รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.น่าน เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านแคว้ง          
รัฐราษฎร์นุเคราะห์          
บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 ปกติ          
ไทยรัฐวิทยา 45          
บ้านดอนไชย เรียนร่วม ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)  ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)  55010115     
บ้านปางช้าง          
บ้านห้วยไฮ          
บ้านหัวเวียงเหนือ          
ริมฝั่งน่านวิทยา ปกติ          
10  ทุ่งศรีทอง ปกติ          
11  บ้านวังหมอ          
12  บ้านซาวหลวง ปกติ          
13  ศรีนาชื่น          
14  บ้านห้วยส้ม          
15  บ้านพรหม เรียนร่วม ชุมชนบ้านนาคา  ชุมชนบ้านนาคา       
16  บ้านชมพู          
17  บ้านห้วยน้ำอุ่น          
18  บ้านผาขวาง          
19  บ้านผาตูบ          
20  บ้านฮากฮาน          
21  บ้านปิงหลวง ปกติ          
22  บ้านต้าม ปกติ          
23  บ้านศรีบุญเรือง ปกติ          
24  บ้านดู่ใต้ ปกติ          
25  บ้านนาบอน เรียนร่วม ชุมชนบ้านบ่อแก้ว  ชุมชนบ้านบ่อแก้ว  55010182     
26  บ้านไหล่น่าน ปกติ          
27  บ้านปงสนุก เรียนร่วม บ้านวัวแดง  บ้านปงสนุก  55010174     
28  วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ เรียนร่วม บ้านไหล่น่าน  วัดท่าข้าม  55010162     
29  บ้านสบยาง ปกติ          
30  บ้านน้ำอูน ปกติ          
31  บ้านป่าแดด ปกติ          
32  บ้านนาก้า ปกติ          
33  บ้านฟ้า ปกติ          
34  บ้านฝั่งหมิ่น ปกติ          
35  บ้านสถาน ปกติ          
36  ดอนสะไมย์วิทยา เรียนร่วม บ้านนวราษฎร์  ดอนสะไมย์วิทยา  55010016  บ้านนวราษฎร์  55010014 
37  บ้านโป่งคำ ปกติ          
38  บ้านป่าอ้อย เรียนร่วม ป่าแลวหลวงวิทยา  บ้านป่าอ้อย  55010196     
39  บ้านค้างอ้อย ปกติ          
40  บ้านห้วยนาย ปกติ          
41  บ้านท่าล้อ เรียนร่วม บ้านม่วงตึ๊ด  บ้านม่วงตึ๊ด  55010224     
42  บ้านน้ำเลา ปกติ          
43  บ้านป่าซาง ปกติ     55010190    55010190 
44  บ้านน้ำหิน ปกติ          
45  ราษฎร์รัฐพัฒนา ปกติ          
46  บ้านนาเคียน ปกติ          
47  บ้านหาดเค็ด ปกติ          
48  ชุมชนบ้านนาหลวง ปกติ          
49  บ้านธงหลวง ปกติ          
50  บ้านนาไลย เรียนร่วม บ้านอ่ายนาผา  บ้านนาไลย  55010173     
51  บ้านอ่ายนาผา เรียนร่วม บ้านนาไลย  บ้านอ่ายนาผา  55010172     
52  บ้านพะเยา เรียนร่วม บ้านนาไลย , บ้านอ่ายนาผา  บ้านอ่ายนาผา  55010173     
53  บ้านนาเหลืองไชยราม ปกติ          
54  บ้านเมืองจัง ปกติ          
55  บ้านบุ้ง ปกติ          
56  บ้านนาหล่าย ปกติ          
57  บ้านสะเลียม ปกติ          
58  บ้านห้วยหลอด ปกติ          
59  บ้านป่าหุ่ง ปกติ          
60  บ้านป่าสัก เรียนร่วม บ้านครกคำ  บ้านครกคำ  55010125     
61  บ้านครกคำ ปกติ          
62  บ้านนากอก เรียนร่วม ตาลชุมศึกษาลัย  บ้านนากอก  55010126     
63  ตาลชุมศึกษาลัย เรียนร่วม บ้านนากอก  ตาลชุมศึกษาลัย  55010128     
64  บ้านป่าคา เรียนร่วม บ้านนวราษฏร์  55010034  55010014     
65  บ้านสาคร ปกติ          
66  บ้านหลับมืนพรวน ปกติ          
67  บ้านเรือง ปกติ          
68  บ้านน้ำเคิม ปกติ          
69  บ้านสาลีก ปกติ          
70  บ้านน้ำลี ปกติ     55010187    55010187 
71  บ้านผาเวียง เรียนร่วม บ้านสาลีก  บ้านสาลีก  55010158     
72  บ้านปางสา ปกติ          
73  บ้านส้าน ปกติ          
74  บ้านถืมตอง ปกติ          
75  บ้านเชตวัน ปกติ          
76  บ้านท่าลี่ เรียนร่วม บ้านขึ่งงามมงคล  บ้านท่าลี่  55010120     
77  บ้านผาสิงห์ ปกติ          
78  บ้านสะละภูเวียง เรียนร่วม บ้านผาสิงห์    55010027     
79  บ้านฝายแก้ว เรียนร่วม บ้านทุ่งน้อย  บ้านทุ่งน้อย  55010216     
80  บ้านนายาง ปกติ          
81  บ้านท่าเลอ ปกติ          
82  บ้านน้ำแก่นเหนือ ปกติ          
83  บ้านน้ำแก่นกลาง เรียนร่วม บ้านน้ำเกี๋ยน  บ้านน้ำเกี๋ยน  55010211     
84  บ้านน้ำเกี๋ยน ปกติ          
85  บ้านน้ำปูน ปกติ          
86  บ้านนาผา ปกติ          
87  บ้านไชยสถาน ปกติ          
88  บ้านจะเข้ภูหอม ปกติ          
89  บ้านไพรอุดม เรียนร่วม บ้านจะเข้ภูหอม  บ้านไพรอุดม  55010150     
90  บ้านม่วงเจริญราษฎร์ ปกติ          
91  บ้านเชียงยืน ปกติ          
92  บ้านม่วงใหม่ ปกติ บ้านม่วงใหม่         
93  บ้านน้ำลัดสบแก่น เรียนร่วม โรงเรียนบ้านม่วงใหม่  บ้านน้ำลัดสบแก่น  55010209     
94  บ้านดอนเฟือง ปกติ          
95  บ้านนาซาว เรียนร่วม บ้านนวราษฏร์  55010015  55010014     
96  บ้านนวราษฎร์ ปกติ          
97  บ้านศรีเกิด เรียนร่วม บ้านไชยสถาน    55010006     
98  บ้านก้อ ปกติ          
99  บ้านส้านนาหนองใหม่ ปกติ          
100  บ้านน้ำพุ เรียนร่วม บ้านเปา  บ้านน้ำพุ  55010090     
101  บ้านสาลี่ ปกติ          
102  บ้านหัวเมือง ปกติ          
103  บ้านกาใส ปกติ          
104  ริมฝั่งว้าวิทยา ปกติ          
105  ไตรธารวิทยา ปกติ          
106  บ้านห้วยบง ปกติ          
107  บ้านวังตาว ปกติ          
108  บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ปกติ          
109  บ้านม่วงตึ๊ด ปกติ          
110  บ้านทัพม่าน ปกติ          
111  บ้านพี้ใต้ ปกติ          
112  บ้านห้วยจอย เรียนร่วม บ้านสันทะ  บ้านห้วยจอย  55010111     
113  บ้านพี้เหนือ เรียนร่วม บ้านพี้ใต้  บ้านพี้เหนือ       
114  บ้านนาวี   คืนงบประมาณตั้งแต่แรก       
115  บ้านนาเหลืองม่วงขวา   คืนงบประมาณตั้งแต่แรก       
116  บ้านศรีนาป่าน   คืนงบประมาณตั้งแต่แรก       
117  บ้านหัวนา   คืนงบประมาณตั้งแต่แรก       
118  บ้านวัวแดง   คืนงบประมาณตั้งแต่แรก       
119  อนุบาลแม่จริม   คืนงบประมาณตั้งแต่แรก       
120  บ้านบุปผาราม   คืนงบประมาณตั้งแต่แรก       
121  บ้านบ่อสวก   คืนงบประมาณตั้งแต่แรก       
122  บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51   คืนงบประมาณตั้งแต่แรก       
123  วัดพระธาตุแช่แห้ง   คืนงบประมาณตั้งแต่แรก       
124  บ้านม่วงเนิ้ง   คืนงบประมาณตั้งแต่แรก       
125  บ้านน้ำหก   คืนงบประมาณตั้งแต่แรก       
126  บ้านป่าสัก   คืนงบประมาณตั้งแต่แรก       
127  บ้านนาสา   คืนงบประมาณตั้งแต่แรก       
128  บ้านนาเหลืองใน   คืนงบประมาณตั้งแต่แรก       
129  บ้านห้วยคำ   คืนงบประมาณตั้งแต่แรก       
130  บ้านสันติภาพ ปกติ          
131  บ้านทรายทอง เรียนร่วม บ้านน้ำงาว  บ้านทรายทอง  55010023     
132  ชุมชนบ้านน้ำปั้ว ปกติ          
133  บ้านสะเนียน เรียนร่วม บ้านถืบตอง  บ้านสะเนียน  55010039     
134  บ้านห้วยปุก ปกติ          
135  บ้านห้วยเฮือ ปกติ          
136  บ้านวังม่วง เรียนร่วม ชุมชนบ้านน้ำปั้ว  ชุมชนบ้านน้ำปั้ว  55010134     
137  บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี ปกติ          
138  บ้านห้วยมอญ ปกติ          
139  บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน ปกติ          
140  บ้านไชยสถาน เรียนร่วม ไทยรัฐวิทยา 45  บ้านไชยสถาน  55010117     
141  บ้านหัวนา ปกติ          
142  ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ เรียนร่วม ไตรธารวิทยา  ไตรธารวิทยา       
143  บ้านเชียงของ ปกติ          
144  บ้านศาลา ปกติ          
145  บ้านน้ำลัด ปกติ          
146  บ้านห้วยเลา ปกติ          
147  บ้านน้ำพาง ปกติ          
148  บ้านพืชเจริญ เรียนร่วม บ้านหนองห้ามิตรภาพที่125  บ้านพืชเจริญ  55010089     
149  บ้านหนองบัว ปกติ          
150  บ้านคำเรือง ปกติ          
151  บ้านปิงใน ปกติ          
152  บ้านน้ำแพะ ปกติ          
153  บ้านนาคา ปกติ          
154  บ้านน้ำปาย ปกติ          
155  บ้านป่าสัก ปกติ          
156  มิตรมวลชน 3 ยุบโรงเรียนแล้ว บ้านน้ำพาง      บ้านน้ำพาง  55010052 
157  บ้านกิ่วน้ำ ปกติ          
158  บ้านดอนหล่ายทุ่ง ปกติ          
159  หาดทรายทองวิทยาคาร ปกติ