รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านบางปรน ปกติ          
บ้านพอโกบ          
ชุมชนบ้านหน้าเขา          
บ้านบางรูป ปกติ          
วัดสวนพิกุล ปกติ          
องค์การสวนยาง 1 ปกติ          
วัดถ้ำใหญ่ ปกติ          
บ้านกรุงหยันใต้ ปกติ          
บ้านคลองจัง ปกติ          
10  บ้านไสเตาอ้อย ปกติ     80020174     
11  บ้านห้วยรื่น ปกติ          
12  บ้านควนตม ปกติ          
13  วัดเพ็ญมิตร ปกติ          
14  บ้านคลองสาย ปกติ          
15  บ้านเหนือคลอง ปกติ          
16  วัดภูเขาหลัก เรียนร่วม ชุมชนบ้านหน้าเขา  ชุมชนบ้านหน้าเขา  80020143     
17  บ้านโคกวัด ปกติ          
18  บ้านคลองโอม ปกติ          
19  บ้านนาพรุ ปกติ          
20  บ้านนาใหญ่ ปกติ          
21  วัดหลักช้าง ปกติ          
22  ราชเวชพิศาล ปกติ          
23  วัดยางค้อม ปกติ          
24  บ้านสวน ปกติ      
25  บ้านนาโพธิ์ ปกติ   บ้านนาโพธิ์  80020119     
26  วัดศิลาราย ปกติ          
27  วัดใหม่ ปกติ          
28  บ้านกันละ ปกติ          
29  ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) ปกติ          
30  บ้านไทรงาม ปกติ          
31  วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 ปกติ          
32  บ้านคุ้งวังวัว ปกติ          
33  บ้านนาบอน ปกติ     80020122     
34  บ้านพูน ปกติ
35  ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว ปกติ          
36  วัดสุวรรณคีรี ปกติ  
37  วัดสุวรรณคีรี ปกติ          
38  วัดในไร่ ยุบโรงเรียนแล้ว          
39  องค์การสวนยาง 3 ปกติ          
40  วัดควน ปกติ          
41  บ้านพรุวง ปกติ          
42  บ้านควนอวดพัน ปกติ          
43  วัดทุ่งส้าน ปกติ          
44  บ้านห้วยกลาง ปกติ          
45  บ้านจำปา ปกติ          
46  บ้านวังยาว ปกติ          
47  ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม ปกติ  
48  บ้านสวนอาย ปกติ          
49  บ้านโคกยาง ปกติ          
50  บ้านควน ปกติ          
51  บ้านนาเหนือ ปกติ          
52  บ้านนาเกิดผล ปกติ          
53  บ้านเขาวง ปกติ          
54  พรรณราชลเขต ปกติ          
55  วัดควนยูง ปกติ          
56  บ้านควนสวรรค์ เรียนร่วม วัดควนยูง  วัดควนยูง  80020017     
57  วัดวังขรี ปกติ          
58  วัดมะปรางงาม ปกติ
59  บ้านเศลาใต้ เรียนร่วม วัดมะปรางงาม  บ้านเศลาใต้  80020027 
60  บ้านป่าพาด ปกติ  
61  วัดเพ็ญญาติ ปกติ          
62  บ้านคลองปีก ปกติ          
63  บ้านหนองเตย เรียนร่วม วัดหลักช้าง  บ้านหนองเตย  80020214     
64  บ้านนาปราน ปกติ
65  วัดปากท่าซอง ปกติ วัดปากท่าซอง  วัดปากท่าซอง  80020196     
66  วัดนาเขลียง เรียนร่วม โรงเรียนบ้านโคกมะขาม  โรงเรียนวัดควนยูง 
67  วัดวิสุทธิวงศ์ ปกติ          
68  คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ ปกติ          
69  บ้านหนองปลิง ปกติ          
70  วัดนางเอื้อย ปกติ          
71  บ้านถ้ำตลอด ปกติ          
72  บ้านคลองกุย ปกติ          
73  บ้านจันดี ปกติ          
74  บ้านหน้าเหมน เรียนร่วม วัดมะนาวหวาน  วัดมะนาวหวาน  80020203     
75  ราษฎร์ประชาอุทิศ ปกติ          
76  บ้านปลายคลองเพรง ปกติ          
77  วัดคงคาเลียบ เรียนร่วม บ้านควนประชาสรรค์  บ้านควนประขาสรรค์  80020133 
78  วัดควนยูง ปกติ  
79  วัดมะเฟือง ปกติ          
80  บ้านควนประ ปกติ          
81  บ้านวังเต่า ปกติ
82  วัดควนสะตอ เรียนร่วม วัดสามัคคีนุกูล  วัดสามัคคีนุกูล  80020036     
83  บ้านหนองยาง ปกติ          
84  วัดเกาะสระ ปกติ          
85  บ้านวังธน ปกติ          
86  วัดโคกเมรุ ปกติ          
87  วัดทุ่งนาใหม่ ปกติ          
88  บ้านปากระแนะ เรียนร่วม วัดทุ่งนาใหม่         
89  บ้านก่องาม ปกติ          
90  บ้านเกาะปราง ปกติ          
91  วัดนิคมคีรี ปกติ          
92  บ้านคลองตูก ปกติ          
93  บ้านวังวัว ปกติ          
94  วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ปกติ          
95  บ้านหนองคล้า ปกติ   80020164       
96  บ้านไสยูงปัก ปกติ          
97  บ้านคลองขัน เรียนร่วม ฉวาง  ฉวาง  80020009