รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ปทุมธานี เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ ปกติ          
หิรัญพงษ์อนุสรณ์          
ร่วมใจประสิทธิ์ ปกติ          
วัดนิเทศน์ ปกติ          
แสนชื่นปานนุกูล ปกติ          
วัดแสงมณี ปกติ          
แสนจําหน่ายวิทยา ปกติ          
คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) ปกติ          
วัดลานนา ปกติ          
10  วัดธรรมราษฏร์เจริญผล ปกติ          
11  นิกรราษฎร์บูรณะ ปกติ          
12  วัดอดิศร ปกติ          
13  วัดนพรัตนาราม ปกติ          
14  วัดโสภณาราม ปกติ          
15  ศาลาลอย ปกติ