รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านพุเตย ปกติ          
บ้านทุ่งก้างย่าง          
บ้านทุ่งเรือโกลน          
บ้านช่องแคบ ปกติ          
บ้านพุม่วง0พุพง ปกติ   บ้านพุม่วง-พุพง  7103000     
บ้านหนองขอน ปกติ          
บ้านเขาพัง ปกติ          
บ้านท่าตาเสือ ปกติ          
บ้านนามกุย ปกติ
10  บ้านแก่งประลอม ปกติ          
11  บ้านท่ามะเดื่อ          
12  บ้านถ้ำดาวดึงส์ ปกติ          
13  วัดปากกิเลน ปกติ          
14  บ้านห้วยเขย่ง ปกติ          
15  บ้านลุ่มผึ้ง ปกติ          
16  บ้านหนองปรือ ปกติ          
17  บ้านยางโทน ปกติ          
18  บ้านหินดาด ปกติ          
19  บ้านดงโคร่ง ปกติ          
20  วัดใหม่ดงสัก ปกติ          
21  สามัคคีธรรมานุสรณ์ ปกติ          
22  บ้านวังกระแจะ ปกติ          
23  หลุงกัง ปกติ   หลุงกัง  71030019  71030019 
24  บ้านพุปลู เรียนร่วม บ้านวังสิงห์  บ้านวังสิงห์