รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.น่าน เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านแดนพนา ปกติ          
บ้านห้วยท่าง ปกติ          
บ้านถ่อน ปกติ          
บ้านปง ปกติ          
ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ปกติ          
บ้านน้ำลักใต้ ปกติ          
บ้านคัวะ ปกติ          
พัฒนานิคมวิทยา ปกติ          
บ้านน้ำสอด ปกติ          
10  บ้านชี ปกติ          
11  บ้านหนองผุก ปกติ          
12  บ้านส้อเด่นพัฒนา ปกติ          
13  บ้านขุนน้ำน่าน ปกติ          
14  บ้านดอนสบเปือ ปกติ          
15  บ้านปางปุก ปกติ          
16  บ้านปางหก ปกติ          
17  บ้านพร้าว ปกติ          
18  บ้านน้ำฮาว ปกติ          
19  บ้านสบปืน เรียนร่วม บ้านสบปืน  55020171  55020171     
20  บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ปกติ          
21  บ้านน้ำพิ ปกติ          
22  ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ปกติ          
23  ไตรมิตรวิทยา ปกติ          
24  บ้านม่วง เรียนร่วม ชุมชนบ้านดอนตัน  ชุมชนบ้านดอนตัน  55020077     
25  บ้านน้ำคา ปกติ          
26  จอมแจ้งวิทยาคาร ปกติ          
27  บ้านผาน้ำย้อย ปกติ          
28  บ้านพาน ปกติ          
29  บ้านสบขุ่น ปกติ          
30  ไตรคามวิทยา ปกติ          
31  บ้านดอนแก้ว ปกติ          
32  ไลออนส์บ้านหนองปลา ปกติ          
33  ธาราบรรพต ปกติ          
34  บ้านสบหนอง ปกติ          
35  บ้านป่าหัด ปกติ          
36  บ้านเสี้ยว เรียนร่วม ศรีสระวงค์  บ้านเสี้ยว  55020007     
37  บ้านดอนมูล (แงง) เรียนร่วม บ้านนาก้อ  บ้านดอนมูล  55020003     
38  บ้านผาสิงห์ ปกติ          
39  บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง ปกติ          
40  บ้านน้ำอ้อ ปกติ          
41  บ้านใหม่ ปกติ          
42  จตุราษฎร์ศึกษา ปกติ   จตุราษฎร์ศึกษา  55020039     
43  บ้านผาเวียง ปกติ          
44  ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน ปกติ 55020178  55020178 
45  บ้านสกาดใต้ ปกติ          
46  บ้านปอน ปกติ          
47  บ้านปางกอม ปกติ          
48  บ้านนาหนุน 10ปิตุราษฎร์ ปกติ          
49  บ้านห้วยทรายขาว ปกติ          
50  บ้านนาคอกสาขานาบง ปกติ          
51  บ้านยอดดอยวัฒนา ปกติ          
52  ยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว เรียนร่วม บ้านยอดดอยวัฒนา  ไม่ได้อุปกรณ์       
53  บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) ปกติ     55020028     
54  บ้านเหล่าอ้อ เรียนร่วม พระพุทธบาทวิทยา  บ้านเหล่าอ้อ  55020126     
55  บ้านขอน เรียนร่วม บ้านป่าลาน  บ้านขอน  55020015     
56  บ้านแพะกลาง ปกติ          
57  บ้านหนอง ปกติ          
58  บ้านตึ๊ด เรียนร่วม พระพุทธบาทวิทยา  [บ้านตึ๊ด  55020124     
59  บ้านดอนแท่น เรียนร่วม พระพุทธบาทวิทยา  บ้านดอนแท่น  55020108     
60  หม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์ ปกติ          
61  ศรีสระวงศ์ ปกติ          
62  บ้านพนาสวรรค์ ปกติ          
63  บ้านนาฝ่า ปกติ          
64  บ้านวังว้า ปกติ          
65  บ้านปางยาง ปกติ          
66  ชุมชนบ้านเจดีย์ ปกติ          
67  บ้านสะเกิน ปกติ          
68  บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) ปกติ          
69  บ้านน้ำปัวพัฒนา ปกติ          
70  บ้านน้ำโมง ปกติ          
71  บ้านสันเจริญ ปกติ          
72  บ้านน้ำพุร้อน ปกติ          
73  บ้านผาหลัก ปกติ     55020153     
74  บ้านผักเฮือก ปกติ          
75  บ้านนาขวาง เรียนร่วม บ้านผักเฮือก  บ้านผักเฮือก  55020132     
76  บ้านน้ำลาด ปกติ          
77  บ้านนาก้อ เรียนร่วม บ้านดอนมูล(แงง)  บ้านนาก้อ  55020004     
78  บ้านป่าลาน ปกติ          
79  บ้านกอก ปกติ      
80  บ้านนากอก ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านผักเฮือก  55020132 
81  บ้านนาคอก ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านผักเฮือก  55020132 
82  บ้านน้ำแป่ง ปกติ          
83  บ้านหนาด ปกติ     55020009     
84  บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) ปกติ          
85  บ้านทุ่งเฮ้า ปกติ   55020041  55020041     
86  บ้านเกวต ปกติ          
87  บ้านเวียงสอง ปกติ          
88  บ้านห้วยสะแตง ปกติ          
89  บ้านนาฝาง เรียนร่วม จตุราษฎร์ศึกษา  บ้านนาฝาง       
90  บ้านพร้าวกลาง ปกติ          
91  บ้านเสี้ยว ปกติ          
92  บ้านนาหนุน 2 ปกติ     55020061     
93  ไตรราษฎร์วิทยา ปกติ          
94  บ้านก๋ง ปกติ          
95  บ้านยู้ ปกติ          
96  บ้านหนองบัว ปกติ     55020059     
97  บ้านบวกหญ้า ปกติ          
98  บ้านห่างทางหลวง ปกติ          
99  บ้านกอกจูน ปกติ          
100  บ้านสบสาย ปกติ          
101  บ้านยอด ยุบโรงเรียนแล้ว          
102  บ้านปางส้าน เรียนร่วม บ้านผาหลัก  บ้านปางส้าน  55020153