รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ปทุมธานี เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
ชุมชนวัดบางกะดี          
วัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) ปกติ          
วัดจันทาราม ปกติ          
สว่างราษฏร์บํารุง ปกติ          
บางโพธิ์ใหม่ ปกติ          
วัดปทุมทอง ปกติ          
วัดบ้านพร้าวใน ปกติ          
วัดบางเตยใน ปกติ          
วัดบัวขวัญ ปกติ          
10  เจริญวิทยา ปกติ          
11  วัดลํามหาเมฆ ปกติ          
12  วัดมงคลพุการาม ปกติ          
13  บางโพธิ์เหนือ ปกติ          
14  วัดเนกขัมมาราม ปกติ          
15  คลองพระอุดม ปกติ          
16  ปากคลองสอง ปกติ          
17  วัดโคก ปกติ          
18  วัดเชิงท่า ปกติ          
19  วัดถั่วทอง ปกติ          
20  ลิ้นจี่อุทิศ ปกติ          
21  คลองลากค้อน ปกติ          
22  วัดผลาหาร ปกติ          
23  วัดสองพี่น้อง ปกติ          
24  วัดเมตารางค์ ปกติ          
25  สังฆรักษ์บํารุง ปกติ          
26  สี่แยกบางเตย ปกติ          
27  วัดโพธิ์เลื่อน ปกติ          
28  วัดบางนา ปกติ          
29  บ้านบึง ปกติ          
30  คลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) ปกติ     13010088     
31  บ้านคลองขวางบน ปกติ   13010075  13010075