รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดห้วยพระ ปกติ          
บ้านปากน้ำปากพญา ปกติ          
บ้านบางเตย ปกติ          
วัดใหม่ทอน          
วัดพระเพรง ปกติ          
วัดบ้านตาล ปกติ          
วัดราษฏร์เจริญวราราม ปกติ          
วัดนารีประดิษฐ์ ปกติ          
วัดท่านคร ปกติ          
10  วัดหัวนอน ยุบโรงเรียนแล้ว บ้านคันธง      บ้านคันธง  80010050 
11  วัดสวนพล ปกติ  
12  วัดราษฎร์เจริญ ปกติ          
13  บ้านทวดเหนือ ปกติ          
14  บ้านห้วยระย้า ปกติ          
15  บ้านหนองหนอน ปกติ          
16  บ้านบางไทร ปกติ          
17  บ้านบางนกวัก ปกติ          
18  วัดจันทร์ ปกติ          
19  วัดไทรงาม ปกติ     80010085     
20  วัดเจดีย์ ปกติ     80010096     
21  วัดสระแก้ว ปกติ 80010044  80010044 
22  บ้านปลายคลอง ปกติ          
23  วัดมะม่วงทอง ปกติ          
24  วัดท่าม่วง ปกติ          
25  บ้านคดศอก ปกติ          
26  ราชประชานุเคราะห์ 4 ปกติ   80010056  80010056 
27  วัดโคกกะถิน ปกติ          
28  วัดคันนาราม ปกติ          
29  วัดวนาราม ปกติ          
30  วัดโพธิ์ทอง ปกติ          
31  วัดสมอ ปกติ          
32  วัดหญ้า ปกติ          
33  วัดปะ เรียนร่วม ชุมชนลานสกา  ชุมชนลานสกา  80010090     
34  วัดโดน ปกติ          
35  วัดสอ ปกติ          
36  วัดจังหูน ปกติ          
37  วัดหนองแตน ปกติ          
38  วัดพระมงกุฎ ปกติ          
39  บ้านร่อน ปกติ          
40  วัดน้ำรอบ ปกติ          
41  บ้านอ่าวตะเคียน ปกติ          
42  วัดวิสุทธิยาราม ปกติ
43  วัดท่างาม ปกติ          
44  บ้านทุ่งสร้าน ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านทุ่งสร้าน  80010130 
45  วัดมะม่วงสองต้น ปกติ          
46  วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ยุบโรงเรียนแล้ว       มะม่วงสองต้น  80010073 
47  บ้านชะเอียน ปกติ          
48  วัดทุ่งเฟื้อ ปกติ          
49  ชุมชนลานสกา ปกติ          
50  ราษฎร์บำรุง ปกติ          
51  วัดนางพระยา ปกติ          
52  วัดป่าหวาย ปกติ          
53  วัดดอนยาง ปกติ          
54  ราชประชานุเคราะห์ 5 ปกติ          
55  วัดหนองบัว ปกติ          
56  บ้านย่านซื่อ ปกติ          
57  วัดเทพธิดาราม ปกติ          
58  วัดบางหว้า ปกติ          
59  วัดน้ำสรง ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านนาเคียน  80010032 
60  บ้านปากช่อง ปกติ  
61  วัดสว่างอารมณ์ ปกติ          
62  บ้านเกาะโพธิ์แจ้ง          
63  บ้านเนิน ปกติ          
64  วัดศาลาไพ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านนาเคียน  80010032 
65  วัดป่าไหม้ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านนาเคียน  80010032 
66  วัดโพธาราม เรียนร่วม อนุบาลนครศรีธรรมราช  อนุบาลนครศรีธรรมราช  80010005     
67  วัดมุจลินทราวาส ยุบโรงเรียนแล้ว       ราชประชานุเคราะห์5  80010049 
68  วัดตรีเอการาม ยุบโรงเรียนแล้ว       ราชประชานุเคราะห์5  80010049 
69  วัดมัชฌิมภูมิ ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดบางใหญ่  80010040 
70  ชุมชนบ้านบางจาก ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดมุจลินทราวาส  80010041 
71  วัดท่าสะท้อน ยุบโรงเรียนแล้ว       ราชประชานุเคราะห์5  80010049 
72  วัดวังไทร เรียนร่วม วัดโคกโพธิ์สถิตย์  วัดโคกโพธิ์สถิตย์  80010078     
73  บ้านหนองไม้แก่น ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดโคกกะถิน  80010118 
74  วัดป่ายาง ยุบโรงเรียนแล้ว          
75  บ้านปากน้ำปากพูน ยุบโรงเรียนแล้ว          
76  วัดพังสิงห์ ปกติ