รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านไผ่ลวก ปกติ          
บ้านชำแระ          
บ้านจาน ปกติ          
บ้านกุดใหญ่          
บ้านประดู่ ปกติ          
บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ ปกติ          
บ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) ปกติ          
บ้านนิคมสายโท 8          
บ้านยาง ปกติ          
10  บ้านโนนสว่าง ปกติ          
11  บ้านเก็ม ปกติ          
12  บ้านโคกเห็ด ปกติ          
13  บ้านละหานทรายเก่า ปกติ   บ้านละหานทรายเก่า  31020191     
14  บ้านประดู่ ปกติ          
15  บ้านถนนน้อย ปกติ          
16  บ้านหินกอง ปกติ          
17  บ้านกระสังสามัคคี ปกติ          
18  บ้านหัวตะแบก เรียนร่วม วัดบ้านปะทัดบุ  วัดบ้านปะทัดบุ  31020113     
19  บ้านโคลด ปกติ          
20  วัดบ้านจอม ปกติ          
21  บ้านตะลุมพุก ปกติ          
22  บ้านหนองรักษ์ ปกติ          
23  บ้านไทรโยง ปกติ          
24  บ้านขามตาเบ้า ปกติ          
25  บ้านบึงเจริญ ปกติ          
26  บ้านบัว ปกติ          
27  บ้านโคกตะเคียนสามัคคี ปกติ          
28  บ้านโคกเบง ปกติ          
29  บ้านกระสัง ปกติ          
30  บ้านหนองนา ปกติ          
31  บ้านหนองแวง ปกติ          
32  บ้านโชคกราด ปกติ          
33  บ้านนาราใหญ่ ปกติ          
34  บ้านตรุง ปกติ          
35  บ้านโนนเสน่ห์ ปกติ          
36  บ้านโคกโพธิ์ ปกติ          
37  บ้านปราสาททอง ปกติ          
38  บ้านสายตรี 16 ปกติ
39  บ้านตะเคียน ปกติ          
40  บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) ปกติ   31020020  31020020 
41  บ้านไพรวัลย์น้อย ปกติ          
42  บ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) ปกติ          
43  บ้านบ่อดิน ปกติ          
44  บ้านเขว้า ปกติ   บ้านเขว้า  31020117     
45  บ้านระกาเสม็ด ปกติ          
46  บ้านโคกยาง ปกติ          
47  บ้านละลูน ปกติ          
48  บ้านโนนศิลา ปกติ          
49  บ้านหนองเอียน ปกติ          
50  บ้านหนองตะโก ปกติ          
51  บ้านถนน ปกติ     31020006     
52  วัดบ้านโคกเจริญ ปกติ          
53  นิคมพัฒนาสายตรี 2 ปกติ   31020178  31020178     
54  บ้านละหอกกระสัง ปกติ     31020073     
55  วัดธรรมถาวร ปกติ          
56  บ้านโพธิ์ไทร ปกติ          
57  บ้านสารภี ปกติ          
58  "บ้านนารา""กัลยาประชาสรรค์""" ปกติ     31020025     
59  บ้านหนองคูณพิณทอง ปกติ          
60  บ้านตาเป้า ปกติ          
61  บ้านสายโท 4 ใต้ ปกติ          
62  กองทัพบกอุปถัมภ์ ปกติ     31020181     
63  บ้านเขว้าศึกษา ปกติ          
64  บ้านหนองม่วงพัฒนา ปกติ   บ้านโคกตูม  31020079     
65  บ้านตะแบก ปกติ          
66  วัดชุมพลมณีรัตน์ ปกติ          
67  บ้านจบก ปกติ   บ้านจบก  31020225     
68  บ้านหนองตระเสก ปกติ          
69  บ้านโคกขมิ้นพัฒนา ปกติ          
70  บ้านดวน ปกติ          
71  บ้านเกียรติเจริญ ปกติ          
72  บ้านอโณทัย ปกติ          
73  บ้านเขาดินเหนือ ปกติ          
74  บ้านโคกสำโรง ปกติ          
75  บ้านแพงพวย ปกติ          
76  บ้านหนองเหล็ก ปกติ     31020060     
77  บ้านหนองกระต่าย ปกติ          
78  บ้านปราสาท ปกติ          
79  บ้านโคกกี่ ปกติ          
80  บ้านสายตรี 9 ปกติ     31020187     
81  "บ้านเกต ""สุตาประชาอุปถัมภ์""" ปกติ          
82  นิคมสร้างตนเอง 7 ปกติ          
83  บ้านโคกมะขาม ปกติ          
84  บ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) ปกติ          
85  บ้านร่มเย็นวิทยา ปกติ          
86  บ้านขามสามัคคี ปกติ          
87  บ้านจะเนียงสามัคคี ปกติ          
88  นิคมสร้างตนเอง 4 ปกติ          
89  บ้านโคกระเหย ปกติ