รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.บึงกาฬ

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านโคกสะอาด          
บ้านท่าคำรวม          
บ้านพรสวรรค์          
บ้านท่าอินทร์แปลง          
บ้านโนน ปกติ          
บ้านหนองจิก          
บ้านหนองเดิ่นท่า ปกติ          
บ้านสรรเสริญ          
บ้านไคสี ปกติ          
10  บ้านแสนสำราญ          
11  บ้านห้วยคอม เรียนร่วม บ้านห้วยเรือและโรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง  บ้านห้วยคอม  43030084     
12  บ้านนาเจริญวิทยา ปกติ          
13  บ้านซำบอน ปกติ          
14  บ้านคลองทิพย์ ปกติ          
15  บ้านไร่โนนสำราญ ปกติ          
16  บ้านตาลเดี่ยว ปกติ          
17  บ้านดอนแพง ปกติ          
18  บ้านสร้างคำ ปกติ          
19  บ้านหนองบัว ปกติ          
20  บ้านศรีสว่างพัฒนา ปกติ          
21  บ้านดอนแก้ว ปกติ          
22  บ้านนาป่าน ปกติ          
23  บ้านหนองแวง ปกติ          
24  บ้านโคกบริการสันกำแพง ปกติ          
25  บ้านหนองเข็ง ปกติ          
26  บ้านคำไชยวาล เรียนร่วม บ้านนาแสง  บ้านนาแสง  43030149     
27  บ้านโสกบง ปกติ          
28  บ้านโคกหนองลาด ปกติ          
29  บ้านชุมภูพรโสกก่าม ปกติ  
30  บ้านห้วยดอกไม้ ปกติ          
31  บ้านศรีนาวา ปกติ          
32  แก่งอาฮง ปกติ  
33  บ้านป่าไร่โนนม่วง ปกติ          
34  บ้านโนนยาง ปกติ          
35  บ้านท่ากกแดง เรียนร่วม ชุมชนบ้านหนองหิ้ง         
36  บ้านนาจาน ปกติ          
37  บ้านท่าโพธิ์ ปกติ     43030030    43030030 
38  บ้านใหม่สามัคคี ปกติ          
39  บ้านหาดแฮ่ ปกติ          
40  บ้านท่าไคร้ ปกติ          
41  บ้านปรารถนาดี ปกติ   บ้านปรารถนาดี  43030056     
42  บ้านหนองนาแซง ปกติ      
43  บ้านสุขสำราญ ปกติ          
44  บ้านห้วยเรือ เรียนร่วม รร.บ้านห้วยคอมและรร.บ้านทรัพย์วังทอง  โรงเรียนบ้านห้วยเรือ  43030082     
45  บ้านหนองจิก ปกติ          
46  บ้านโนนสา ปกติ          
47  บ้านดงเสียด ปกติ          
48  บ้านห้วยสามยอดเทวกุล ปกติ          
49  บ้านโนนประเสริฐ ปกติ          
50  บ้านคำแวง ปกติ          
51  บ้านดงโทน ปกติ          
52  บ้านเหล่าหมากผาง เรียนร่วม โนนสาสวรรค์  โนนสาสวรรค์  43030129     
53  บ้านหนองบัวน้อย ปกติ          
54  บ้านดงสว่าง ปกติ          
55  ประวิตร (หนองบ่อ) ปกติ          
56  หนองสิมโนนสวรรค์ ปกติ          
57  บ้านคำสมบูรณ์ ปกติ          
58  บ้านต้าย ปกติ          
59  บ้านท่าดอกคำ ปกติ          
60  หนองแสงประชาสรรค์ ปกติ          
61  บ้านโคกกลาง สาขาสามแยกศรีชมภู ยุบโรงเรียนแล้ว บ้านโคกกลาง  บ้านโคกกลาง  43020089  บ้านโคคกลาง  43020089 
62  บ้านหนองบัวแดง เรียนร่วม วังไกกังวล         
63  บ้านดาลบังบด ปกติ          
64  บ้านโนนจำปา ปกติ          
65  บ้านโนนเหมือดแอ่ ปกติ          
66  "บ้านคำหมื่น""ต.ช.ด.อนุสรณ์""" ปกติ          
67  บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม ปกติ          
68  บ้านทรัพย์วังทอง เรียนร่วม บ้านห้วยเรือ,บ้านห้วยคอม  บ้านทรัพย์วังทอง  43030083 
69  บ้านโนนวังเยี่ยม ปกติ          
70  สันติสุขเจริญราษฎร์ ปกติ          
71  บ้านเหล่าใหญ่ ปกติ          
72  ท่าไร่วิทยา ปกติ          
73  บ้านโนนม่วง ปกติ          
74  ธเนตรวิทยา ปกติ          
75  บ้านสะง้อ ปกติ          
76  บ้านห้วยเชือมใต้ ปกติ          
77  บ้านบ่อพนา ปกติ          
78  บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม ปกติ