รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านหนองกุ่ม ปกติ          
บ้านหนองหมู ปกติ          
บ้านหนองสาหร่าย          
บ้านห้วยหวาย ปกติ          
บ้านหนองตาก้าย ปกติ   71020143       
บ้านหนองเข้ ปกติ          
บ้านหนองไก่ต่อ ปกติ          
บ้านสระเตยพัฒนา ปกติ  
บ้านหนองใหญ่ ปกติ          
10  บ้านหนองม่วง ปกติ  
11  บ้านพรหมณี ปกติ          
12  บ้านบะลังกา ปกติ          
13  บ้านน้ำลาด ปกติ          
14  บ้านพุรวก เรียนร่วม บ้านหลังเขา      บ้านหลังเขา  71020014 
15  บ้านช่องกลิ้งช่องกรด ปกติ          
16  บ้านหนองไผ่ล้อม ปกติ          
17  บ้านหนองงูเห่า ปกติ          
18  บ้านหนองหวาย ปกติ          
19  บ้านน้ำคลุ้ง ปกติ  
20  บ้านหนองผือ ปกติ          
21  หมู่บ้านป่าไม้ ปกติ          
22  ประชาพัฒนา ปกติ          
23  บ้านชุมนุมพระ ปกติ          
24  เสรี0สมใจ ปกติ          
25  บ้านรางขาม ปกติ          
26  บ้านหนองไก่เหลือง ปกติ          
27  บ้านเขามุสิ ปกติ          
28  บ้านทุ่งโป่ง ปกติ          
29  วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) ปกติ          
30  บ้านบึงหัวแหวน ปกติ          
31  บ้านทุ่งกระบ่ำ ปกติ          
32  บ้านพยอมงาม ปกติ          
33  บ้านเขาแดง ปกติ          
34  บ้านรางพยอม ปกติ  
35  บ้านเขานางสางหัว ปกติ          
36  บ้านท่าว้า ปกติ          
37  บ้านหนองหวาย ปกติ          
38  บ้านหนองใหญ่ ปกติ          
39  บ้านลําอีซู สาขาบ้านหนองสําโรง ปกติ          
40  บ้านไร่เจริญ ปกติ          
41  บ้านหนองกะหนาก ปกติ          
42  บ้านหนองแกใน ปกติ