รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.นราธิวาส เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
เพลินพิศ ปกติ          
บ้านสายะ          
วัดโบราณสถิตย์ เรียนร่วม หอการค้าอเมริกันอุทิศ  วัดโบราณสถิตย์  96020116 
บ้านบอเกาะ ปกติ  
บ้านภูเขาทอง          
วัดประดิษฐ์บุปผา          
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง ปกติ   บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง  96020093     
บ้านตอแล ปกติ          
บ้านโคกงู ปกติ   อยู่  96020015     
10  ราชภักดี ปกติ          
11  บ้านบาโงกือเต ปกติ          
12  บ้านบือราแง ปกติ          
13  วัดโคกมะเฟือง ปกติ          
14  บ้านตอออ ปกติ          
15  เทพประทานไทยยืนยง ปกติ          
16  บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ ปกติ          
17  วัดทรายขาว ปกติ          
18  บ้านบาโงฮูมอ ปกติ          
19  บ้านดอเหะ ปกติ          
20  บ้านตอหลัง ปกติ          
21  วัดเกาะสวาด ปกติ          
22  บ้านแขยง ปกติ          
23  บ้านจุฬาภรณ์ 12 ปกติ