คูเตยราษฎร์สามัคคี          
31  บ้านท่าแดง ปกติ          
32  บ้านหนองแวงสามัคคี          
33  บ้านโนนเพชรพิทยาคม          
34  บ้านประทาย ปกติ          
35  บ้านหนองบัวคำ ปกติ          
36  หนองม่วงหนองแวง ปกติ          
37  บ้านจาบ ปกติ          
38  บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ ปกติ          
39  บ้านสว่างนาดี ปกติ          
40  บ้านขามใต้ ปกติ          
41  หนองบัวลอย ปกติ          
42  ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี ปกติ          
43  หนองกุงวันชาติ ปกติ          
44  บ้านเมืองไผ่ ปกติ          
45  อัมพวันวิทยา ปกติ          
46  บ้านดอนสามัคคี ปกติ          
47  บ้านถนน ปกติ          
48  "บ้านขามขุนร่ม""ประชาสามัคคี""" ปกติ          
49  บ้านหนองพลวงน้อย ปกติ          
50  บ้านโนนปีบ ปกติ          
51  สัมพันธมิตรวิทยา ปกติ          
52  บ้านโนนภิบาลโคกกลาง ปกติ          
53  หนองกรดวิทยา ปกติ          
54  บ้านซาด ปกติ          
55  วัดบ้านหินตั้ง ปกติ          
56  แกสำโรงวิทยา ปกติ          
57  บ้านม่วงขามประชารักษ์ ปกติ          
58  บ้านหนองหญ้าขาว ปกติ          
59  นิคมสร้างตนเองพิมาย 1 ยุบโรงเรียนแล้ว       นิคมสร้างตนเองพิมาย 1  30070089 
60  วัดบ้านหนองกก ปกติ     30070015     
61  บ้านคึมหญ้านาง ปกติ          
62  บ้านป่าตะแบง ปกติ          
63  บ้านทุ่งมนวิทยาคาร ปกติ          
64  บ้านวังม่วง ปกติ          
65  ปราสาทหินนางรำ ปกติ          
66  วัดบ้านหนองสะแบง ปกติ          
67  วัดบ้านสี่เหลี่ยม ปกติ          
68  บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) ปกติ          
69  บ้านคล้า ปกติ          
70  บ้านโนนม่วง ปกติ          
71  บ้านทับควาย ปกติ          
72  บ้านชีวาน ปกติ          
73  บ้านกระเบื้อง ปกติ          
74  ประโดกสามัคคี ปกติ          
75  นิคมสร้างตนเองพิมาย 5 ปกติ          
76  บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก ปกติ          
77  วัดบ้านขี้เหล็ก ปกติ          
78  บ้านหนองแวง ปกติ          
79  วัดบ้านหนองขาม ปกติ          
80  วัดบ้านโคกเพ็ด ปกติ          
81  บ้านมาบป่าแดง ปกติ          
82  บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา ปกติ     30070226     
83  บ้านฉกาจช่องโค ปกติ   โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค  30070111     
84  บ้านหนองแสง ปกติ          
85  บ้านตลาดประดู่ ปกติ          
86  โนนเพ็ดวิทยา ปกติ          
87  บ้านหันเตย ปกติ          
88  บ้านใหม่พัฒนา ปกติ          
89  บ้านหนองโดนรกฟ้า ปกติ          
90  บ้านตะคร้อ ปกติ          
91  บ้านโนนตะแบก ปกติ          
92  บ้านดอนวัว ปกติ          
93  บ้านโนนตาเถร ปกติ          
94  บ้านนาดี ปกติ          
95  บ้านโนนตำหนัก ปกติ          
96  วัดบ้านหนองคู ปกติ          
97  วัดบ้านถนนโพธิ์ ปกติ          
98  บ้านหนองห่าง ปกติ          
99  บ้านโนนพุทรา ปกติ          
100  บ้านโคกเพชร ปกติ          
101  วัดบ้านนางิ้ว ปกติ          
102  วัดบ้านโคกสีโนนรัง ปกติ          
103  บ้านหนองไผ่พิทยาคม ปกติ          
104  ไตรราษฎร์สามัคคี ปกติ          
105  บ้านหนองยาง ปกติ          
106  หนองอ้อวิทยาคม ปกติ          
107  บ้านหนองดู่ ปกติ     30070223     
108  จตุคามพิทยาคม ปกติ          
109  บ้านโนนไม้งาม ปกติ