รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านหนองตาด ปกติ          
บ้านหนองกระทุ่ม          
บ้านหนองไทร          
บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ)          
บ้านดอนตูม ปกติ          
วัดธรรมประสิทธิ์          
วัดวงษ์วารี ปกติ          
บ้านหนองหัวควาย ปกติ          
บ้านหนองปลาแดก ปกติ          
10  บ้านตาโหงก ปกติ          
11  บ้านพงแขม          
12  วัดชายอรัญ          
13  บ้านกอกดอนพยอม          
14  วัดพลสุวรรณ ปกติ          
15  บ้านโจด          
16  บ้านงิ้ว          
17  บ้านหนองบัวเจ้าป่า          
18  บ้านหนองแคน          
19  บ้านซาดศึกษา ปกติ          
20  วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) ปกติ          
21  บ้านหนองหว้า ปกติ          
22  บ้านหนองเรือ ปกติ          
23  บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) ปกติ          
24  วัดสุวรรณาราม ปกติ          
25  บ้านสระกอไทร ปกติ          
26  บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) ปกติ   บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา)  31040064     
27  บ้านกระทุ่มจานสามัคคี ปกติ          
28  บ้านหนองรัก ปกติ  
29  บ้านหนองดุม ปกติ          
30  บ้านโนนธาตุ ปกติ          
31  จุฬางกูรวิทยา ปกติ   จุฬางกูรวิทยา  31040173     
32  อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) ปกติ          
33  วัดเทพประดิษฐ์ ปกติ          
34  วัดโพธิ์ชัย ปกติ 31040136  31040136 
35  บ้านแพ ปกติ          
36  บ้านสำโรงพิมาน ปกติ          
37  บ้านท่าเรือ ปกติ          
38  วัดพนมวัน ปกติ     31040142     
39  บ้านปรือเกียน ปกติ     31040111     
40  บ้านโคกก่อง ปกติ          
41  บ้านป่าหนาม ปกติ     31040182     
42  บ้านยางนกคู่ ปกติ          
43  บ้านดงเค็ง ปกติ          
44  วัดเทพรังสรรค์ ปกติ          
45  บ้านสวายสอ ปกติ     31040017     
46  วัดสระทอง ปกติ
47  บ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา) ปกติ          
48  บ้านจะหลวย ปกติ     31040113     
49  บ้านโศกนาคท่าม่วง ปกติ          
50  วัดธาตุ ปกติ     31040147     
51  วัดบ้านโนนมาลัย ปกติ          
52  วัดวรดิษฐ์ ปกติ          
53  บ้านหนองสรวง ปกติ          
54  บ้านปะคำดง ปกติ          
55  วัดทรงสุวรรณ ปกติ     31040146    31040146 
56  วัดศรีสุนทร ปกติ          
57  บ้านหนองดุม ปกติ          
58  บ้านหนองยาง0หนองจาน ปกติ          
59  บ้านโคกสุพรรณ ปกติ          
60  บ้านโคกเมือง ปกติ   31040128  31040128     
61  วัดบุปผาราม ปกติ          
62  บ้านสระปะคำถาวร ปกติ          
63  บ้านสระบัว ปกติ          
64  บ้านโคกใหญ่ ปกติ          
65  บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) ปกติ          
66  บ้านหญ้าคา ปกติ          
67  บ้านละกอ ปกติ     31040085     
68  บ้านกอกโคกวิทยา ปกติ          
69  บ้านโนนเพกา ปกติ          
70  บ้านหนองนางดำ ปกติ   31040021       
71  บ้านโนนกลาง ปกติ   31040018  ห้องเรียน     
72  บ้านโคกสว่าง ปกติ          
73  บ้านโสกแต้ ปกติ          
74  วัดไพรงาม ปกติ          
75  บ้านคูบอน ปกติ          
76  บ้านยางน้ำใส ปกติ  
77  วัดหลักศิลา ปกติ          
78  บ้านสระขี้ตุ่น ปกติ          
79  บ้านตาหล่ำ ปกติ          
80  ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ ปกติ          
81  บ้านโนนไฮ ปกติ  
82  บ้านกุดน้ำขุ่น เรียนร่วม ชุมชนบ้านดอนมนต์  บ้านกุดนำ้ขุ่น  31040086     
83  บ้านโนนเจริญ ปกติ          
84  บ้านนาลาว ปกติ          
85  บ้านโนนยานาง ปกติ          
86  วัดบ้านสำราญราษฎร์ ปกติ          
87  สามัคคีเทพอำนวย ปกติ          
88  วัดชัยสมพร ปกติ     31040151     
89  บ้านหนองขุนพรม ปกติ