รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.นราธิวาส เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดกําแพง          
บ้านปูลากาป๊ะ          
บ้านจะแลเกาะ          
บ้านทุ่งคา          
บ้านนาโอน          
บ้านบลูกา          
บ้านสะแนะ          
บ้านสาวอ ปกติ          
บ้านบือเล็งใต้          
10  บ้านบือแนนากอ          
11  บ้านจอเบาะ          
12  บ้านรือเสาะ          
13  บ้านจืองา          
14  บ้านลูโบ๊ะบาตู ปกติ          
15  บ้านกูแว          
16  บ้านธรรมเจริญ          
17  บ้านศาลาลูกไก่          
18  บ้านดือแย ปกติ          
19  บ้านปูตะ ปกติ          
20  สามัคคีวิทยา ปกติ          
21  บ้านโคกตีเต เรียนร่วม บ้านโคกตีเต         
22  บ้านยาแลเบาะ ปกติ          
23  บ้านโคกเคียน เรียนร่วม เมืองนราธิวาส  บ้านโคกเคียน  96010017     
24  บ้านตะโละแน็ง ปกติ          
25  บ้านตอหลัง ปกติ          
26  บ้านเปล ปกติ          
27  บ้านโต๊ะนอ ปกติ          
28  บ้านทรายขาว ปกติ