รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.นราธิวาส เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ปกติ          
บ้านเขาพระ ปกติ          
บ้านไอปาเซ ปกติ          
บ้านยะออ ปกติ          
ราชประสงค์ ปกติ          
บ้านกูจิงลือปะ ปกติ          
วัดร่อน ปกติ          
บ้านลูโบ๊ะเยาะ ปกติ          
ประชาบํารุง ปกติ   96010121  96010121  96010121  96010121 
10  บ้านบละแต ปกติ          
11  บ้านบาโงสะโต ปกติ          
12  บ้านลูโบ๊ะดีแย ปกติ   บ้านลูโบะดีแย  96010114     
13  บ้านบาโง ปกติ          
14  บ้านปาเซ ปกติ